АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Държавна собственост

Към ИИСДА

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1963

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44303

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

ДА „Електронно управление“

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/e74855c3-37de-4ea4-94f5-f422a0229a4b

Заяви услугата

ДА „Електронно управление“

Система за електронни форми

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

 

 

Заявление

1972

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44318

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/59ce5cff-8008-405e-8aba-9ee4aebb7905

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

1978

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44321

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/aae317d1-2e32-47bf-b937-577431bad7a3

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

 

Заявление

1979

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44319

 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/expropriation-compensation/04f253f3-2435-4371-a963-cb86fc7a974b

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

1983

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/44330

 

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/2c601f1d-e39a-4e49-852b-05d5d997ce70

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

2529

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/69914

Позволително за ползване на лечебните растения

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/445f12aa-2833-428a-9420-39c1c0324c8b

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

Декларация

 

Регионално развитие и териториално устройство

Към ИИСДА

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1961

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/6047

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/46520dc9-aed7-418b-ab1c-e7ea47bfb4d3

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1962

Описание

 http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17411

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/9a52780a-de81-4464-b38e-927dd09f5b95

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1966

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15134

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/0ccaa4c5-4a13-4062-9b0e-17b20964959a

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1967

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15350

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/5639da04-18fd-4f0f-9ec8-3a5854ae4d5b

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1968

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15454

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/38829444-a11a-4c58-a7c8-76c3b29c21ff

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1969

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15557

Регистриране на технически паспорт на строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/technical-infrastructure/2d448f5a-b26e-4f89-96cf-ad086f806b39

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1974

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15487

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/709a787b-96d9-4b78-be19-ec6bfe0baeae

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1975

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15495

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/ec15a1ff-1a21-4307-a9c4-80a361b57d56

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1976

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15533

Презаверяване на разрешение за строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/construction-and-reconstruction/359ecb29-9c9f-4925-8880-e9e3cb3690e5

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1980

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15548

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/303996bb-efc7-4012-8d84-28c149fdfbfc

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

Приложение №1

1981

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15483

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/22de1bb8-cdb6-4244-8b81-7d7de01dc69a

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

1984

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15503

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/918bd5ae-db69-4f9f-ab99-3942ce730fd0

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

 

Приложение №1

2389

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15498

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/ec634c7d-44c3-4765-869f-45bfc3ecdce8

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

Заявление

 

2469

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2927

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/5cf45078-7e45-4952-9e65-a6dbf20c8952

Заяви услугата

https://eforms.egov.bg/eforms-portal/index.xhtml

 

Заявление

 

За платените услуги, Областна администрация Търговище предоставя възможност и за картови плащания на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

Други административни услуги

Към ИИСДА

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

Описание

2 http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42866

Предоставяне на достъп до обществена информация

Заяви услугата

 

https://pitay.government.bg/PDoiExt/

Заявление

 

3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Описание

 

Заявление

 

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42912

Заявление

 

2134

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Описание

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/42924

Заявление

 

2972

Описание

 http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/98161

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/6c8de5f7-7aba-4ab9-800f-f45de00a8b68

Заяви услугата

 

Лично в ЦАО или чрез упълномощено лице.

Заявление

 

срок: 8 работни часа, при обективни обстоятелства - до 2 работни дни;

такса: 5.00 лв.

 

Процедури по дейности на Областна администрация за осъществяване правомощията на Областния управител по управление на държавната собственост

1960

 

 

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Описание

Заявление

 

1970

 

 

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Описание

Заявление

 

1973

 

 

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

 

Описание

Заявление

 

1985

 

 

Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Описание

Заявление

 

2388

 

 

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост

Описание

Заявление

 

1971

 

 

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

Описание

Заявление

 

Административни услуги, които предлага Областна администрация – област Търговище на физически и юридически лица извън тези посочени в списъка на унифицираните наименования на административните услуги

П1

Отписване в полза на търговските дружества

Описание

Заявление

 

П2

Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост, преминали в собственост на общините

Описание

Заявление

 

П3

Отписване на имоти възстановени с решение на Поземлена комисия

Описание

Заявление

 

П4

Отписване на имоти в стопанските дворове и парцеларните планове

Описание

Заявление

 

П5

Отписване на реституирани имоти със съдебно решение или заповед на кмета

Описание

Заявление

 

П6

Отписване на имоти от актовите книги,придобити чрез правна сделка

Описание

Заявление

 

П7

Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот

Описание

Заявление

 

П8

Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост, които са преминали в собственост на общините по реда на Закона за водите

Описание

Заявление