Дата / Час


сряда 24 юли 2019 - 17:20:11
изглед за печат
Днес, 24.07.2019 г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров, в качеството му на председател на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район, ръководи стратегическа консултация с представители на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Инициативата се изпълнява по сключено споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и МБВР.
Заместник областният управител г-н Димитров приветства гостите и заяви, че през следващия програмен период 2021 – 2027 г. се предвиждат повече европейски средства и подкрепа от всички оперативни програми за развитие на регионите. Ще се търсят възможности за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните дисбаланси и увеличаване на икономическата активност, пряко обвързана с повишаване стандарта на живот на хората.
Във форума участваха и представители на Министерство на икономиката, на МРРБ, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на земеделието, храните и горите, общински и областни администрация и други.
На срещата се обсъдиха възможности за ефективно структуриране на Регионалните съвети за развитие, които ще бъдат натоварени с нови, по-широки функции.
Пред участниците бе излъчена презентация на тема „Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021 - 2027 г.” Информацията бе представена от Людмила Стойкова – старши експерт в сектор „Стратегическо планиране и програмиране” при МРРБ и Людмила Тозева от администрацията на Министерски съвет.
Подходите за новия програмен период пък бяха представени от Анна Банашчик и Гжегош Волшак от Международната банка за възстановяване и развитие.
След срещата с Регионалния съвет за развитие, представителите на МРРБ и Международната банка проведоха консултации с други заинтересовани страни. Обсъдиха се възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в оформянето и изпълнението на проекти в следващия програмен период на ниво регион. Беше разяснено изпълнението на интегрирани проекти, които включват няколко компонента, всеки от които може да бъде финансиран от различна оперативна програма.
Провеждането на стратегическите консултации в Търговище е ясен знак за положителната оценка за дейността на областната и общинската администрации.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище