Новина: Проведе се работна среща за уточняване актуването на водовземни съоръжения
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
четвъртък 18 юни 2020 - 16:48:39

Днес, 18.06.2020 г., се проведе работна среща, относно срочно изпълнение на процедури за издаване на актове за собственост на съоръжения за водовземане и съответно на разрешителни за ползване от страна на ВиК ООД – Търговище. Срещата бе ръководена от областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков, който е и председател на Асоциация по ВиК – Търговище. В работната среща взеха участие представители на общините Търговище, Омуртаг и Антоново, както и представители на държавни институции – Служба „Геодезия, картография и кадастър” – Търговище, Басейнова дирекция „Черноморски район” – Варна, Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен и ВиК ООД – Търговище.
Целта на срещата бе да се обсъдят трудностите, които среща ВиК-операторът в област Търговище при окомплектоване на документацията, необходима при издаването на разрешителни за водовземане и учредяване на санитарно-охранителни зони за експлоатираните от дружеството водоизточници. Проблемите са породени от липсата на документи за собственост на имотите, в които са разположени съоръженията, както и липсата на средства в общините, за да могат да бъдат направени необходимите геодезически заснемания на имотите. В тази връзка от ВиК ООД – Търговище докладваха, че към момента дружеството поддържа и експлоатира общо 393 броя водоизточници на територията на петте общини, в състава на област Търговище. За по-голяма част от тях, обаче, дружеството няма издадени разрешителни за водовземане.


За да бъдат изпълнени изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, г-н Митко Стайков пое ангажимент да съдейства за разрешаване на проблемите. Той заяви, че ще потърси възможност и за финансово обезпечаване за необходимите геодезически заснемания на имотите, в които се намират водоизточниците, за да може в оперативно кратки срокове да се пристъпи към тяхното актуване.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1161 )