1

Наименование

1.Паметник за загиналите в Отечествената война

2. Мраморна плоча с имената на загиналите
2

Местоположение

с. Дралфа     община Търговище        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

1. Центъра на селото

2.Сградата на старото кметство
4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

1.Паметник от дялан камък с паметна плоча от мрамор за загиналите от     Дралфенска община:от Голямо ново, Росина , Маково

2. паметна плоча от мрамор с изписани имена
5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен 1.
Дялан камък. Плоча с имената на загиналите от мрамор
2. плоча от мрамор с изписани имена

 

7 Проектант и изпълнител

8

Дата на откриване
/от кого/

1946 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

 

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

 

13 Надписи на паметника

 

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

1. Паметник
В памет на загиналите в Отечествената война от Дралфенска община
Село Голямо ново

  1. Симеон Филипов Станев
  2. Минчо димов Василев
  3. Атанас Христов Събев

село Росина

  1. Иван Магардичев Иванов
  2. Иван Маринов Мирчев

Село Маково

  1. Иван Цанев Иванов

Село Дралфа

2.  Паметна плоча

Загинали за Родината от Дралфенска община
Йонко Кол. Филев-Русе, Дралфа
Денчо Кол. Денев- Тутракан, Дралфа
Миньо Вел. Марков- Тутракан, Дралфа
Георги Пет. Христов- Маково, Маково
Мл. Подофицери
Петър Стан. Недев- Тутракан
Ефр. Илия Тод. Кънчев- Тутракан
Редн. Марко Ив. Марков
Тодор вас. Тодоров-  Енидже
Андрей Дим. Недялков- Азаилар
Симеон Нер. Станев
Петко Цан. Петков- Циганка
Иван Вел. Колев- Динилер
Къню Ст. Тодоров- Тутракан
Христо Георг. Минев- Тутракан
Христо Стан. Недев- София
Слави Ган. Петков- Гречи
Станю Иванов- Ерникой
Деню Кол. Цанев- Кокарджа
Мл. Подофицери
Иван Нед. Иванов- Енидже
ДачоД. Дачев- Османджа
Редници
Станю Ден. Станев- Тутракан
Димитър Дач. Иванов- Кокарджа
Колю Ст. Белчев- София
Димитър Стойков- София
Димитър Кол. Кънев- Тутракан
Колю Дим. Стоянов- Ауайлар
Христо Стан. Иванов- Разград
Димитър Мар. Иванов- Тутракан
Деско Ган. Десков- Циганка
Радан Пет. Раданов- Сашишкьой
Деньо Дон. Стоянов- София
Петко ив. Бонев- Тутракан
Петко Кол. Михов- Тутракан
Редници
Велко Пет. Бобев- Енидже
Стоян Нен. Радков- Кокарджа
Марко Кол. Узунов- Енидже
Михаил Пен. Стойчев- Балтанджещи
Панайот пан. Аътанасов- Александрово
Петко Кол. Ненов- Гречи, Румъния
Петър Кол. Петров- Александрово
Рачо Кол. Узунов- Тутракан
Редници 1912-1913
Колю Ган. Денев- Китка, от Кръшно
Коста Цан. Петков- Софлу, Маково
Стоян Мин. Костадинов- Одрин, Маково
Богдан Бел. Йовов- Маково
Коста Анг. Койчев- Акалан, Маково
Колю Ден. Цанев- Галиполи, Миладиновци
Иван Ман. Пенчев- Караагач, Миладиновци
Белчо Ден. Цанев- Петра, Миладиновци
Стоян Кол. Цанев- Галиполи, Миладиновци
Пею Дон. Кюркчиев- горна Джумая, Миладиновци
Колю Мих. Иванов- Чорлуо, Кошничари
Иван Ман. Килифарев- Баджарица, Кошничари
Русан Мин. Иванов- Петра, Кошничари
Илия Лас. Иванов- Петра, Голямо Ново
Драго Пет. Драгов- Караагач, голямо Ново
Марин Кол. Стойчев- Субадчою, Голямо Ново
Стефан Пен. Димов- Бунархисар, голямо ново
Рачо Ган. Фелев- София, голямо ново
1915-1918
Стоян Пет. Проданов- Тутракан, Росина
Стефан Пет. Проданов- Разград, Росина
Ст. Подофицер
Дамян Рад. Иванов- Скочивир, Росина
Редници
Томи Ген. Томов- Добрич, Росина
Иван Коич. Ганев- Тутракан, Росина
Дончо Ганч. Дончев- Тутракан, Росина
Миньо Триф. Минев-Манастирче, Росина
Къньо Г. Томов- Циганка
Генчо Кол.Генчев- Каваклар, Росина
Мл. Подофицери
Петър Христов Петров- Кубадън, Кошничари
Иван Тод. Въцев- Битоля, Кошничари
Деньо Иванов Малчев-Тутракан, Кошничари
Петър Иванов Малчев- Тутракан, Кошничари
Петър Ангелов Ганчев-Тутракан, Кошничари
Иван Добр.Маринов-Тутракан, Кошничари
Димо Нед.Димов- Кубадън, Кошничари
Петко Дим.Христов- Кубадън, Кошничари
Недю Дим.Христов- Ирилай, Кошничари
Иван Христов Сланинков-Караагач, Кошничари
Димо Цан.Савов-Кубадън, Кошничари
Димитър Георгиев Стоев- Завоя на Черан

Приложение 2