Новина: Областният управител разпореди доброволно премахване на незаконни съоръжения, изградени на Вардунско дере
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
петък 20 март 2020 - 14:24:40

Областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков стартира процедура по премахване на незаконно изградена стоманобетонна стена и помпена станция за водовземане от река Драгановска (Вардунско дере), която преминава през землището на с. Вардун, общ. Търговище.
Със свое писмо г-н Стайков е информирал ръководството на ЕТ „Матеев –Петко Матеев” да предприеме действия по премахване на незаконна полумасивна постройка – помпена станция, в срок до 14 дни от получаване на уведомлението.
Комисия, назначена със заповед на областния управител, извърши редица проверки на обекта през месец февруари тази година. Бяха обследвани и данните за спазване на законовите разпоредби. Установено бе, че няма издадени строителни книжа за строеж, както и за откриване на строителна площадка.


От съставените протоколи става явно, че в речното легло на река Драгановска има незаконно изградена стоманобетонна стена, която възпрепятства свободното течение на реката. С изграждането на стената е оформен завирен участък, като след съоръжението не се допускат протичането на води. Незаконно изградена е и полумасивна постройка – помпена станция, която извършва водовземане за стопански обект, собственост на ЕТ „Матеев – Петко Матеев”.
Съгласно законовите разпоредби и правомощия, областният управител е описал, че ако сроковете за доброволно премахване не бъдат спазени коректно, ще бъдат предприети действия по тяхното събаряне от страна на Областна администрация – Търговище.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1116 )