Дата / Час


събота 08 октомври 2016 - 15:07:08
изглед за печат
На 4 октомври 2016 г. в Конферентната зала на Административно-информационния център „Кьошкове“ към Природен парк „Шуменско плато“ - гр. Шумен се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР). С право да гласуват и вземат решения присъстваха 27 членове на РСР и 14 членове на РКК. Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), в състава на двата органа са включени представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на съответните ОП, както и представител на Централното координационно звено в Администрацията на Министерския съвет.

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Донка Иванова, Областен управител на област с административен център Шумен, председател на РСР и РКК в СИР с мандат 01.07-31.12.2016 г. Съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), за заместник-председател на Съвета до края на настоящия мандат бе избран г-н Любомир Христов, кмет на Община Шумен. Избрани бяха и представители на РСР в СИР в създадения с ПМС № 161 от 2016 г. Комитет за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който ще има за цел да определя правила за координация между УО на ОП и местните инициативни групи, в това число и местните инициативни рибарски групи през програмния период 2014-2020 г.
Членовете на РСР в СИР приеха Годишната индикативна програма за дейността на Съвета през 2017 г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на РСР в СИР и е съгласуван с областните управители на четирите области от района. На основание чл.18, ал. 8 от ЗРР и чл. 57, ал. 1 от ППЗРР, както и съгласно взето решение № 11.1. на заседанието на РСР в СИР от 25.06.2015 г., необходимите средства за изпълнение на заложените в Програмата приоритетни дейности са предвидени в проектобюджетите за 2017 г. на Областните администрации във Варна и Търговище, чиито областни управители ще председателстват Съвета през 2017 г.
Представител на Националния център за териториално развитие – София запозна присъстващите с проекта на Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие, предвидени по чл. 7 “б-г“ от ЗРР. Документите за пространствено развитие - Националната концепция за пространствено развитие, Регионалната схема за пространствено развитие за район от ниво 2 и Регионалната схема за пространствено развитие за район от ниво 3 (област) ще се разработват в строга последователност и йерархична съподчиненост помежду си и ще са обвързани с документите за регионално развитие по чл. 9 от ЗРР, с действащите национални и регионални секторни стратегически документи, както и с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз.
По време на заседанието бяха разгледани теми, свързани с представянето и обсъждането на актуални законови и стратегически документи, програми и проекти, касаещи развитието на професионалното образование в страната, в т.ч. в Североизточен район. Предвид значимостта на сектора на професионалното образование и обучение за развитието на района, за включване в работата на заседанието, на основание на чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР, бяха отправени покани до заместник-министъра на образованието и науката – г-н Диян Стаматов, началниците на регионалните управления по образование, регионалните отдели за управление на проекти в Главна дирекция «Структурни фондове и международни образователни програми» при Министерството на образованието и науката, ръководителите на регионалните служби по заетостта във Варна и Русе, представителя на сдружение „Форум Гражданско участие“ и директори на училища с различна професионалнa насоченост от четирите области в Североизточен район, които споделиха приложени иновативни подходи и добри практики, както и резултати от тях, в потвърждение на значимостта на професионалното образование за развитието на ключови за района икономически сектори.
Във връзка с продължаващата инициатива за споделяне на добри практики и реализиране на общи идеи между Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и значимостта на сектора на професионалното образование за развитието не само на Североизточен район, но и на останалите български региони и на страната като цяло, за участие в заседанието и обсъждане на съвместни целенасочени действия в подкрепа на този приоритетен сектор, бяха поканени областните управители на областите Русе и Ямбол, председателстващи РСР в Северен централен и Югоизточен райони, както и Секретарите на двата Съвета.
Присъстващите бяха запознати с новата законова рамка за образованието в Република България и със стратегически документи за развитието на професионалното образование и обучение, в т.ч., с актуалния проект «Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото ДОМИНО - швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. Oпит по прилагане на Проекта «ДОМИНО» споделиха представителите на Професионалната гимназия по туризъм „Пейо Яворов“ в гр. Добрич и на Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“ в гр. Търговище. Представени бяха и резултатите от два успешно реализирани проекта: «Професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" – гр. Провадия - по-близо до бизнеса» и Моята бъдеща професия в нашия град” на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” – гр. Шумен, финансирани съответно по схемите за безвъзмездна финансова помощ "Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите" и «Училищни и студентски практики”, в рамките на ОП «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г.
В хода на дискусията бяха изразени компетентни становища и полезни мнения относно развитието на професионалното образование в Североизточен район.
Останалите теми от дневния ред на заседанието бяха свързани с регламентираните функции на РСР и РКК в СИР за регионална координация по изпълнението на ОП, съфинансирани от ЕСИФ. Актуализирани бяха Вътрешните правила за работа на РКК към РСР в СИР във връзка с влезлите в сила промени в законодателството за регионалното развитие – закона и правилника за неговото прилагане и включването на нови ОП, както и във връзка с промени в УО или в наименованията на някои от ОП, определени за настоящия програмен период.
В съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР в СИР при изпълнението на ОП, съфинансирани от ЕСИФ и оказващи социално-икономическо въздействие върху развитието на района, Секретарят на Съвета докладва обобщена информация за първото шестмесечие на 2016 г. Информацията е подготвена от Секретариата въз основа на представени справки от всички Управляващи органи на ОП. На територията на СИР от началото на 2016 г. по ОП за периода 2014-2020 г., в т.ч., по Програми за Европейско териториално сътрудничество, са сключени и се изпълняват общо 146 договора на обща стойност 115 118 864,71 лева. През първото полугодие на 2016 г. са верифицирани и средства на обща стойност 137 833 317,61 лева по 18 договора по ОП за изминалия програмен период 2007-2013 г.
Представителите на УО на ОП 2014-2020 в РКК запознаха членовете на РСР в СИР с актуална информация, относно възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне до края на 2016 г. процедури по съответните Оперативни програми.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище