Дата / Час


вторник 08 януари 2019 - 15:41:54
изглед за печат
Днес, 08.01.2019г., се проведе заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа в област Търговище. Съветът е консултативен орган, който следи за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (Стратегията). Председател на заседанието беше г-н Панайот Димитров – заместник областен управител.
Мониторинговият доклад за 2018г. на Стратегията беше представен от г-жа Гергана Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище и нейният екип. Докладът посочва, че общата оценка за изпълнението на Стратегията през 2018г. е добра. В областта има изградена мрежа от социални услуги, но тя не е равномерно разпределена по цялата й територия. Най-развити са социалните услуги в общините Търговище и Попово, а останалите общини изостават. Отчетено е подобрение на условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живеещите и хората с увреждания чрез предоставяне на услугите личен асистент/социален асистент/домашен помощник, топъл обяд, домашен социален патронаж и обществени трапезарии.
Голям проблем е, че се отчита тенденция на демотивация на екипите на социалните услуги, свързана с ниските възнаграждения и високата натовареност.
По проект на община Търговище по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. предстои изграждане на Преходно жилище за младежи от 15 до 18 годишна възраст с увреждания, както и изграждане на Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25 годишна възраст с увреждания в община Търговище.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище