1

Наименование

Паметна плоча на загиналите в Първата и Втората световни войни
2

Местоположение

Село Острец, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Сградата на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча с изписани имена на загиналите

5 Размери, описание
1.60 на 0.70
6 От какъв материал е направен

мрамор

7 Проектант и изпълнител

 

8

Дата на откриване
/от кого/

2 юни 2007 година

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Първата и Втора световни войни
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Село Острец, община Търогвище

Надпис:
В памет на загиналите във войните за България остречени 1912-1945

 1. Георги Иванов Енчев- Балкански
 2. Димо Янев Стойнев
 3. Станко Георгиев станков
 4. Адин Юмеров Мангалак
 5. Ахмед Юмеров мангалак
 6. Вели Ахмедов Велиев
 7. Димитър станков Спасов
 8. Емурла Мехмедов Карабабанов
 9. Ереджан Хюсеинов Карагюве
 10. Касим Абриев Салимов
 11. Мехмед Ахмедов Халилов
 12. Мехмед Саидов Хюсеинов
 13. Мехмед Салиев Икизъ
 14. Мехмедин Ахмедов Мухтаров
 15. Мустафа Юмеров Мангалак
 16. Неделчо янев Стойчев
 17. Радул николов
 18. Сали алиев Узунов
 19. стоян атанасов николов
 20. Тодор Караниколов Стоянов
 21. Хасан Мехмедов Ттатаров
 22. Хасан Карамехмедов Акхасанов
 23. Христо Илиев мицов
 24. Хюсеин Костов Цветков
 25. Васил костов цветков
 26. Иван Христов Балкански
 27. Станчо Иванов Генов


Приложение 2

ОстрецОстрец

Острец