Дата / Час


вторник 30 май 2023 - 13:03:26
изглед за печат
Областна администрация -Търговище изразява своята позиция във връзка с публикувана информация в медиите и социалните мрежи, на база изявления на гражданско обединение „Вода за Омуртаг“ от 30 май 2023 г., относно „демонстрацията на хронична незаинтересованост от страна на областна администрация- Търговище и отсъствието на каквито и да е действия за разрешаването на безводието на град Омуртаг“:1. До настоящият момент със съдействието и знанието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, от страна на Областна администрация – област Търговище е сключен договор на 22.12.2022 г. с фирмата изпълнител „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК: 200289507 за обследване (проучване) състоянието на довеждащия водопровод от ПСПВ Ястребино до напорните водоеми на гр. Омуртаг, с цел въвеждане на водопровода в експлоатация и решаване на проблема с безводието на населеното място. Договорът е на обща стойност 29 000.00 (двадесет и девет хиляди) лева без ДДС. Средствата са отпуснати чрез финансиране от първостепенния разпоредител с бюджет – Министерски съвет по бюджета на областна администрация за 2022 г. Изпълнението по договора е прието от администрацията с окончателен доклад на 01.03.2023 г.

2. Допълнително е сключено и споразумение на 30.01.2023 г., между заинтересованите страни (Инвеститор-собственик, Възложител, Изпълнител и ВиК оператор), което е с цел да бъде осигурен оторизиран достъп на ангажираните специалисти на Изпълнителя - „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД, представители на Общините и представители на ВиК дружеството до Водомерна шахта, шахти с изпускатели, шахти с въздушници, тръби и всички прилежащи към водопровода части по довеждащия водопровод от ПСПВ „Ястребино“, част от които са заключени и да бъде напълнен с вода част или целия довеждащ тръбопровод в оптимални технологични срокове. Договора е приключил, като всички средства по договора са изплатени окончателно на фирмата изпълнител по надлежния ред. Към настоящия момент посочения договор не може да се удължава или изменя, тъй като същия е приключил с изпълнението му.

3. Окончателния доклад с които е предадено изпълнението на договора е изпратен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и до „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за извършване на анализ от тяхна страна и евентуално предприемане на действия на строително-монтажни работи по довеждащия водопровод от ПСПВ Ястребино до напорните водоеми на гр. Омуртаг.

4. По отношение на паричните средства, няма как Областна администрация да ги планира, тъй като администрацията е второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

5. Отделно от това, Областния управител по запитвания за достъп по обществена информация е информирал за дейностите по договора и е приложил договора и окончателния доклад по обследването до Гражданско обединение „Вода за Омуртаг“.

6. В работния процес преди и по време на договора са провеждани редица работни срещи в МРРБ и в Областна администрация – област Търговище. В работните срещи са участвали представители на МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ВиК ООД – Търговище и Община Омуртаг, с цел решаване на проблема. NB! Последната такава среща се проведе на 19.05.2023г. – в Областна администрация- Варна с ръководството на МРРБ.

7. Представители на Областна администрация – област Търговище са участвали и в първо обществено обсъждане „Вода за Омуртаг“, организирано от Гражданско обединение „Вода за Омуртаг“ на тема: „Потенциалът на всеки реалистичен водоизточник за Омуртаг“ проведено на 29 януари 2023 година.

8. До този момент администрацията и персонално Областния управител на област Търговище – Станимир Парашкевов са провеждали и са участвали активно в мероприятия, касаещи решаването на проблема с водоснабдяването на град Омуртаг.

Във връзка с гореизложеното, не приемам упреците по отношение на липсата на активност на администрацията по- горепосочения проблем. Факт е, че проблемите с безводието в гр. Омуртаг не са създадени от администрацията и са натрупани през годините, но към настоящия момент администрацията е направила всичко нужно в рамките на своята законова компетентност, да съдейства и оказва помощ, във връзка с предприемане на стъпки по бъдещето им разрешаване.

Не приемам поднасянето на едностранчива информация, с която се цели манипулиране на общественото мнение.

И накрая, като областен управител на област Търговище, се надявам и разбирам, желанието на гражданите на град Омуртаг този дългогодишен проблем да бъде разрешен, но съзнавам, че това може да стане единствено със съвместни действия на всяка една от институциите ангажирани по проблема в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, ВиК ООД – Търговище, Областна администрация – област Търговище и Община Омуртаг. Надявам се този процес да настъпи с активното съдействие на гражданите на Община Омуртаг и всички заинтересовани страни.Областен управител на област Търговище

Станимир Парашкевов
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище