Новина: По повод общественото обсъждане на бизнес план за периода 2022-2026 на „ВиК“ ООД гр. Търговище, състояло се на 9 юни в Комисия по енергийно и водно регулиране /КЕВР/
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
петък 10 юни 2022 - 09:03:24

Вик операторите представят своите бизнес планове пред КЕВР за 5 годишни периоди, които съдържат освен инвестиционни намерения и цени на ВиК услугата, т. е цена за водата.
Единствен компетентен орган по приемане, одобряване и утвърждаване на предложените цени е КЕВР.
Съгласно нормативната база, бизнес плановете се предоставят на комисията /КЕВР/, след като са разгледани и обсъдени на заседание на Асоциацията по ВиК на всяка област със съгласувателно становище. Председател на Асоциацията е областния управител. Членове на асоциацията са общините на територията на областта и държавата, в лицето на областния управител. Всяка община е с процентно участие и с право на глас в заседанията. На всяко заседание следва да участват упълномощен от общинския съвет представител на съответната община.
Асоциация по ВиК -Търговище проведе редовно заседание на 11.04.2022г., на което внесеният от ВиК оператора бизнес план за 2022-2026 година беше предложен за съгласуване на общото събрание в рамките законоустановения срок. На заседанието присъстваха упълномощени представители на община Търговище, Омуртаг, Антоново и Опака, като представител на община Попово не присъства. Всички присъстващи общински представители гласуваха ЗА, с изключение на представителя на община Търговище. Съобразно предоставените му правомощия от общинския съвет, беше упълномощен да „НЕ ГЛАСУВА“ предложения бизнес план. Тъй като община Търговище е с най –голям процент участие с право на глас / 30,81%/ в заседанията, предложението за решение не се прие и бизнес плана не беше съгласуван. За гласуването не беше представено мотивирано писмено становище пред Асоциацията и такова не постъпвало в КЕВР. В този случай се дава възможност КЕВР на свое заседание да счете бизнес плана за приет без възражения от общото събрание на Асоциацията по ВиК, независимо от решението на общински съвет Търговище.
Oĸoнчaтeлнo peшeниe зa бизнec плaнa и пpeдлoжeнитe цeни нa „Boдocнaбдявaнe и ĸaнaлизaция“ OOД, гp. Tъpгoвищe KEBP щe пpиeмe нa зaceдaниe нa 29.06.2022 г.

Въпросите, които касаят качеството на ВиК услугата и бъдещето на ВиК оператора, на територията на областта, изиска активното и отговорно участие на всички общини членове на Асоцияциата по ВиК Търговище.
Всички решения на Асоциацията по ВиК в област Търговище се публикува на официалната страница на Областна администрация –Търговище.

Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1881 )