Дата / Час


вторник 26 ноември 2019 - 15:40:31
изглед за печат
Днес, 26.11.2019 г., се проведе първото заседание на новоучредения Областен съвет по правата на хората с увреждания в област Търговище с председател Митко Стайков – областен управител на област Търговище. Съветът е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и създаването на равни възможности на хората с увреждания.
В състава на Областния съвет са включени представители на областната и общинските администрации, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната здравна инспекция, Инспекцията по труда, дирекциите „Бюро по труда” в областта, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, представители на регионалните структури на Съюза на инвалидите в България, Агенцията за хората с увреждания, Комисията за защита от дискриминацията,както и директора на СУУУС „Св. Иван Рилски“.
По време на днешното заседание бе обсъден и приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет по правата на хората с увреждания в област Търговище.
Началникът на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ г-жа Анелия Александрова представи новостите в Закона на хората с увреждания.„Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им, определени в индивидуална оценка. Финансовата подкрепа за хората с увреждания се състои от два компонента - месечна финансова подкрепа, съобразно степента на увреждането и целеви помощи, съобразно вида на увреждането. За 9-месечието на 2019 г. 9188 лица от общо 9226 хора с увреждания в областта са получили месечна финансова подкрепа. За същия период от целеви помощи са се възползвали 582 хора с увреждания.“
Тя представи и акценти от Закона за личната помощ „Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на техните права, за пълноценното им участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.“
„С добра комуникация и сътрудничество между институциите ще създадем един успешен съвет в полза на хората с увреждания”, заяви още г-н Стайков.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище