Дата / Час


петък 22 февруари 2019 - 17:13:09
изглед за печат
Днес, 22.02.2019 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, ръководено от Областния управител на Търговище г-н Митко Стайков. Основна тема беше приемането на държавния план-прием за учeбната 2019/2020 г., който определя броя на местата за прием на ученици в VІІІ клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка в училищата на територията на областта.
Началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева представи на членовете на комисията обобщеното предложение за държавен план-прием. През следващата учебна година професионалните училища от област Търговище предлагат прием в 41 паралелки, а броят на завършващите седмокласници в областта е 975. Основните принципи при изготвянето на обобщеното предложение са преструктуриране на приема в посока на STEM профили и технически и IT професии, повишаване на процентното съотношение на приетите осмокласници в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка, установяване на партньорски отношения между работодателите и училищата и др. В тази връзка 2 професионални гимназии и 1 обединено училище предлагат общо 5 нови професии: агроеколог, техник-лесовъд, сътрудник в малък и среден бизнес, модист и работник в дървообработването.

За втора поредна година в държавния план-прием се предлага дуална форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез практическо обучение в реална работна среда. За текущата учебна година се реализира една паралелка в ПГТЛП гр. Попово – специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”. За следваща учебна година се предлага 1 паралелка в ПТГ „Цар Симеон Велики“, гр. Търговище, специалност „Мехатроника“. По тази спецалност учениците ще работят в холдингите на „Шишеджам” в Търговище, като са осигурени ресурси за обучението им и е гарантирана бъдещата им професионална реализация в заводите.
По време на заседанието бяха приети и регионалните приоритети на политиката на заетостта като подкрепа за растежа на икономиката чрез увеличаване предлагането на качествена и по-производителна работна сила според потребностите на икономиката, намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж, благоприятен за заетостта и др.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище