Дата / Час


сряда 29 ноември 2017 - 15:50:39
изглед за печат
Днес се проведе заседание на Постоянната работна група за изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областния управител регламентирани в чл.58 от Закона за защита при бедствия, която разгледа постъпилите искания от кмета на община Антоново за нанесените щети на кметството и читалището в с. Изворово.

Членовете на Постоянната работна група взеха решение, че причинените вреди и повреди по кметството са в по-голяма степен от лошо стопанисване, а не само от дъжда и градушката. На това основание след гласуване се взе следното решение: На основание чл.21, ал. 5 от ПОДМКВПМС Постоянната работна група предлага на Областния управител на област Търговище да изпрати в МКВПМС становище, че само искането за щетите нанесени на читалището следва и е целесъобразно да се финансират.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище