Дата / Час


сряда 09 януари 2019 - 12:42:04
изглед за печат
На 08.01.2019 г., в зала 74 на общинската администрация се проведе обществено обсъждане на проектобюджета на общината за тази календарна година. На обсъждането присъстваха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, заместник областният управител г-н Панайот Димитров, както и заинтересовани лица и граждани, които имаха възможността да поставят своите въпроси пред общинското ръководство.
Макрорамката на проектобюджета на община Търговище за 2019 г. възлиза на 52 535 886 лева. Приходната част е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Общият размер на приходите по проектобюджета на Община Търговище за 2019 г. е 49 711 хил. лева. Увеличението спрямо 2018 г. е над 5 млн. лв. Собствените приходи по проектобюджета за 2019 г. възлизат на 11 806 853 лева. Те са по-високи с 1 594 хил. лева спрямо началния план по проектобюджета за 2018 г. За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет за 2018 г. са предвидени 27 270 371 лв.
Капиталовите разходи възлизат на 6 595 891,00 лв. Те ще бъдат използвани за общо 68 обекта – ремонти на пенсионерски клубове, детски градини, училища, детски площадки, благоустрояване и реновиране на паркове, ремонти на улици и тротоарни настилки, благоустрояване на жилищни квартали и др.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище