Дата / Час

Административни услуги


И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


1. Точно наименование на администрацията:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

2. Структура:3. Седалище и адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 2

4. Данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет страница:
- телефон/факс: 0601/66654;
- e-mail: oblast@tg.government.bg;
- интернет страница: www.tg.government.bg;
- гише за административно обслужване – деловодство – телефон 0601/613 32 - в рамките на работното време на звеното информация за начина на предоставяне на административните услуги и движението на преписките.

5. БУЛСТАТ :
125043455, BG 125043455

6. Банкови сметки при банка ПИБ АД – клон Търговище:
- транзитна сметка-BG26 FINV 9150 3117 0928 15;
- набирателна сметка- BG82 FINV 9150 3317 0928 09.

7. Работно време на администрацията:
Работното време на работещите в областната администрация е 8 часа дневно с
границите от 9,30 до 17,30 ч. с почивка 30 минути, която се ползва между 12,00 и 12,30 ч.

8. Работно време на звеното за административно обслужване:
От 09.00 часа до 17.30
В случай, че в звеното има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа.
В звеното за административно обслужване се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.


9. Административното обслужване в Областна администрация-Област Търговище е организирано на принципа „едно гише” .

10. Исканията за извършване на административни услуги се подават :
- лично в Звеното за административно обслужване /ЗАО/, което е разположено на партера в сградата на Областна администрация – Област Търговище. До звеното е осигурен достъп за хора с увреждания;
- по пощата на адрес: гр. Търговище, ул.Стефан Караджа” №2.

11. Разплащания:
Възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

12. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.

Предложенията и сигналите се подават лично в Звеното за административно обслужване, по пощата, чрез кутията за сигнали на входа на администрацията, чрез форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения и чрез форма „Антикорупционна кутия” находящи се на интернет страницата на Областна администрация – Област Търговище.

13.Начинът на подаване, регистриране и разглеждане е уреден в АПК, Устройствения правилник на Областните администрации и във Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация – Област Търговище.
Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище