Дата / Час


четвъртък 16 юли 2020 - 10:23:50
изглед за печат
Във връзка с направените промени в Закона за енергетиката, които са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1-ви октомври 2020 г., всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами избират доставчик на електрическа енергия при оптимални за тях условия.

Подробна информация във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса по либерализация на пазара на електрическа енергия може да откриете на интернет страницата на Министерството на енергетиката: https://www.me.government.bg
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище