НОВИНИ

Министър Хасан Адемов ще представи Европейската гаранция за младежта в Русе

 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще представи утре, 11 април 2014 г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в град Русе. 

Министър Адемов ще открие информационната среща в 11:30 часа в сградата на Областна администрация Русе (пл. „Свобода” 6). В дискусията ще участват народни представители, областните управители на Русе, Разград, Силистра и Търговище, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, представители на социалните партньори и кметове на общини от четирите области.   

Преди началото на форума в 11:00 часа участниците ще дадат брифинг за представителите на медиите.

 

10.04.2014 г.


ОТНОСНО ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН    

            На  8 април 2014 г. от 13.00 часа в  зала „България” на хотел „България”- гр. Добрич бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от г-н Недко Марчев -  областен управител на област Добрич,  в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР,  за периода 1.01.2014 г. - 30.06.2014 г.

            С право да гласуват и вземат решения присъстваха 23 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

            За заместник-председател на РСР СИР през настоящия мандат, беше избрана г-жа Детелина Николова -  кмет на град Добрич.

            През програмния период 2014-2020 г. България ще има достъп до нов финансов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и социалното изключване - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се. В тази връзка за представител на РСР СИР в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма беше избрана г-жа Фатме Дерели, временно изпълняваща длъжността областен управител на област Търговище, а за заместник – г-н Красимир Мирев, кмет на община Търговище.

            Един от акцентите в дневния ред на заседанието бяха целите и резултатите от научните  изследвания, свързани с риска от климатичните промени и бедствия, в подкрепа на устойчивото решение на екологичните проблеми в Североизточен район. В тази връзка бяха представени следните три проекта:  Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат» и Проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете»,  финансирани по 7-ма рамкова програма на ЕС,  представени от  Института по океанология - Варна и Проект „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, характерни за района на Добруджа ”, представен от Добруджанския земеделски институт към БСА – гр. Генерал Тошево. С право на съвещателен глас на заседанието бяха поканени 17 представители на морския и 7 представители на аграрния сектор от Североизточен район.

              Секретарят на РСР СИР представи обобщената информация за 2013 г., относно изпълнението и въздействието върху социално-икономическото развитие на Североизточен район на 7-те Оперативните програми /ОП/, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове, както и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС. Броят на сключените и изпълняваните договори по данни на Управляващите органи на програмите е следният: по 7-те ОП  - 790, на обща стойност 1 163 382 447 лв.; по Програма за развитие на селските райони –  14,  на обща стойност 32 568 415 лв.; по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» - 78, на обща стойност 11 260 242 лв.; по Оперативни програми за трансгранично/ВГ/ и териториално сътрудничество – 55,  на обща стойност 42 916 533 лв. В сравнение с 2012 г., броят на договорите в Североизточен район през 2013 г. по всички програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС, нараства с 310 бр. или с 49%. Представената обобщена информация за изпълнението на Оперативните програми ще бъде използвана за целите на Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в Североизточен район 2011-2013 г.

            Присъстващите бяха запознати от представител на Централното координационно звено и от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми с актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.

Представител на Министерството на регионалното развитие информира за условията и реда при стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Докладвани бяха и резултатите от приключената втора процедура, съгласно които Специалната комисия е присъдила  етикети на три от общините  в  Североизточен район за 2013 г. - Търговище, град Добрич и Смядово.

В хода на заседанието бяха взети и следните по-важни решения, свързани с оптимизиране и осигуряване  дейността на съвета:

  • в срок до 30 април 2014 г., Председателят, със съдействието на Секретариата да изготви и  изпрати аргументирано искане до министър-председателя, с копие до министъра на финансите, за предоставяне към бюджетите на Областните администрации в Добрич и Шумен на целеви средства за финансиране на Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2014 г.
  • в срок до 30 април 2014 г. да бъде подготвено и изпратено писмо до министъра на финансите, за предоставяне на целеви средства към бюджетите на областните администрации и общините в Североизточен район, които да осигурят финансирането на Последващите оценки и Окончателните доклади за изпълнението на Областните стратегии и Общинските планове за развитие 2007-2013 г.

    09.04.2014 г.

РИК – ТЪРГОВИЩЕ ЗАПОЧНА РАБОТА

 

          Районната избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки днес свика 15-те си членове на първо заседание.

          Комисията е назначена на 03.04.2014г. с Решение №63-ЕП на ЦИК, тъй като при консултациите, свикани от Областния управител между партиите и коалициите, не беше постигнато съгласие.

         За председател на РИК е назначена Диана Игнатова от БСП. Нейни заместници са Младен Балуков и Силвия Наскова. Секретар е Нели Василева. Членове са: Маринела Първанова, Диана Жечева-Спасова, Антон Атанасов, Тодор Тодоров, Гергана Цонева, Христалина Халачева, Светлана  Добрева,  Васил Василев, Мевзуне Бейтулова, Пенка Михайлова и Дориана Иларионова.

         Решението за назначаване на РИК – Търговище подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

         РИК – Търговище  за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се помещава в сградата на Областната администрация. Комисията отговаря на телефон: 0601/61312.

05.04.2014 г.


ПО ШЕСТ СИГНАЛА РАБОТЯТ В ПРИЕМНАТА

 НА

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ТЪРГОВИЩЕ

 

         Шест сигнала са постъпили в приемната на Областния управител на Търговище. По всички се извършват проверки и се работи съвместно с други институции за решаване проблемите на гражданите, които са потърсили съдействие от Областната управа.

         Безработна жена, с прекъснати здравноосигурителни права и ракова диагноза, потърси помощ във връзка с лечение на болестта. След направени консултации тя беше насочена за окомплектоване на документация пред социалните служби, за да се покрият разходите по болничното й лечение.

         Разгледана е молба за помощ от жител на село в община Омуртаг, който иска финансово подпомагане. По случая се работи съвместно със социалните служби.           Гражданин на община Антоново потърси съдействие заради невъзстановено право на собственост върху земя, за което е завел и дело.  За съжаление случаят е загубил давност по българското законодателство и няма как да бъде разрешен.

         Съвместно с Областната дирекция «Земеделие и гори» се работи по сигнал на животновъд, който закупил обор в търговищко село, но не му предоставили нотариален акт и реално не може да развива дейността си в новия имот. Той е купен при ликвидиране на земеделска кооперация.

         Областната управа и Община Търговище работят заедно по сигнал на жена от Търговище, която отглежда две деца с увреждания в имот, който е засегнат от липсата на канализация у съседите й. Заради замърсяване на имотите, е издадено предписание от служителите на Общината, което нарушителите не изпълняват и създават рискове за здравето на болните деца. Работата по случая продължава.          

Приемната на Областния управител се провежда всеки понеделник от 14ч. в сградата на администрацията. Приемат се и писмени сигнали и жалби, които се разглеждат от специална комисия. Всеки от случаите се проследява и се изисква обратна информация, когато по него работят и други организации.

03.04.2014 г.


ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

         Заповед с мерки за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на област Търговище, издаде Вр.И.Д. Областен управител на Търговище Фатме Дерели.   

Засиленият контрол е в сила в пожароопасния сезон в горите от 01.04.2014 г. до 15.10.2014 г.

         Заповедта забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии, освен на определените, обезопасени и обозначени за целта  места, както и напускане на мястото, без огънят да бъде изгасен.

        Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, както и за спазване на чл. 6, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, касаещ пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

         Разпорежда се ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскастопански земи, намиращи се или в близост до горски територии, да поддържат в изправност нужния противопожарен инвентар и в случай на пожар да се включат в гасенето.

         Кметовете на населени места, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства трябва да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопастност за своевремено информиране в случай на пожар и предприемане на действия за потушаването му.

         Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до: Кметовете на общини, Регионална дирекция по горите – Шумен, Държавните горски стопанства,  ОУ на ПБЗН – Търговище и др. Контролът по изпълнението е възложен на Началника на ОУ на ПБЗН – Търговище – главен инспектор  Дечо Дечев.

Пълният текст на заповедта е публикуван на сайта на Областна управа – Търговище.

31.03.2014 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 60 и чл. 61 от Изборния кодекс и Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г. на ЦИК за назначаване на районни избирателни комисии (РИК) и за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Централната избирателна комисия назначава Районна избирателна комисия по предложение на Областния управител, след консултации с упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ”, КП „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „АТАКА” и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - ПП „НДСВ” и КП „Синята коалиция”. В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

В тази връзка и в изпълнение  на Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г. на ЦИК каня упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - ПП „НДСВ" и КП „Синята коалиция” да участват в консултациите за назначаване на Районна избирателна комисия за изборен район двадесет и осми Търговищки.

Районните избирателни комисии се състоят от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на РИК, включително членове на ръководствата - председател, заместник-председатели и секретар, както следва:

Изборен район

МИР №

Брой

мандати

Брой членове (чл. 61, ал. 4 от ИК)

Общ брой членове по чл. 61, ал. 4

и 6 от ИК

Двадесет и осми Търговищки

28

4

13

15

 

При назначаване на съставите на РИК, посочени в т. 5 от Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г. на ЦИК за назначаване - членове и ръководство, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, както следва:

При РИК в районите с до 9 мандата:

- ПП „ГЕРБ" - 5 членове;

- КП „Коалиция за България" - 5 членове;

- ПП „ДПС" - 2 членове;

- ПП „Атака" - 1 член;

Партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по един член в районната избирателна комисия, извън броя на членовете, посочен в т. 5. от Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г. на ЦИК.

Консултациите ще се проведат на 27.03.2014 г. (четвъртък) от 13,00 часа в пресцентъра на Областна администрация – Област Търговище.

За участие в консултациите представителите на партиите и коалициите представят изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

 При консултациите парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, правят писмени предложения за състав на РИК и техните ръководства, както и списък с предложения за резервни членове и представят документите по чл. 60, ал. 3 от ИК както следва:

1. писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

 В случай че партиите и коалициите, цитирани в т. 5, 6 и 7 от Решение № 7-ЕП/23.03.2014 г. на ЦИК, не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областни управител, чрез жребий, проведен при условия и по ред, определени с допълнително решение на ЦИК.

За проведените консултации се съставя протокол, в който се отразяват:

- имената на присъствалите представители на партии и коалициите и на длъжностните лица от администрацията, както и качеството, в което присъстват;

- изразените мнения и предложения, съгласието или несъгласието с мненията и предложенията на останалите участници в консултациите;

- постигнатото съгласие относно разпределението на местата в ръководството и на местата за членове на РИК;

- въпроси, по които не е постигнато съгласие.

 Протоколът от консултациите се подписва от всички участвали лица.

При отказ да бъде подписан протоколът от някой от участващите, това обстоятелство се отбелязва в него. Отказалият прилага мотивите за отказа си в писмен вид.

При подписване на протокола с особено мнение от някой от участниците в консултациите, това обстоятелство се отбелязва в протокола. Мотивите за особеното мнение се вписват в протокола или се прилагат в писмен вид към него, като върху него се отбелязват датата и часът на внасянето, преди изпращането му на ЦИК.

Ако са постъпили писмени възражения от партиите или коалициите, те се прилагат към протокола, като върху тях се отбелязват датата и часът на постъпването, и заедно с книжата и документите, посочени в чл. 60, ал. 3, 4 и 5 от ИК, се изпращат в ЦИК в случаите, посочени в ал. 7 и 11 от чл. 60 от ИК.

 

 

С уважение,                 

ФАТМЕ ДЕРЕЛИ

Вр. И. Д. Областен управител на област Търговище


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПОРТА

 

          Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

(ИАНМСП) организира информационна среща по проект за развитието на експорта. Тя ще се проведе в град Варна на 20 март 2014г. от 10ч. в заседателната зала на Областната администрация на ул.”Преслав” №26. Срещата е отворена за всички заинтересовани страни.

Представителите на бизнеса ще бъдат запознати с възможностите, които предоставя проектът за малките и средни предприятия за развитие на експортния потенциал, както и с условията за участие на фирмите в: международни специализирани изложби и панаири; бизнес мисии в държавите от Европейския съюз и др.; регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта национален експортен портал www.export.government.bg.

         На срещата са поканени за участие представители на малките и средни предприятия от Североизточна България. Входът е свободен.

         Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.

19.03.2014 г.


МЕСТЯТ САМОТНА МАЙКА ОТ ОПАСНА КЪЩА В ОМУРТАГ

 

        Областната управа в Търговище се самосезира по сигнал за бедстваща самотна майка с две малки деца, която живее без ток и вода в полуизгоряла общинска къща в Омуртаг.

Съвместно с администрацията и кмета на Община Омуртаг Неждет Шабан беше направена проверка, която установи, че паянтовата къща, която е за събаряне, е с лоши битови условия. Сградата е повредена при пожар в началото на отоплителния сезон и има риск от пропадане на покрива. Токът в жилището е спрян заради  сметки за два месеца за близо 400 лв. Сумата е била натрупана, въпреки че в стаята на Румяна и двете й деца няма електрически уреди, които да консумират толкова енергия. Версията на жената е, че вероятно някой се е прикачил и е навъртял сметките.

Самотната майка е безработна и отглежда двете си деца на 6 и 8 год. с месечни доходи от около 100 лв. От Община Омуртаг са я включили в социална трапезария и осигуряват храна, за да подпомогнат жената и децата й.

       В рамките на два дни от Община Омуртаг намериха ново жилище за тричленното семейство. То ще бъде преместено в общинска гарсониера. Вече е издадена заповед за настаняване. Изчаква се предишният наемател да освободи апартамента.

      Общината и Областната управа, в лицето на Зам. областния управител и Вр.и.д. Областен управител Фатме Дерели, търсят възможности за устройване на работа на самотната майка, за да може да издържа децата си.

8-годишното момиче и 6-годишното му братче посещават занятия. Въпреки ограничените средства, те са добре обгрижвани.

Администрациите апелират фирми от Омуртаг да помогнат, като наемат на работа майката, за да останат децата при нея и да бъдат отглеждани в семейна среда.

19.03.2014 г.


ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПЕТТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

         Видеонаблюдение на възлови места, входно-изходни артерии на градовете и областта ще бъде изградено тази година във всички 5 общини от област Търговище. Камерите се закупуват и монтират със средства на Общинските администрации, като част от мерките за противодействие на битовите престъпления.

Това стана ясно на работно заседание в Областната администрация в Търговище във вторник, инициирано от Зам. областния управител и Вр.и.д. областен управител Фатме Дерели. В него взеха участие кметът на Търговище д-р Красимир Мирев, Вр.и.д. директор на ОД на МВР Георги Николов, представители на Общините и др.

         Изграждането на видеонаблюдението е по инициатива на Дирекцията на вътрешните работи, която е подкрепена от местните власти. Общините са в процес на проучване и възлагане на поръчки за доставка на камери, които ще бъдат сложени на възлови места в градовете, но и в някои села с висока престъпност. Ще има такива на входно-изходните артерии на градовете и област Търговище. Направата на системата стартира с по няколко камери на различните места. Идеята е тя постепенно да обхваща нови точки и да дава по-голямо покритие. За партньори в местната инициатива за подобряване опазването на обществения ред и сигурност ще бъдат привлечени и представители на бизнеса, за да монтират камери на обектите си.

Системата ще бъде предадена за управление и стопанисване на полицията. Проучванията показват, че видеонаблюдението намалява престъпленията с над 20%, подчертаха от МВР.

        По данни на Областната дирекция на вътрешните работи от началото на националната кампания за противодействие на битовите престъпления в Търговище има увеличение на разкриваемостта с 25%. В същото време има спад на регистрираните кражби, грабежи, престъпления срещу личността и други.

         На областно ниво се прилагат редица мерки:  набелязани са селата с най-висок процент престъпления, където е засилено полицейското присъствие. Правят се срещи с населението, както и ежедневни операции.

Местните власти и полицията са в очакване на стартирането на националната програма за самоохрана по населените места, по която се очаква в страната да бъдат ангажирани общо 5000 безработни. Те ще бъдат проучени от полицията и ще работят под нейн надзор за подобряване на реда и сигурността по малките населени места.

        „По отношение на видеонаблюдението поемаме сериозен ангажимент. Нагърбваме се и финансово, но искаме да има рамо и от държавата”, изрази позицията на колегите си кметът на Търговище д-р Красимир Мирев. Той обърна внимание, че трябва да се противодейства по-сериозно и на престъпленията срещу обществената собственост, които водят до изтичане на сериозен финансов ресурс.  Като пример посочи унищожаването на контейнерите за смет, които се възстановяват от общините с пари от данъкоплатците. Същото се отнася до криминалните сметища, които гълтат много пари за разчистване без да е ясно кой ги създава и др.

          Зам. областният управител и Вр.и.д. областен управител Дерели посочи, че съвместните усилия на местните власти и полицията дават резултат и ще подобрят реда и сигурността на гражданите и бизнеса. Тя поздрави участниците в работната среща за положените усилия за изграждане на системата за видеоконтрол и заяви подкрепата на Областната управа за всяка инициатива в полза на гражданите.

Проведената съвместна работна среща в Областната управа е част от инициативата за обединяване усилията на всички власти по ключови проблеми на областта с цел тяхното решаване в интерес на гражданите.

18.03.2014 г.


ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми журналисти,

         Областната управа Ви кани на съвместна пресконференция с представители на Общините и Областната дирекция на МВР за отчитане на досегашните резултати от кампанията за противодействие на битовата престъпност и набелязаните мерки за изграждане на видеонаблюдение на територията на общините.

         Пресконференцията ще се проведе на 18.03.2014г. от 11,45 ч в пресцентъра на Областната управа.     

Заповядайте!

17.03.2014 г.


ДЪРЖАВАТА ПРЕХВЪРЛИ ОЩЕ ДВА ИМОТА

НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

        Поредни два държавни имота прехвърли безвъзмездно правителството на днешното си заседание на Общините Търговище и Попово. 

Община Търговище получава сграда на ул. «Г. С. Раковски» №2, където се намира «Свещаровата къща», която е недвижима културна ценност с местно значение.

С решението на кабинета ще се подпомогне развитието на социалната програма на общината и ще се създадат условия за разширяване дейността на Регионалния исторически музей в Търговище, гласи съобщението от пресслужбата на Министерския съвет.

 Община Попово получава безвъзмездно правото на собственост върху имот на ул. «Асен Златаров» №25 в града, който се използва за клуб на пенсионера. 

             

Предстои сформирането на комисия от Областната управа и местните администрации за прехвърляне на имотите  на Общините.

12.03.2014 г.


ГЕНЕРАЛНИЯТ КОНСУЛ НА ТУРЦИЯ НА ВИЗИТА В ТЪРГОВИЩЕ

 

        Генералният консул на Република Турция в Бургас Ниязи Еврен Акйол се срещна днес с вр.и.д. Областен управител на Търговище Фатме Дерели и Зам. областния управител инж.Румен Такоров.

По време на опознавателната визита в областната администрация той изрази надеждите си за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между България и Турция. Дипломатът изтъкна, че в Североизточна България са реализирани едни от най-големите инвестиции от турска страна и на практика е реализиран успешен модел на взаимноизгодно партньорство. За улеснение на бизнеса се обмисля и отварянето на Консулство на Турция в Шумен.

        Домакините от своя страна изказаха мнение, че областта е отворена за нови инвеститори, които да спомогнат за намаляване на безработицата и за увеличаване на доходите. В тази връзка са и амбициите на новосъздадената Североизточна българо-турска индустриална камара.

       Г-н Акйол предложи на Областната управа в Търговище съдействие за побратимяване с Област от Турция за постигане на по-тясно сътрудничество.

Той изказа възхищението си от природните забележителности на България и сподели, че препоръчва на всички свои сънародници да посетят страната ни.

12.03.2014 г.


ПРЕХВЪРЛЯТ НА АНТОНОВО ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

        Министерският съвет прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, който се ползва за заседания на Общинския съвет, на Община Антоново. Имотът представлява приземен етаж на четириетажна масивна сграда, със застроена площ от 92 кв.м.

         Областният управител предстои да сключи договор с Кмета на Община Антоново за прехвърлянето на имота, да организира предаването и приемането му с протокол, като го отпише от актовата книга на държавната собственост. 

         Заседателната зала на Общинския съвет в Антоново е втори имот, който държавата прехвърля на Общината с цел задоволяване потребностите й и за по-добро стопанисване на сградния фонд.

10.03.2014 г.


ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ОБСЪЖДА ИДЕИ ЗА

ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2015Г.

 

        На 11.03.2014г. от 15ч. в пресцентъра на Областната управа в Търговище ще се проведе заседание на Обществения съвет към Областния управител за обсъждане на предложенията на Общините за обекти за включване в Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” за 2015г.

Обектите, които се предлагат за финансиране, е желателно да бъдат обсъдени с организации и неправителствения сектор на територията на съответната Община.

      

Заседанията на Обществения съвет са открити за участието на граждани и медии.

10.03.2014 г.


КРЪГЛА МАСА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

         Заместник Областният управител Фатме Дерели откри днес в Областната администрация в Търговище кръгла маса на тема  „Позитивни практики на територията на област Търговище в процеса на деинституционализация”. Тя се проведе по инициатива на неправителствената организация "Надежда и домове за децата  - България". В работната част на форума участие взеха представители на социалните и здравни служби, неправителствения сектор и др. Организаторите запознаха присъстващите със създадения Областен координационен съвет към Областния управител на Търговище, в който миналата година е намерено решение на два тежки случая за деца, поставени в риск. В единия е подпомагано многодетно семейство, в което е направен опит за реинтеграция на близнаци след отглеждането им в специализирано заведение. Въпреки усилията и подкрепата на специалистите от различни служби и неправителствените организации, се наложило 6 от общо 7 деца да бъдат изведени от семейството и настанени при приемни родители и институции. Другият случай, който събра Координационния съвет, е за застрашени две деца от Търговище, които изостават в развитието си заради лоши условия на отглеждане, липса на родителски капацитет и др. Областната управа свика всички институции, като потърси съдействие и от медиатор от ромската общност. Благодарение на съвместните усилия децата и майката бяха настанени в Център за подкрепа. Към днешна дата, съобщиха от „Надежда и домове за децата – България”, малчуганите са наваксали изоставането си, а майката е обучена как да полага адекватни грижи за рожбите си.                                                                                                   На кръглата маса в Областната управа в Търговище се дебатираха и въпроси за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, повишаване капацитета на родителите, работа с маргинализирани групи за създаване на по-добри условия за отглеждане на децата с цел оставането им в семейна среда.

       

Зам. областният управител Дерели изтъкна, че изнесените данни на форума са потвърждение, че създаването на работещ координационен механизъм между институциите води до бързо и адекватно решаване на тежки социални случаи. Тя благодари за положените усилия и пожела на участниците успешна реализация на проектите за деинституционализация.

06.03.2014 г.


ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВИЕТНАМ

ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА

 

          Работна среща на бизнеса с представители на посолството на Социалистическа република Виетнам ще организира Областната управа в Търговище.

Тя беше договорена от Зам. областния управител инж. Румен Такоров с търговския съветник на посолството Нгуен Тхай Хоа тази седмица в София.

На срещата в Търговище ще бъдат поканени представители на различни икономически сектори, неправителствени организации и други от общините в областта. Пред тях представителите на Виетнам ще изнесат актуални данни за възможностите за търговски обмен, инвестиции у нас и други форми на партньорство, съобщи инж. Такоров.

         Срещата е по инициатива на Областната управа в Търговище и е във връзка с отбелязването на 64 год. от установяването на сътрудничество между България и Виетнам, които се навършват тази година.

         

Предстои уточняване на датата на визитата, която се съобразява с ангажиментите на дипломатите от Виетнам.

28.02.2014 г.


ПРЕХВЪРЛЯТ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА ОБЩИНА АНТОНОВО

         

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно правото на собственост върху част от имот – частна държавна собственост на община Антоново. Имотът е в едноетажна сграда и е със застроена площ от 108 кв.м.  В момента  се използва за клуб на пенсионера. Помещенето, което се намира на ул .»Тузлушки герой» №52, се стопанисва от Община Антоново и в много добро състояние.

          Прехвърлянето на частта от имота е по предложение на Областния управител Емел Расимова до Министерския съвет. В него се изтъква, че община Антоново не разполага със собствени сгради и помещения, които да използва за социалните и обществени нужди на възрастните хора в града. В същото време няма искания от държавни структури за ползването на имота.

          От Община Антоново предоставят финансова обосновка, според която за поддържката му няма да са необходими средства от държавния бюджет.

         

Предстои организиране на предаването и приемането на частта от имота, отписването й от актовите книги на държавна собственост и сключването на договор между Областния управител и Кмета на Антоново за безвъзмездното прехвърляне.

26.02.2014 г.


ПРОВЕРКИ НА ТРИ ЯЗОВИРА В ПРЕДАВАРИЙНО СЪСТОЯНИЕ В ТЪРГОВИЩКО

  

          Не са изпълнени предписанията за ремонт на съоръженията на язовира край село Преселец. Това установи проверка на експерти от Областната управа в Търговище. Тя беше извършена по разпореждане на Министерството на околната среда и водите за състоянието на съоръжения, за които има констатирани проблеми.

Предходна проверка през септември излезе със заключение, че язовирът край Преселец се намира в предаварийно състояние. Бяха дадени указания до края на ноември миналата година да се направят ремонти на основния изпускател, да се почистят на откосите, да се поддържа определено водно ниво и др.

Водното сдружение, което стопанисва съоръжението, не е изпълнило указанията и подлежи на санкции по Закона за водите от контролните органи на „Басейнова дирекция”.  

        Проверката на Областната управа в Търговище обхвана и язовирите край Беломорци и Семерци, които също са в предаварийно състояние заради неработещи основни изпускатели. От двете съоръжения малки количества вода се отвеждат чрез преливниците, които работят.  

        И трите водни съоръжения, които са обект на засилен контрол в област Търговище, са с малък обем и не застрашават населени места и инфраструктура, уточниха проверяващите.

Работата за привеждането им в състояние, което отговаря на изискванията на нормативите, продължава. Контролни проверки ще се извършват на всеки 10 дни.

11.02.2014 г.


15 МЛН. ЛВ. ИСКА ТЪРГОВИЩЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА 

«РАСТЕЖ И УСТОЙЧОВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ»

 

          На 15 млн възлизат средствата за обекти, които Общините и Областната администрация в Търговище внасят за финансиране от Инвестиционната програма на правителството «Растеж и устойчиво развитие на регионите».

Апликационните форми за всеки обект бяха попълнени от Общинските администрации и предадени в Областната управа в Търговище, която има координираща функция за подпомагане в процеса на изготвяне на проектите и тяхното представяне в Министерството на финансите, както и контрол при изпълнението им.

Това уточни Зам. Областният управител инж.Румен Такоров.  Той допълни, че се искат средства за обекти, за които не може да се търси финансиране по европейски програми и проекти.

          Община Търговище кандидатства за 1,1 млн. лв. за благоустрояване на квартала между улиците "Кюстенджа" и "Паисий".  За саниране и ремонт на сградата на детска градина «Веселушко» се искат над половин млн. лв. Други 500 000 лв. са планирани за детски и спортни площадки в района на парк "Юкя". Търси се финансиране и от 100 000 лв. за консервация на базилка в крепостта «Мисионис».

Община Попово внесе в Областната управа в Търговище апликационни форми за държавно финансиране за близо 1,9 млн. лв. за обновяване на квартал и улични настилки.

От община Омуртаг подават 11 обекта за над 1,7 млн. лв. Сред тях са: обществени зелени площи, изграждане на детски площадки, реконструкция и разширяване на административния център. Търсят се пари за тръбен водосток по четвъртокласната мрежа между селата Врани кон и Обител, както и за ремонти на улици в села и града.

Антоново иска пари за общинския път Изворово-Кьосевци-Стойново. Предвидените работи са за 1,5 млн. лв.

Общината в Опака има идея да ремонтира улици за 1,7 млн. лв.

Областната администрация също се включва с искане за средства за пътните отсечки Велики Преслав-Търговище и Въбел-Здравец-Подгорица. Нужната сума е 5,4 млн. лв.

           Проектите на Общините ще бъдат оценявани и приоритизирани за подбор в Междуведомствен съвет, съставен от министри и председателя на Националното сдружение на общините в България. 

          За прозрачното разходване на средствата, предоставени за финансиране на одобрените проекти, е изработена система за наблюдение. Ще се контролира тяхното изпълнение, като се изготвят периодични доклади, както и годишен отчет за напредъка. Областните управители ще следят за изпълнението на одобрените от Министерския съвет проекти и ще докладват тримесечно.

Прекратяването на финансирането на даден проект също е заложено, като средствата ще бъдат пренасочвани към следващ в списъка проект или към нов.

         Дейността по проектите е регламентирана с Постановление 4 от 16.01.2014г. за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите»)

Инвестиционната програма обезпечава допълнителен ресурс от 500 млн. лв.

за регионите, като се финансират проекти извън допустимите по Оперативните програми.

Правителството изпълнява заложените от Народното събрание изисквания за прозрачно разходване на средствата по тази програма, както и за избора на проекти и програми, реализирането на които да е насочено към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи.

23.01.2014 г.


88 СИГНАЛА НА ГРАЖДАНИ РАЗГЛЕДА

ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВИЩЕ

88 сигнала са разгледани през 2013г. в Областната комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерства и други административни структури в Търговище.  Комисията е провела общо 25 заседания, на които са разгледани и окомплектовани сигналите, обобщени изискваните данни на институциите по тях и са изготвени отговори до всеки подател на сигнал. През второто полугодие на годината натоварването на комисията е било почти двойно по отношение на входираните и разгледани жалби на граждани и организации. Създадена е система за изискване на отговори от Общините, като кореспонденцията задължително се води с фиксирани срокове на проверките.

Голяма част от постъпилите през периода жалби касаят междусъседски отношения, незаконно строителство,  искане за съдействие за получаване на социална помощ и жилища и др. Няколко са жалбите на граждани на Търговище срещу шума от заведения за развлечения. Всички са препратени до Регионалната здравна инспекция и Община Търговище, които са компетентни по изнесените случаи.

Разгледани са 4 сигнала на членове и симпатизанти на политически сили срещу бездействие на институции или нарушения на разпоредби, засягащи държавни и обществени интереси. Сигнал на жители на населено място, които посочват нарушения на законите от местния управник, е препратен до компетентните органи за вземане на отношение.  През годината са постъпили и единични сигнали за замърсяване на околната среда, риск от наводнение, нарушаване на санитарни изисквания в обекти, назначаване на служители без съответната квалификация в държавни учреждения и др. Жалбите, които изнасят данни за извършени престъпления, са препратени до прокуратурата.

17.01.2013 г.


ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ОТНОВО ПРОТИВ

ПРОУЧВАНЕ НА ГАЗ ЗАРАДИ НЕЯСНОТИ 

        Повторно отрицателно становище на проект на Решение на Министерския съвет за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ  „Блок 6 Омуртаг” даде Областната управа в Търговище. През август миналата година администрацията вече се произнесе против откриване на такова производство. В края на декември отново е спуснат Проект за Решение.

Както вече съобщихме „Блок 6 Омуртаг” включва 2/3 от територията на област Търговище и малки части от областите: Велико Търново, Шумен, Разград и Сливен. Общата площ, предвидена за проучване, е  2 828 кв.км.

         Повторното отрицателно становище е изпратено до Главния секретар на Министерството на икономиката и енергетиката г-н Владимир Туджаров.

        Областната управа в Търговище отново посочва мотивите за отказ, изтъкнати и през миналата годината. Те са, че производството за издаване на разрешение за търсене на подземните богатства е стартирало преди повече от 2 год. За този период са извършени редица законодателни промени в тази сфера и действа мораториум за проучване и добив на шистов газ.

       От представената документация не става ясно какви методи ще бъдат използвани. Липсва яснота относно провеждане на оценка за въздействие върху околната среда на предвиденото проучване.

       Отказът е съобразен и с негативното настроение на обществеността в Североизточна България към проучвателни дейности по метода на хидравличното разбиване.

      

Зам. областният управител инж.Румен Такоров изтъква, че позицията на Областната управа в Търговище не спира производството за издаване на разрешение, но изразява становището й, което цели максимална защита интересите на държавата и населението. Областната управа смята, че е нужна подробна информация за проучването, която да гарантира прозрачност на действията, защита на природната среда и сигурността на гражданите, както и финансово обосноваване интереса на държавата.

13.01.2014 г.


ПЕТ ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ РАЗГЛЕДА

ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВИЩЕ

  

Пет жалби разгледа на първото си заседание за 2014г. Комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерства и други административни структури в Търговище.

На заседанието, ръководено от заместник областния управител инж.Румен Такоров,  бяха докладвани резултатите от извършена проверка по жалба на жител на Шумен срещу община Антоново. Тя е за неправомерно събиране на такса смет за парцел, който бил наследнически и не се ползвал. След преписка с Общинската администрация в Антоново е установено, че вносителят на жалбата не е подал задължителната декларация, че имотът не се използва, за да бъде освободен от налога. Това е довело да начисляването и събирането му.

 Извършена е проверка и по жалба на жител на поповското село Помощица във връзка със земя, която не може да ползва. След намесата на Областната администрация от Община Попово са предприели действия за решаване на проблема, за което ще бъде уведомен писмено подателят на жалбата.

В комисията постъпи сигнал, който съдържа твърдения за нарушени държавни интереси при изпълнение на договор за приватизация на предприятие “Стария Дъб” в Търговище. Сигналът ще бъде изпратен по компетентност до Окръжна прокуратура и Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол за проверка на изнесените твърдения.  

Жител на село Рътлина, община Омуртаг за втори път търси съдействие от Областната управа в Търговище за отпускане на социални помощи и подпомагане на домакинството му. При извършена проверка на първата му молба, по искане на Областната управа, социалните служби установиха, че мъжът е получил крупни суми от продажба на имоти и не подлежи на подпомагане по българското законодателство.

На първото си заседание Областната комисия излезе с решение да събере допълнително информация по внесена молба от жител на поповско село с многодетно семейство, който търси съдействие за настаняване в общинско жилище.

10.01.2014 г.


ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ПРОВЕРИ ОПОРНИТЕ ПУНКТОВЕ

ЗА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ

 

Областната оперативна група за контрол по поддържането на републиканската и общински пътни мрежи, осигуряване на снабдяването и услуги за населението потвърди готовността на фирмата изпълнител по почистването за сезона.

Първата проверка беше извършена с представители на Областната администрация, КАТ при ОД на МВР - Търговище, Областно пътно управление и Пожарна безопасност и защита на населението.

При проверките, извършени по опорните пунктове на територията на Областното пътно управление, са обхванати готовността на машините за работа при зимни условия, наличието на пясък, сол, химически вещества и готовността на персонала за незабавни действия.  Пунктовете в Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново са снабдени с изискваните количества материали и машини.  За цялата област са в готовност общо 84 машини. Персоналът за работа е 138 човека.  

Припомняме, че групата беше създадена в Областната администрация в Търговище в началото на декември м.г. Тя беше сформирана в изпълнение на заповед на Министър-председателя за нормално функциониране на инфраструктурата през зимния сезон 2013 – 2014г.

          Областната оперативна група всеки месец ще изготвя протоколи, за да се  вземат конкретни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата в областта.

Дейността на групата ще бъде обобщена в годишен доклад за резултатите от последващия контрол, както и структурите, които са били ангажирани.

07.01.2014 г.


СПЕШНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕНЕРСИС”

 

       Зам. областният управител на Търговище инж. Румен Такоров и кметът на Общината д-р Красимир Мирев проведоха спешна среща в сряда преди обед с ръководството на акумулаторния завод „ЕнерСис” заради  предстоящите съкращения на 420 работници на 31.03.2014г.

Директорът Ойген Георг Петерханс  е потвърдил новината за преструктурирането. Запазва се производството на батерии за подводници в Търговище, в което ще останат ангажирани към 120 работници.

       Кметът и зам. областният управител настояха ръководството на дружеството да излезе с официална информация по случая, да се спазва българското законодателство и всеки случай на съкращение и определяне на обезщетение на работник да се гледа персонално с оглед на това дали е пред пенсия, единствен работещ в семейството и други. Обсъдено беше и организирането на среща с народните представители от региона.

      

При разговорите беше посочено, че местните и държавни власти не могат да влияят на корпоративната политика на компанията, нито да въздействат върху решенията за организиране на производствената дейност, но новината е изключително неприятна за Търговище и икономиката, засяга много работници и техните семейства.

11.12.2013 г.


СЪОБЩЕНИЕ

относно проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

           

            На 5 декември 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на хотел „Терра Европа“ – гр. Търговище,  бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/.

            На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 15 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

            Представител на Министерството на регионалното развитие /МРР/ запозна членовете на съвета с обобщена информация по предложенията за промени в законодателството за регионалното развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Информацията е изготвена въз основа на изразените становища и коментари от страна на  членовете на РСР в шестте района от ниво 2, по предварително предоставения им списък със 7 референтни теми, свързани със стратегическото планиране и управление на регионалното развитие, механизма и инструментите за неговото финансиране,  ролята на Регионалните и на Областните съвети за развитие за постигане целите на регионалното развитие и др.  Необходимостта от промени в законодателството за регионалното развитие се налага, с цел постигане на по-добра приложимост на закона, осигуряване на взаимодействие със законодателството на ЕС в областта на кохезионната политика и оптимизиране на възможностите за използване на структурната помощ от фондовете на ЕС през периода до 2020 г.

            Представител на Фонд ФЛАГ  информира  присъстващите за възможностите и условията, които предлага фонда за финансова подкрепа на българските общини и общинските дружества, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми през новия програмен период.

            Във връзка с инициативата за представяне на секторните политики в района на редовни заседания на РСР СИР, представител на Министерството на труда и социалната политика очерта ключовите приоритети в социалната сфера, съобразно потенциала на района и адекватните мерки и дейности за нейното бъдещо развитие. За участие в обсъждането и с право на съвещателен глас бяха поканени по компетенция представители на териториалните органи от социалния сектор – Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ от Варна и Русе, Регионалните дирекции „Социално подпомагане“ от Варна, Добрич, Търговище и Шумен, както и представители на две сдружения от неправителствения сектор –  „Форум гражданско участие“ от гр. Варна  и „Асоциация Ная“ от гр. Търговище. 

           
В края на заседанието, представителите на Управляващите органи на Оперативните програми информираха членовете на съвета за напредъка в изпълнението на Оперативните програми на територията на Североизточен район за периода януари – ноември 2013 г. и въздействието  върху социално-икономическото му развитие. Всяка презентация включваше преглед на финализираните проекти през 2013 г. и постигнатите резултати от тяхната реализация, както и информация  за отворени или предстоящи към момента процедури за кандидатстване.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО.

05.12.2013 г.


КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ 38 ПРОЕКТА ЗА 64 РАБОТНИ МЕСТА

 

         Комисията по заетост към Областния съвет за развитие днес разгледа и класира проекти от област Търговище за финансиране по националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през 2014 г. Заседанието се ръководи от Зам. областния управител Хабибе Рамаданова.

В комисията са внесени 54 проекта на работодатели от област Търговище за разкриване на общо 83 работни места. На заседанието те бяха оценени за съвместимост с посочените в Областния план за развитие приоритети, наличието на достатъчно безработни лица на социално подпомагане в съответните населени места и липсата на възможности за финансирането им от други организации, фирми или донорски програми.

Позитивно е решението на Комисията по заетост за 38 проекта, които ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта /A3/. Резултатите ще станат известни до 18 декември т.г. С тях през 2014 г. в петте общини на областта ще могат да бъдат разкрити 64 работни места. Те ще бъдат за период от 4 до 12 месеца. За работа по проектите ще бъдат наемани лица, получаващи месечни социални помощи или продължително безработни, като 70% от тях ще бъдат такива, които не са работили по Програмата през настоящата година.

¦ 2014 г. - За отделните общини проектите са: Антоново - 2 за 21 работни места; Омуртаг - 14 /14/; Попово - I /4/; Опака - 1/4/; Търговище - 20 /21 /.

Интересът на работодателите и качеството на внасяните проекти се запазват традиционно по-високи от възможностите за реализация на тази доскоро най-масова програма за заетост. През последните години значително намаля броят на безработните лица, обект на месечно социално подпомагане, за които основно е предназначена програмата. Поради действието и на други програми и проекти за заетост, най-големите работодатели по програмата - общинските администрации и през настоящата процедура намалиха участието си, с което дадоха възможност да се класират проекти, подадени от детски и учебни заведения. По одобрените от Комисията по заетост проекти в 34 детски градини и училища от областта ще се разкрие по едно работно място за поддръжка на сградата и опазване на училищния ред.

Както е известно, по програмата с проекти могат да кандидатстват работодатели от държавния, общинския, частен или нестопански сектор. Оценката на всички проекти се извършва на пет нива по утвърдени критерии за административно съответствие и допустимост, за съответствие с местните приоритети, за социална значимост и техническа обоснованост, за съответствие с регионалните приоритети. Окончателната оценка, извършва A3 в рамките на определения ресурс за програмата.

Освен по тази програма, осигуряването на заетост на безработни лица в общополезни дейности и частни фирми се финансира със средства от Държавния бюджет и по много други програми и мерки от НПДЗ 2013. Европейският социален фонд предоставя финансова помощ на работодателите, които наемат безработни лица по няколко схеми от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в.т.ч. "Развитие", "Подкрепа за заетост", "Първа работа", "Ново начало", "Отново на работа", "По-близо до работа". По тях в област Търговище е осигурена работа на близо 2700 безработни лица. Други повече от 2100 работещи лица са се обучавали с ваучер за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност.

05.12.2013 г.


СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК

Спешно заседание на Консултативния съвет по деинституализация свика Зам. областният управител на Търговище Хабибе Рамаданова за предприемане на незабавни мерки за поставени в риск бебе и сестричката му. Момченцето, което е на 9 месеца, тежи едва 4 кг заради хронично недохранване и липса на адекватни грижи. Детето е трето в семейството. Най-голямото момиче е на близо 7 год. и за него се грижи дядото. Средното, което е на година и 9 месеца, също е недохранено и изостава в развитието си. 

Сигналът за децата е подаден от организацията „Надежда и домове за децата – България” след няколко месеца усилия от тяхна страна за полагане на грижи за бебето в семейна среда.        

           В заседанието на Съвета взеха участие представители на Регионалната и Общинска дирекции „Социално подпомагане”, общинската администрация, Регионалната здравна инспекция, Комплекса за социални услуги, координатори на социални проекти, лекари и други.

         Представител на социалните служби докладва случая с трите деца на 25-годишната майка, която няма капацитет за отглеждането на малчуганите. Въпреки ниския социален статус на семейството и риска за най-малкото дете, майката и бащата са отказали настаняване в звено „Майка и бебе”. 

Екипи от Центъра за обществена подкрепа и социален работник са извършили над 20 посещения в дома на семейството, за да проследят как се отглеждат децата. Бебето е било под особен надзор на лекари от местната болница, където 2 пъти е постъпвало за лечение. Координатор от „Надежда и домове за децата – България” редовно е доставял на семейството: адаптирано мляко, памперси, дрехи, лекарства. Закупена е детска количка, която родителите използвали, за да изхвърлят с нея боклука до контейнера за смет. Осигурени са им били още: люлка, обувки, играчки за децата. На семейството са предоставени строителни материали, за да се ремонтира домът им. Всички грижи са осигурявани с цел стабилизиране на финансовото и материално положение на семейството, за да може да гледа децата си и да не се налагат други мерки, като настаняване в приемно семейство.

         В края на ноември т.г. социалните работни са открили двете по-малки деца оставени без надзор, като момиченцето е било само по потник и босо е газело в калта пред дома си. Бебето пък било оставено само в къщата мръсно и хленчещо. По пода на стаята се търкаляли дъски с пирони, лекарства и други опасни предмети. Съседи повикали майката, която настояла социалните работници повече да не идват в дома й.  Това наложило социалните работници незабавно да свикат екипна среща и е поискано събирането на Консултативния съвет, който да вземе мерки по кризисния случай.

         На заседанието в Областната управа по спешност бяха поканени началникът на Районното управление на полицията Николай Ненков и инспектор Миглена Димова, които оказаха съдействие за решаване на проблема. По искане на Областната управа със случая се ангажира и представител на местната общност, който  проведе разговори с родителите за нуждата от незабавно настаняване на децата в  „ Звено майка и бебе” в Комплекса за социални услуги. Със съдействието на полицията г-жа Рамаданова и социалните работници проведоха допълнителни разговори с бащата и дядото в семейството, за да ги убедят да приемат помощ. Бяха организирани изследвания на двете по-малки деца, които в понеделник бяха приети в Комплекса заедно с майка им.

Целта е децата да бъдат стабилизирани физически и да се навакса изоставането в развитието им. Паралелно с това майката ще бъде обучена как сама да отглежда децата без да поставя здравето и живота им в риск. С предприетите мерки малчуганите ще останат в семейната среда и няма да се наложи настаняването им в приемни семейства.

         Областната администрация благодари на всички ангажирани със случая за бързата и адекватна намеса, предприетите незабавни мерки за децата и майка им.


НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

  

         Днес в Областната администрация се проведе съвместна пресконференция с Областния информационен център (ОИЦ) за представяне възможностите за кандидатстване по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013г. и възможностите през новия програмен период 2014 – 2020г.

В пресконференцията взеха участие: заместник-областният управител на Търговище Хабибе Рамаданова, управителят на ОИЦ Милчо Тонев и експерти.

         Експерт „Информация и информационно обслужване” Анатоли Александров запозна присъстващите с основните изисквания за кандидатстване на бизнеса за технологична модернизация. Срокът за внасяне на проектните идеи е 23.12.2013г. По схемата може да се осигури ново оборудване за модернизиране на производство по приоритетни икономически сектори. Микропредприятията могат да получат финансиране от 100 000 до 500 000 лв., като безвъзмездната помощ е 70% от общия размер на проектните дейности. Средните предприятия могат да кандидатстват за 60% финансиране от общите допустими разходи. При малките праговете са от 200 000 лв. до 1 млн лв. При средните от 300 000 до 2 млн. лв.

По процедурата се покриват и консултантските услуги за разработване на проектната идея.

         През новия програмен период 2014-2020 г. ще се работи по 7 Оперативни програми, който вече имат общо лого и мото: „Една посока – много възможности”. Индикативният бюджет за периода за България възлиза на 15 млрд. евро. Оптимистичната прогноза за старта на работата по някои от програмите е след средата на 2014 г., каза експерт „Комуникации, информация и логистика” Денислава Атанасова. Тя запозна представителите на средствата за масова информация с конкретните възможности за финансиране по всяка от програмите.

        
С поредната пресконференция, запознаваща с възможностите за кандидатстване по европейските фондове, Областната администрация в Търговище цели повишаване осведомеността на гражданите и фирмите за мерките за повишаване на конкурентоспособността, подобряване на възможностите на бизнеса, които създават заетост и генерират приходи.

22.11.2013 г.


ПРОВЕРКА ЗА БЕЗДОМНИ И НАСТАНЯВАНЕТО ИМ ПРЕЗ ЗИМАТА

 

         На територията на населените места от област Търговище са установени 3 бездомни лица, за които трябва да бъдат предприети мерки за настаняване при тежки зимни условия.  

Това гласи обобщената информация от Регионалната дирекция за социално подпомагане, която беше изискана от Областната управа в Търговище за готовността да се настанят бездомни.

        В справки от Дирекциите „Социално подпомагане” се посочва, че

в общините Омуртаг, Антоново, Попово и Опака няма регистрирани случаи на хора без подслон, които са поставени в риск. 

В регистъра в Търговище са вписани трима души, които нямат дом.  Всяка община има осигурени сгради за спешен прием и длъжностни лица за контакти. 

        
Община Търговище е подготвила координационен механизъм за взаимодействие в случаи на бедстващи хора. В тази връзка предстои работна среща с представители на дирекция „Социално подпомагане”, Районно управление „Полиция”, БЧК и областната болница в Търговище, информират от Регионалната дирекция за социално подпомагане.

ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

               Днес се проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, председателстван от Заместник областния управител инж. Румен Такоров. В работата му взеха участие представители на Дирекциите на Бюрата по труда в Търговище, Попово и Омуртаг, синдикатите, организации на работодатели, Областната инспекция по труда, Националната агенция по приходите, социално подпомагане и др.

       На заседанието беше представена информация  за равнището на безработицата в трите Бюра по труда и мерките, които се взимат за създаване на работни места по различни програми и проекти с национално и европейско финансиране. Представители на Търговско-промишлената палата и Камарата на работодателите и индустриалците в България  запознаха присъстващите с предприетите от тях мерки за запазване на заетостта, повишаване на квалификацията на служителите и други в сферата на трудовия пазар.    

Областният съвет взе решение да препоръча на Общинските управи в област Търговище да създадат Общински съвети за тристранно сътрудничество. Идеята е те да подпомагат местните власти при обсъждане, консултиране и сътрудничество с работодателите и другите организации в сферата на трудовата заетост, изготвянето на инициативи за повишаване нивото на квалификация, създаване на работни места и др.

12.11.2013 г.


ПРЕДЛАГАТ „СВЕЩАРОВАТА КЪЩА” ДА СТАНЕ ОБЩИНСКА

Областният управител на Търговище Емел Расимова изготви становище с предложение за прехвърляне в собственост на Община Търговище на държавен имот музейна сграда „Свещаровата къща”.

Становището е изготвено след писмо от Кмета на Търговище д-р Красимир Мирев с искане за безвъзмездно прехвърляне на имота с цел развитие на местния обществен и културен живот и по-добро съхранение и опазване.

Към настоящия момент имотът е със статут на културна ценност с местно значение. Местоположението му е хармонично вписано в оформения музеен комплекс от периода на Възраждането, намиращ се в квартал „Варош”. 

От 2009г. със заповед на Областния управител двете сгради в имота са предоставени на Община Търговище.

       Предвижда се в бъдеще в „Свещаровата къща” да се изгради експозиция и да се създаде учебен музей. В него ще се провеждат различни школи и образователни програми по история, старинни занаяти и други. 

       Областната управа в Търговище предлага да се внесе предложение за прехвърляне на собствеността в Министерски съвет.

11.11.2013 г.


ПРЕДСТАВИХА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 2014 – 2020Г.

 

               Заместник областният управител на Търговище инж.Румен Такоров взе участие в информационна среща на тема: „Новият програмен период 2014 – 2020г.”, която се проведе в София.  На форума бяха представени Оперативните програми, които ще се изпълняват в България с конкретните възможности за финансиране през следващите 7 год.  Това са програмите: „Транспорт и транспортна инфраструктура”; „Околна среда”; „Региони в растеж”; „Иновации и конкурентоспособност” ; „Наука и образование за интелигентен растеж”; „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”.

През периода 2014 – 2020г. ще се изпълняват мерки по Програмата за развитие на селските райони; Програма за морско дело и рибарство и Програми за териториално сътрудничество.   

Представянето на Оперативните програми беше проведено по Проект „Изграждане на централен координационен информационен офис и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”.

11.11.2013 г.


ПРИЕХА ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

        

      ВиК асоциацията в Търговище прие генералния план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК” - Търговище, която обхваща  общините: Търговище, Омуртаг и Антоново.

Заседанието на Асоциацията, която се ръководи от Областния управител Емел Расимова, се проведе във вторник в сградата на Областната администрация.

В него взеха участие Кметовете на Търговище д-р Красимир Мирев,  Омуртаг Неждет Шабан и  Антоново Танер Али. В разговорите се включиха представители на консултантите, изготвили регионалния план, както и Заместник областните управители инж.Румен Такоров и Хабибе Рамаданова.

      На заседанието се взе решение за изработване на обща стратегия за бъдещо кандидатстване по конкретни проекти. Обсъждат се възможностите за окрупняване на проектните идеи, което е една от водещите европейски практики при кандидатстване за средства по европейските фондове.

На първия етап трябва да се изведат приоритетните проекти по населени места и да се уточнят възможностите за кандидатстване по други схема.

      

Представителите на консултантската фирма обърнаха внимание, че в плана са заложени съоръжения за пречистване от нитрати, каквито има в населени места от общините, както и пречиствателни във водосбори на язовири и реки. Те предупредиха участниците в Асоциацията, че е нужно паралелно придвижване на проектите по водоснабдяване и канализация.

05.11.2013 г.


СКЛЮЧВАТ ДОГОВОР ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОМУРТАГ ОТ ЯСТРЕБИНО

 

          Днес в Министерството на регионалното развитие се проведе четвърто редовно работно заседание с участието на Зам. областния управител на Търговище инж.Румен Такоров по проблемите на водоснабдяването на Омуртаг и действията за водопровода от язовир Ястребино.

         Обектът е включен в тазгодишната програма на Министерството, съобщи инж.Такоров. Тази седмица ще бъде сключен договор за възлагане на обследване на водопровода. Ще се провери цялата проектна документация, включително изчисления и замервания. Ще се обследва и самият водопровод. Работата започва веднага. Очаква се в срок от 2 месеца да се направи проверка на цялата документация и самия обект от 18 км.

Обследването ще покаже какво е състоянието на водопровода и ще се реши дали да се пристъпи към ремонт или към подмяна на тръбите.

       Тази седмица Строителното министерство ще подготви и представи пред премиера Пламен Орешарски докладна с искане за осигуряване на целеви 3 млн лв за водоснабдяването на Омуртаг.

До 2,7 млн лв от тях ще бъдат предназначени за водопровода от Ястребино. Останалите 300 000 лв са за ремонти по трасето от Кипилово. Ще се подменят тръби в участък от 500 метра от водоизточника до помпената при Кънино. В този район са най-честите и тежки аварии, които предизвикват 1/3 от загубите на вода.

       

Информацията за поредицата стъпки за решаване на проблема беше съобщена  на проведената в понеделник 04.11.2013г. извънредната сесия на Общинския съвет в Омуртаг, в която взе участие Областният управител на Търговище Емел Расимова.

04.11.2013 г.


ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА 311 РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЕТОСТ

В Областната администрация в Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. В него взеха участие представители на Общинските управи, Бюрата по труда,  Директорът на Регионална служба по заетост - Русе Драгомир Николов и др.

Заседанието беше ръководено от Зам. областния управител Хабибе Рамаданова.

    Присъстващите проведоха обсъждане на проектите за Регионални програми за заетост през 2014г. на територията на област Търговище.

Програмите са специфичен инструмент на пазара на труда, с който се решават обществено значими проблеми. Те дават възможност за повишаване на заетостта и качеството на работната сила.

Регионалните програми се разработват ежегодно. Те се предлагат от Комисията по заетост към Областния съвет за включване в Националните планове за действие по заетостта.

     За следващата година област Търговище кандидатства за 311 работни места по Регионалната програма за заетост и обучение.

     Комисията по заетост прие проектите на Общините и Областната администрация и предлага на Министерството на труда и социалната политика те да бъдат включени в Националния план за действие по заетостта през 2014г.

01.11.2013 г.     


ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА

ОТЧИТАТ СЛУЖБИ И ОБЩИНИ В СЪВЕТА ПО

СИГУРНОСТ В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

        

        Заседание на Областния съвет по сигурност за готовността на област Търговище за зимния период се проведе в Областната администрация. То беше председателствано от Зам. областния управител инж. Румен Такоров. В него взеха участие: ръководители на държавни и общински служби, представители на различни институции и общините, отговарящи за реда и сигурността на територията на областта.  

       От Окръжно пътно управление в Търговище беше докладвано, че има действащ договор за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа с фирма „Пътинженерингстрой-Т”, като са осигурени 84 машини, от които 28 са наета техника. Има изготвен и съгласуван план за зимно поддържане. В четирите бази на територията на област Търговище са осигурени договорените количества: сол, луга, фракция и 12.5 т. калциев хлорид.

        От Областното управление на „Пожарна безопасност и защита на населението” в Търговище  съобщиха, че сезонното обслужване на техниката е приключило и са готови за действия в зимни условия.

        Представител на Регионалната здравна инспекция информира, че са изпратени указания за работа в усложнена зимна обстановка до всички здравни заведения, актуализирана е схемата за оповестяване и се поддържа резерв от лекарства и консумативи за около един месец.

        В ЦСМП е актуализиран планът за работа в зимни условия. От наличните 10 линейки 5 са с повишена проходимост. Има създаден резерв от консумативи за около месец.

        В БЧК е разработен оперативен план за работа в зимни условия и имат заделен резерв от одеяла за 50 човека и пари за храна на 100 човека.

        Готовност за зимата обявиха от Регионалния инспекторат на образованието, енергото, „ВиК”, „Напоителни системи”, пощите, ДАИ и представителите на Общинските администрации. От Омуртаг докладваха, че имат проблеми с поддържането на  предоставения им тежък артилерийски влекач АТС – 54.

       

На Областния съвет по сигурност се стигна до дискусия за начина на протичане на информацията през зимния период, като се уточни че това ще бъде тема на следващото заседание.

31.10.2013 г.


СЪГЛАСУВАХА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

        

               Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация на обособените територии на „ВиК”-Търговище и „Водоснабдяване – Дунав” съгласува на свое заседание Областният съвет за развитие на област Търговище.  Двете обособени територии обхващат петте общини от областта, които се снабдяват с вода от дружествата в Търговище (Търговище, Омуртаг и Антоново) и Разград (Попово и Опака).

     Регионалните планове имат за цел подобряване водоснабдяването и канализацията и създаване на основа за определяне на приоритетни инвестиции за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения, като пряко са насочени към осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за питейни и битови нужди. Те обхващат анализ на основните проблеми на населените места във водния сектор и марките, които трябва да се вземат за решаването им в периода до 2020г. Плановете са основата за привличане на инвестиции в сектора. Те предвиждат осигуряването на 270 млн. лв. във водоснабдяване и още 130 млн. за канализация в различни населени места в областта.

    На заседанието отново бяха дебатирани проблемите в град Омуртаг и села от общината. От община Попово поставиха въпроса за включването в краткосрочната програма на мерки за управление на отпадъците от пречиствателните станции. От там настояват в инвестиционната програма да бъдат заложени и локални пречиствателни станции за малките населени места под 2 000 жители, по какъвто проект вече работи Общинската администрация съвместно с Враца.

      Всички присъстващи 15 членове на Областния съвет, който беше председателстван от заместник областния управител инж.Румен Такоров, гласуваха за съгласуване на плановете.

      В заседанието взеха участие Кметове и Зам.-кметове на Общините от областта, представители на Общински съвети,  синдикатите и работодателска организация, Министерството на регионалното развитие и консултантите, изготвили плановете.

     Представителите на Общините трябва да гласуват решения на общинските съвети за делегиране на правомощия на кметовете, които са членове на Асоциацията на „ВиК” за приемането на генералните планове. Това трябва да стане във връзка с предстоящото одобрение на плановете. На следваща фаза ще се направят предпроектни проучвания и апликационни форми по конкретните обекти.

     

Мастер плановете са изготвени по договор, сключен между възложителя Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и консултанти.

30.10.2013 г.


ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ОТРЯДИ

        

              Семинар с представители на Общинските администрации за сформиране и работа с доброволческите отряди се проведе в Търговище.

Обучението беше открито от Областния управител Емел Расимова. В него взеха участие служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” и експерти от Областната администрация. Те запознаха присъстващите с основните нормативи в сферата на доброволчеството и нуждата от нова стратегия за развитието му. Тя цели ефективна защита на населението при обединяване усилията на държавните органи, местната власт и гражданското общество. 

      Към пожарната в национален мащаб има сформирани 119 отряда с над 1 600 доброволци за подпомагане на дейността й при спасяване на хора.

      Общините също трябва да имат изградени такива структури в помощ при бедствия и аварии. Към момента доброволни отряди са създадени само в Попово и Омуртаг. В останалите Общини от областта няма изградени структури поради липсата на желаещи.

Основната причина е в регламентите в нормативната база, смятат експертите.

В тази връзка от областната структура на „Пожарна безопасност и защита на населението”  и Общините ще изготвят писма с предложения за създаването на облекчения за кандидатите за доброволци и тяхното обучение. Становищата ще бъдат изпратени до Главната дирекция на ПБЗН.

30.10.2013 г.


ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

В Областната администрация в Търговище се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, който се председателства от Областния управител Емел Расимова. В него участваха представители на синдикатите, КРИБ, ТПП, строителния контрол, техническия надзор и др.  

За зам.-председатели на Съвета бяха избрани Галин Дачев, който е представител на работодателските организации и Васил Николов - представител на работниците и служителите КТ ”Подкрепа”.  

На заседанието беше представен анализ за спазването на Закона за техническите изисквания за продуктите и свързаните с него наредби при съоръженията с повишена опасност, които се използват на територията на областта. Основните нарушения, установени от Регионална инспекция «Държавен технически надзор», представи старши инспектор Добромир Драгнев. Инспекторите са констатирали неспазване сроковете за извършване на метрологична проверка и настройка на предпазната и контролна арматура; работа на съоръженията с неизправни предпазни устройства и др.

За т.г. са съставени 12 акта за административни нарушения. През третото тримесечие са извършени проверки в заведенията за обществено хранене и хотели, в които се използват уреди, работещи на природен или втечнен газ. Установено е, че има случаи на нерегистрирани бутилки  пред органите на техническия надзор и не се спазват изискванията за разполагането и съхранението им в кухненски помещения. Съставени са 17 акта.

През септември, съвместно с противопожарната служба, са проверени автомобилните газоснабдителни станции за спазване забраната да пълнят битови и туристически бутилки от колонките за зареждане на автомобили. Не са констатирани нарушения.

От Регионалния отдел на Националния строителен контрол докладва началникът му инж.Данчо Георгиев. Т.г. те са издали 10 разрешения за ползване на строежи (І, ІІ и ІІІ категории); премахнати са 3 незаконни строежа; извършени са 30 планови проверки в общините за издаване на строителни книжа, за въвеждане в експлоатация, сигнали и жалби. Издадени са и 3 заповеди за спиране на строежи, както и за ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация и др. Няма установени нарушения при упражняването на строителен надзор.

На заседанието беше обсъден и въпросът за състоянието на уличната мрежа в град Търговище, която е разкопана при ремонтни дейности. Това ще затрудни работата на снегопочистващите машини, предупреди зам.-председателят на Съвета Галин Дачев.

25.10.2013 г.


ПУСНАХА ВОДАТА В ОМУРТАГ

 

         Вода в градската водопреносна мрежа на Омуртаг се пуска днес (петък 18 октомври) в 14ч. Водоподаване ще има до 23ч. Това беше съобщено от „ВиК” на срещата, свикана от  Областния управител Емел Расимова с представители на протестиращите от Омуртаг, кмета Неждет Шабан и ръководството на водоснабдителното дружество. 

На нея присъстваха петима от организаторите на протеста, чието основно искане е в Омуртаг да има вода. Те настояват да се намерят виновните за проблемите с проекта за допълнително водоснабдяване от язовир Ястребино.  Представиха и копие от сигнала, който ще внесат до Главния прокурор Сотир Цацаров.

На срещата, която продължи повече от 2 часа, представителите на протестиращите изнесоха свои данни за недобра организация на работата, липса на информация за графика за подаване на вода и др.

На всички техни въпроси отговориха подробно представителите на институциите. Кметът на Омуртаг Неждет Шабан им предостави копие от материали по проекта за Ястребино и строящата се в момента помпена станция. Общината праща свои служители за контролни обходи по трасето и в града при пускане на водата, за да се следи тя да стигне до всички улици и блокове.

     Зам.-управителят на „ВиК” Георги Пашов ги запозна с ремонтните дейности и състоянието на трасето от 42 км, което е строено още през 1974г. Бяха им представени снимки на водопровода и ремонтите, които се извършват. Пашов посочи, че дружеството е насочило голям финансов и човешки ресурс към Омуртаг, който е проблемен от години.

         Областният управител Емел Расимова и заместникът й инж.Румен Такоров пък ги запознаха с направеното до момента от настоящия екип на Областната управа за намиране на решение по проблема с водата на Омуртаг. Те отчетоха всички действия по осигуряване на вода в кризисната ситуация чрез водоноски и цистерни, синхронизиране на работата на институциите и др.

        Отново беше подчертано, че в Министерството на регионалното развитие има решение за насрочване на паралелни проби на водопровода от Ястребино и на помпената станция, за да се прецени как да се действа по алтернативното трасе.

До пускането му в действие Омуртаг ще получава вода от Кипилово. Отстранени са големите аварии и дебитът е вдигнат. Очакванията са градът да премине към режим на водоподаване на два дни.

18.10. 2013 г.


ПУСКАТ ВОДА В ПЕТЪК ВЕЧЕРТА ЗА 6 ЧАСА

  

         Вода в градската водопреносна мрежа на Омуртаг ще бъде пусната в петък от 17 до 23ч. Това беше решено на заседание на Областния кризисен щаб, свикано от Областния управител на Търговище Емел Расимова в четвъртък преди обед.

В него взеха участие представители на „ВиК” от Търговище и Омуртаг, Регионалната здравна инспекция, Областната дирекция на МВР, противопожарната служба и други. Те докладваха, че ситуацията в  град Омуртаг, който е в бедствено положение, се подобрява поетапно.

       На карстовия източник в Кипилово работят две помпи. Към резервоарите на „Вик” в града се извозва вода с 6 цистерни от Търговище. Те са заредени на 60% от обема. До петък вечерта се очаква количеството в тях да стигне до към 80 на сто, което ще позволи пускането на водата.

      По трасето от източника са станали към 30 аварии, по които са работили екипите на дружеството и допълнителни групи от Търговище и Антоново.

На заседанието отново беше подчертано, че водопроводът от Кипилово е на над 40 год. и с изтекла годност, което затруднява поддръжката му.

      Кварталите в града се зареждат с 5 водоноски, по райони и график, определен от Общината. Гражданите на Омуртаг могат да получават информация за него от дежурните в кметството.

       Представителите на РЗИ съобщиха, че се правят непрекъснати проби на водата, която постъпва в града и всички са с добри резултати. Няма повишаване на заболяемостта в града, нито заразни болести, свързани с водата. Детските градини и училищата се снабдяват с минерална вода, според изискванията на здравната наредба.

От ОД на МВР докладваха, че се осигурява полицейско присъствие при водоноските в някои квартали, като такова ще има и при дежурните екипи при пускане на водата.

Във вторник вечерта, когато беше подадена вода в мрежата, отделни граждани не са допуснали работните на „ВиК” до крановете, което е затруднило осигуряването на вода до отделни улици.

      На заседанието на Кризисния щаб бяха взети следните решения:

1.Да се подобри комуникацията между институциите, които задължително да докладват на Областния управител за развитието на ситуацията.

2.Да се осигури информация на жителите на Омуртаг за графика за пускане на водата и за водоноските.

3.Да се внесе искане до Министерството на регионалното развитие от страна на „ВиК” и Община Омуртаг за отпускане на средства за подмяна на 500 метра водопровод от системата Кипилово, където стават най-често аварии.

4.Да се подобри организацията на ремонтите и да се осигурят пунктове за техника по трасето.

5.Представители на Община Омуртаг да се включат в екипите за обход на трасето за своевременно откриване на аварии.

6.Полицията да осигури охрана на екипите по пускане на водата.

       Областният управител Расимова и заместниците й инж.Румен Такоров и Хабибе Рамаданова поканиха представители на протестиращите от Омуртаг на среща в петък в Областната администрация, за да ги запознаят с направеното до момента за водоснабдяването на града и дългосрочно решаване на проблема. На нея ще присъстват ръководители на „ВиК” и Кметът на Общината Неждет Шабан.

       Градоначалникът информира, че следващата седмица ще свика сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат поканени и представители на протестиращите.

Очакванията на Областния кризисен щаб е градът да влезе поетапно в режим на водоподаване през 2 дни.

 

17.10.2013 г.


ПУСКАТ ВОДАТА В ОМУРТАГ ТАЗИ ВЕЧЕР

        Вода в Омуртаг ще бъде пусната тази вечер от 17 до 20 часа. Това докладваха в Областния кризисен щаб от ръководството на „ВиК” в Търговище.

        По обед в двата резервоара на дружеството са събрани към 1 800 – 1 900 куб. Единият е зареден на 62% от капацитета му, а другият на 43. Водата в тях постъпва от тръбопровода от Кипилово и с цистерни. 5 камиона от 20 и 30 тона зареждат в Търговище и транспортират водата до резервоарите.

       Тази вечер тя ще бъде пусната в градската мрежа, като надеждите са да стигне до всички точки на града. Проблеми ще има по високите етажи. Водоноските няма да спират работа, като зареждането по квартали ще продължи. Изготвен е график за доставка на вода с цистерните до 27 октомври, който ще продължи при нужда.

      Днес по трасето от Кипилово са станали още няколко нови аварии, които ще се отстраняват след 16ч, когато бъдат изключени помпите. По трасето може да се работи само след спиране на водоподаването, съобщиха от „ВиК”. В момента там довършват нова връзка от над 400 метра за втората помпа в пещерата. Нивото на водата в нея обаче продължава да пада.

      По предварителна информация вода в градската мрежа се очаква да бъде пусната отново в събота. При възможност, ако събраните количества позволят, вода ще има и по-рано.  

       В четвъртък в Областната управа отново ще заседава Областният кризисен щаб, който се председателства от Областния управител Емел Расимова.      

Ръководството на Администрацията благодари на Областните управители на Разград, Шумен, Велико Търново и др., които показаха съпричастност и съдействие за търсене на решение за водната криза в Омуртаг.

15.10.2013 г.

 


Уважаеми жители на област Търговище,

Имам удоволствието да отправя най-сърдечни поздравления за празника Курбан Байрам!

 Празникът носи духа на изконните традиции, които ни учат на човечност и милосърдие, на покаяние и опрощение. Той ни припомня дълга ни за почит към възрастните и паметта на починалите. Тези тържествени дни съдържат посланието, че толерантността, грижата и уважението ще съхранят човещината и ще ни преведат през времето.

        Пожелавам на всички здраве, щастие и благополучие! Искрено се надявам празникът да донесе споделена радост, вяра и надежда във всеки дом!

Честит Курбан Байрам!

 

С уважение,

ЕМЕЛ РАСИМОВА

Областен управител на област Търговище

ОСИГУРИХА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦИСТЕРНИ ЗА ОМУРТАГ

  

           Три цистерни за зареждане на вода за резервоарите на „ВиК” в Омуртаг бяха осигурени при спешна операция в понеделник следобед. Първите два камиона за вода тръгват към града във вторник. Към тях на следващия ден ще се присъедини още един. Така с наличната до момента техника дневно във водоема на Омуртаг ще се доставят по 400 кубика.

          Цистерните са осигурени със съдействието на Областния управител на Разград г-н Стоян Ненчев след разговори, проведени от зам. областния на Търговище инж.Румен Такоров.

Те се доставят от фирма от Разград и са инспектирани от зам. управителя на „ВиК” в Търговище Георги Пашов.

Техниката е снабдена със сертификати, че се ползва за транспорт на хранителни продукти и вода.

Според ръководството на „Вик” в Търговище няма нужда от допълнителна техника, тъй като няма техническа възможност за използването й.

От вторник на карстовия източник в Кипилово ще бъде пусната и втора помпа, която се монтира по спешност в момента от „ВиК”.

          Допълнителните мерки за водната криза в Омуртаг бяха взети след заседание на Областния кризисен щаб, свикан от Областния управител на Търговище Емел Расимова.  

         Вода в Омуртаг се очаква да бъде пусната във вторник вечерта.

14.10.2013 г.


ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ КРИЗИСЕН ЩАБ

 

        Спешно заседание на Областния кризисен щаб свика Областният управител на Търговище Емел Расимова в понеделник преди обед. Представителите на Областната администрация, Община Омуртаг, полицията, пожарна защита, здравните служби и др. бяха събрани заради продължаващото бедствено положение в Омуртаг.

    Очакваното пускане на вода в събота или неделя не се случи заради недостиг на течност в пещерата край Кипилово и множеството течове по трасето. Градът продължава да се снабдява с водоноски. Резервоарите на „ВиК” над Омуртаг се пълнят с цистерни, които возят вода от Търговище. По водопровода от Кипилово в града постъпват минимални количества (4 литра в секунда). До понеделник сутринта във водоема са събрани общо към 1 200 куб, което е към 60% от обема. На тази база актуалната прогноза е, че вода може да се пусне във вторник вечерта за близо 3 часа.

       На заседанието, което премина с остри дебати и критики, беше взето  решение за осигуряване на минерална вода за детските градини в Омуртаг. Тя ще се доставя за сметка на „ВиК”.  От дружеството поискаха съдействие от Областната управа за намирането на допълнителни 3 цистерни от по 30 тона за пълнене на резервоарите.

Цялата налична техника от фирмите и общините в областта вече е ангажирана в спасителната акция за Омуртаг, което наложи Областният управител на Търговище да търси съдействие от съседните области и централни ведомства. За кризата в Омуртаг е информирано и ръководството на МВР.

        Една от набелязаните мерки на заседанието днес е да се открият всички отклонения по водопровода и при възможност да се затворят до напълване на резервоарите в Омуртаг.

        На „Вик” беше дадено указание за изготвяне на стриктен план за работа по трасето и поддържането му до степен за доставка поне на минимални количества вода за града. Представителите на дружеството обаче са категорични, че е настъпил пиковият момент по отношение амортизацията на трасето и това е най-тежката водна криза в Омуртаг.

       От Регионалната здравна инспекция информираха, че е засилен контролът върху хигиената в град Омуртаг и се вземат непрекъснати проби от доставяната вода. По тяхно искане ще се осигури минерална вода за детските заведения.

       Областната дирекция на полицията докладва, че няма да бъде допуснато нарушаване на обществения ред. Организаторите на протестите са предупредени за спазване на законите при провеждане на масови прояви.

      

Областният управител Расимова разпореди да се докладва непрекъснато за развитието на ситуацията и всички държавни и общински служби да бъдат включени в разрешаване на водната криза в Омуртаг. Тя благодари на фирмите и Общинските администрации в Търговище и Антоново, които насочиха своя техника към град Омуртаг.

 

 

14.10.2013 г.


ПЪЛНЯТ ВОДОЕМА В ОМУРТАГ С ЦИСТЕРНИ

           30-тонна цистерна зарежда водоема на Омуртаг, за да осигури минимални количества за пускането на водата в събота вечерта. Цистерната прави курсове до резервоара, за да допълни крайно недостатъчните 11 литра, които постъпват по повредения водопровод от Кипилово към града. В момента се търсят още големи водоноски, за да се заредят резервоарите в града. Това стана ясно на работното съвещание в петък с участието на Областния управител Емел Расимова, заместниците й Румен Такоров и Хабибе Рамаданова, Кмета на Омуртаг Неждет Шабан и представители на ръководството на "ВиК"-Търговище.

          Отстраняването на авариите по трасето от 42 км амортизиран водопровод продължава. В четвъртък вечерта е пусната вода, която след 12 часа е минала едва 12-13 км по тръбопровода, съобщиха от дружеството доставчик. Причината е драстично намаленият дебит на водата в Кипилово, както и проблемите по трасето. В късния следобед днес ще стане ясно дали постъпващите в Омуртаг количества ще са достатъчни за пускането на водата в градската мрежа в събота вечерта или ще се наложи изчакване до неделя.

         Както беше съобщено от четвъртък вечерта по решение на Кризисния щаб в Омуртаг е в бедствено положение. Продължаващото 6 ден безводие нагнети напрежение и в града се готвят протести, алармира кметът Шабан. Той поиска бързи действия от страна на "ВиК" по отстраняване на авариите и точна информация кога ще има вода. Градоначалникът настоява да се искат средства за ремонт на водопровода от Кипилово. Изрази готовност да помага със средства, техника и хора.

         Ръководството на Областната администрация заяви пълна подкрепа за усилията на Общината и "ВиК" и оказване на съдействие. Информация за ситуацията в Омуртаг се подава на всеки 2 часа на Областния управител. Осигурените с помощта и на Областната администрация водоноски, ще продължат да зареждат града до неделя включително. Ще бъдат пуснати и в следващите дни, ако няма нормализиране на режима.

         На срещата стана ясно, че при свиканото, от строителния министър Десислава Терзиева, съвещание в София, е взето решение да се проведат паралелни 72-часови проби на допълнителния водопровод от Ястребино към Омуртаг и строящата се в момента помпена станция. Тя се изгражда изцяло със собствени средства на Община Омуртаг. До момента са вложени 2,2 млн лв. Очаква се станцията да бъде готова през декември, след което да се направят пробите. Те ще покажат действителното състояние на 17 км водопровод от Ястребино, за който се предполага, че е компрометиран. Тогава ще се вземе решение как да се процедира с него, уточни зам. областният управител инж. Такоров.

11.10.2013 г.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКИПИ И ТЕХНИКА ЗА ВОДНАТА КРИЗА В ОМУРТАГ

           Свикване на допълнителни екипи и техника за отстраняване на авариите по трасето от Кипилово до Омуртаг. Това договори заместник областният управител инж. Румен Такоров в четвъртък следобед на извънредна работна среща с представители на ръководството на "ВиК"-Търговище и Община Омуртаг. Водата в града ще бъде пусната за няколко часа в събота вечерта, след което ще се пристъпи към нови ремонти.

          В неделя към трасето от 42 км ще бъдат насочени 8 аварийни групи, подсилени с допълнителна техника. Ще се направи обследване на целия водопровод, за да се набележат най-рисковите участъци за превантивна работа по тях преди започването на дъждовете.

         В 16ч днес започва заседание на Кризисния щаб в Община Омуртаг, където се очаква да бъде обявено бедствено положение.

         Проблемът с малкия дебит на карстовия водоизточник в Кипилово остава и може да бъде преодолян само след достатъчно количество валежи, които да го захранят. Това означава, че градът ще остане на режим заради недостига на вода.

10.10.2013 г.


ОБЛАСТНАТА УПРАВА КООРДИНИРА ДОСТАВКАТА НА ВОДА ЗА БЕДСТВАЩ ОМУРТАГ

           Областният управител Емел Расимова пое координацията по водната криза в град Омуртаг, който пети ден бедства без вода след серия тежки аварии по трасето от Кипилово. След съвместни действия с Кмета на Омуртаг Неждет Шабан по обед бяха осигурени 6 водоноски за снабдяване на населението с вода за битови цели. По график те карат течността по жилищните квартали. Помощ в кризисната ситуации оказват "ВиК", Пожарна безопасност, БКС-Търговище, Община Антоново, които пратиха съдовете за вода в Омуртаг. Фирми от Търговище пък предоставиха за ползване цистерни, които ще бъдат на разположение на гражданите.

          По отстраняването на авариите по 42-километрово трасе от Кипилово до Омуртаг работят 2 екипа на "ВиК". Пробивите по тръбопровода са близо 40. Повечето от тях са в труднодостъпни местности, където копането става на ръка. След отстраняването им са нужни още поне 16 часа водата да стигне до резервоарите. Дебитът на извора в Кипилово обаче е паднал рязко и недостигът на вода също задълбочава кризата.

         В сряда вечерта по разпореждане на Кмета Шабан е пусната вода в градската мрежа, която обаче не е стигнала до целия град и високите етажи, което наложи ангажирането на водоноските. От началото на седмицата те зареждат болницата и детските градини, а вече и домакинствата по кварталите.

         Днес в късния следобед ще бъде свикан Кризисният щаб в Община Омуртаг за определяне на конкретни действия и осигуряване на средства за извънредната ситуация. Зам. Областният управител инж.Румен Такоров провежда среща с ръководството на "ВиК" за нуждата от допълнителни екипи и работна техника за отстраняването на авариите по трасето.

         В петък в Областната администрация предстои съвместна работна среща с Община Омуртаг и "ВиК"-Търговище. Очаква се вода в Омуртаг да бъде пусната в събота вечерта за няколко часа, след което работата по трасето ще продължи.

10.10.2013 г.


РЕДОВНО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

 

            На 3 октомври 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на хотел „Терра Европа“ – гр.Търговище, бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от г-жа Емел Расимова - областен управител на област Търговище,  в качеството й на председател на РСР и на РКК в СИР,  за периода 1.07.2013 г. - 31.12.2013 г.

            На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 24 членове на Регионалния съвет за развитие и 13 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите от Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района, представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, както и представители на Централното координационно звено и на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства. 

            Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Емел Расимова -  председател на РСР и на РКК СИР. Съгласно приетия общ дневен ред, за заместник-председател на съвета в рамките на настоящия председателски мандат, бе избран д-р Красимир Мирев – кмет на Община Търговище.

            Членовете на двата органа обсъдиха и приеха  проект на Годишната индикативна програма за 2014 г.,  в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на РСР СИР през следващата година.  Програмата е  разработена от Секретариата на съвета и предварително съгласувана  с областните управители на област Добрич  и област Шумен, които ще председателстват на ротационен принцип  РСР СИР през следващата година.

            Представител на Министерство на регионалното развитие /МРР/ представи актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. и  Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г., в което се създава Съвет по децентрализация на държавното управление. Функциите на Секретариат на този съвет ще се изпълняват от Главна дирекция «Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство в /МРР/.

             Присъстващите бяха запознати с акцентите в експертния Доклад за извършената  оценка на въздействието от прилагане на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Оценката  осигурява информация за състоянието и проблемите в процеса на прилагане на Законодателната рамка за управление на регионалното развитие и очертава насоките за извършване на необходимите промени, с цел постигане на по-добра приложимост на закона, осигуряване на взаимодействие със законодателството на ЕС в областта на кохезионната политика и оптимизиране на възможностите за използване на структурната помощ от фондовете на ЕС през периода до 2020 г.

            Членовете на съвета взеха да решение да предоставят на вниманието на министъра на регионалното развитие и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията аргументирано предложение, свързано с необходимостта от доизграждането на автомагистрала „Хемус” и  възстановяването и експлоатацията на летище Търговище, като фактори за съвременното и ускорено развитие на Североизточен район.

            Секретарят на РСР СИР предостави обобщена информация, относно изпълнението на 7-те Оперативните програми /ОП/, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС, както и въздействието им върху социално-икономическото развитие на Североизточен район. Към края на първото полугодие на 2013 г. броят на сключените и изпълняваните договори, по данни на Управляващите органи на програмите е следният: по 7-те ОП  -  540, по Програма за развитие на селските райони – 7, по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» - 69, по Оперативни програми за трансгранично и териториално сътрудничество – 57. Размерът на изплатените средства за СИР е 24% от общодоговорените, който се доближава до размера на този показател в национален мащаб – 25,02%.

           
В края на заседанието, упълномощен представител на Централното координационно звено представи актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.

03.10.2013 г.

МАТЕРИАЛИ ОТ РЕДОВНОТО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРОВЕДЕНО НА 03.10.2013 Г. В ТЪРГОВИЩЕ


ГЕНЕРАЛНИЯТ КОНСУЛ НА РУСИЯ В РУСЕ

НА ВИЗИТА В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

                           

           Областният управител г-жа Емел Расимова и заместникът й инж.Румен Такоров приеха във вторник следобед Генералния консул на Русия в Русе Владимир Климанов, който пристигна на опознавателна визита.  

          Дипломатът отправи покана към ръководството на Област Търговище за установяване на сътрудничество в културната и икономическа сфери с област от Русия.

         Той изрази благодарност за усилията на общините от областта за поддържането на паметниците от войните и поиска съдействие за актуализирана оценка на състоянието им.

По информация на консула предстои в България да бъде изграден военен мемориал, каквито има в 10 страни от Европа и САЩ. Изграждането се поема от руска страна. По тази линия ще се търси сътрудничество и за ремонт на паметници от Руско-турската и Втората световна войни, които са на територията на област Търговище.

       

В разговорите в Областната управа бяха засегнати и възможностите за създаване на търговски връзки и износ на продукция от предприятия от региона за руския пазар.

01.10.2013 г.