Дата / Час


сряда 27 април 2016 - 08:59:39
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни съвети, ръководено от зам.областния управител Йорданка Георгиева.

На заседанието, Директорът на „Бюро по труда“ – Търговище Иван Топалов представи актуална информация относно осигуряването на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от ромските малцинства за 2016 г. Той поясни, че групата на безработните от малцинствата е една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското образователно и квалификационно ниво или липсващи такива, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. Г-н Топалов заяви, че за решаване на тези проблеми в областта на заетостта, служителите на Дирекция „Бюро по труда“ насочват усилията си към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. Стана ясно, че безработните лица от малцинствените общности вкл. и самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници. Постигнатото и през 2015 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати.

На заседанието, беше приет и План за работата на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2016 г. Секретарят на съвета Камелия Караджова заяви, че на следващите заседания ще се работи и по другите основни приоритети: здравеопазване, образование и култура.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище