Дата / Час

Зам.областен управител
РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
- Държавна собственост и управление на собствеността предоставена за нуждите на Областната администрация;
- Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация за общините на територията на област Търговище;
- Енергийна ефективност;
- Устройство на територията;
- Процедури по §4 - §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ;
- Здравеопазване;
- Заетост и социална политика;
- Предложения и сигнали;
- Административно-териториални промени;
- Младежта, спорта и туризма;
- Етнически и интеграционни въпроси;
- Административно-правно обслужване;
- Управление на човешките ресурси;
- Процедури по ЗПГРРЛ.

2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Областен съвет по енергийна ефективност
- Областен експертен съвет по устройство на територията
- Областен съвет по условия на труд
- Областен съвет за социално включване и подкрепа
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
- Областен съвет за тристранно сътрудничество
- Комисии по §4 - §4л от ЗСПЗЗ
- Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие
- Комисията по чл.7а от УПОА

3. В съответствие с определения ресор отговаря за изпълнението на част от функциите на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” и на част от функциите на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно гл . І, т.1 от настоящата заповед.

4. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Търговище, Попово, Омуртаг, Опака и Антоново.


Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище