Дата / Час


понеделник 09 декември 2019 - 14:31:24
изглед за печат
Днес, 09.12.2019 г., в пресцентъра на Областна администрация - Търговище се проведе заседание на Областния координационен център, председателствано от г-н Митко Стайков.
На заседанието присъстваха заместник областният управител г-н Панайот Димитров, началникът на Регионалното управление по образование, представители на петте общини от област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, както и директори на училища от областта.
Г-н Стайков откри заседанието, откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Търговище, дали резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.
По информация на началника на РУО Търговище г-жа Елка Станчева през учебната 2019/2020 г. на територията на областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за обхват, съставени от 337 членове.
От екипите за обхват по време на кампанията през месец ноември 2019 г. са обработени 5051 формуляра за обход. В т. ч. 4886 са с установен актуален статус „в чужбина”; 97 деца и ученици са със зададени в Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ мерки до отговорните институции; 68 са записани/върнати в образователните институции (1,4% от всички обходени).
Предстои през следващата кампания, в срок до 30.04.2020 г., да бъдат обхванати 1432 деца, родени през 2015 година, с цел включването им в предучилищна подготовка през следващата учебна година.
От началото на учебната година до момента са осъществени 11 проверки в 6 училища относно присъствието на учениците в учебните часове, като приоритетно са избрани образователните институции, показали висок процент отсъстващи през предходната 2018/2019 учебна година. В 5 училища е установено, че над 20% от учениците отсъстват в деня на проверките. Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на отсъстващите от учебни часове, с изключение на едно училище, където се е повишил процентът отсъстващи – 47,7%. При последващия контрол е отчетено допълнително завишение на стойностите – 62%. Предвид задълбочаването на проблема директорът е освободен от заеманата длъжност и са дадени задължителни предписания.
Екипите за обхват за отговорни за регулярното предоставяне на информация до общинските кметове за установени нарушения, с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. По данни на Информационната система до кметовете са подадени 27 докладни записки от директорите за нарушения по чл. 347 от ЗПУО.
Областният координационен център /ОКЦ/ е създаден със заповед на областния управител през септември 2018 г., във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и писмо на вицепремиера Томислав Дончев. Целта на ОКЦ е да регулира взаимодействието на институциите, ангажирани с обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище