Дата / Час


сряда 12 февруари 2020 - 16:54:01
изглед за печат
Днес, 12.02.2020г., Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за регионално развитие обсъди и прие предложението на Регионалното управление на образованието за държавния план-прием за предстоящата учебна 2020/2021 година. Заседанието бе ръководено от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище. В него участваха още г-жа Елка Станчева – началник на РУО – Търговище, г-н Петър Ангелов – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе, директори на училища от област Търговище.
Държавният план-прием определя броя на местата за ученици в VІІІ клас след завършено основно образование в паралелките за професионална и профилирана подготовка в училищата на територията на областта.
Началникът на РУО направи анализ на реализирания план-прием за настоящата 2019/2020 учебна година. От планирани 16 паралелки в профилираните гимназии и средните училища са реализирани 15. В професионалните гимназии са планирани 25 паралелки, като са реализирани 24,5 паралелки. С тези резултати област Търговище се нарежда сред 9-те области в страната, които са показали отлични резултати при планирането и реализирането на план-приема на ученици за учебната 2019/2020 година.

Анализът сочи, че голям интерес се наблюдава към професиите, които успешно се реализират на трудовия пазар, свързани с хранителните технологии и икономическите специалности. Интерес има и към професионалните гимназии, които притежават развита материално-техническа база, висококвалифицирани педагогически специалисти и успешно си взаимодействат с бизнеса от съответния сектор. Запазва се тенденцията за засилен интерес на кандидат-гимназистите към общообразователните училища поради високите резултати от държавните зрелостни изпити и успешното реализиране във висшите училища в страната и чужбина.
През настоящата учебна година се наблюдава най-малък брой седмокласници в областта през последните 10 години – общо 908 ученици. За сравнение, през 2010 година седмокласниците са били 1111 ученици. За предстоящия прием през 2020/2021 учебна година Министерството на образованието и науката поставя целева рамка относно процентното съотношение в полза на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии пред тези в профилирана подготовка.
Наред с традиционните професии, в три професионални гимназии от областта през следващата учебна година ще се предлагат общо 5 нови професии - помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца; металообработващи машини – дуална паралелка; графичен дизайн; механизация на селското стопанство – дуална паралелка; спедиция транспортна и складова логистика. Обръща се сериозно внимание на дуалното образование, т.е. практическо обучение в реална работна среда. То се организира във втория гимназиален етап за ученици, навършили 16 години. През следващата учебна година общо в четири училища от областта ще се осъществява дуално обучение.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище