1

Наименование

Паметник в памет на загиналия   подофицер   Цвятко Миланов Огнянов

2

Местоположение

с. Обител      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Село Обител      община Омуртаг      Гробищен парк

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен Камък
7 Проектант и изпълнител

Няма данни
Няма данни По инициатива на близките на загиналия

8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни

9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

Общинска собственост
11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на подофицер Цвятко Миланов Огнянов от 7-ми пехотен Преславски полк....убит при с. Мердаре, Сърбия.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма данни

13 Надписи на паметника

В памет на подофицер Цвятко Мил. Огнянов на 23 год. от 7-ми П. Пр. полк. убит на 26.Х.1944 при с. Мердаре, Сърбия.

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2