Дата / Час


петък 11 октомври 2019 - 15:52:41
изглед за печат
Днес, 11.10.2019 г., под председателството на областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2020 г. в размер на 20 000.00 лв., на основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВИК.
2. Разни.
На заседанието присъстваха представителите на четири от общо пет общини-членове на Асоциацията: Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака. По време на заседанието упълномощените представители приеха препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Търговище за 2020 г. да бъде в размер на 20 000, 00 лева.
По точка Разни Председателят и членовете на Асоциацията обсъдиха проблемите с водоснабдяването и канализацията в общините на територията на област Търговище, и начините за разрешаването им.
Председателят запозна присъстващите с движението на съдебните дела водени между Асоциацията по ВиК Търговище и Община Попово. Предмет на делата е нежеланието на кмета на община Попово да членува в Асоциацията. Информира членовете, че именно действията на кмета на община Попово възпрепятстват възможността от прединвестиционни проучвания на територията на област Търговище и съответно последващото усвояване на бедвъдмездни средства в размер на 100 млн. лв по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. за територията на областта.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище