Новина: Заседава Междуведомствената комисия за проверка състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях в областта
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
сряда 10 август 2022 - 13:04:40

Днес 10.08.2022г.,в пресцентъра на Областна администрация –Търговище се проведе заседание на Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на област Търговище, назначена със Заповед на областния управител на област Търговище.
На заседанието присъстваха представители на Областна администрация- Търговище, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Черноморски Район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен.
В рамките на последния месец са извършени проверки по утвърден график на всички язовири, класифицирани в първа и втора степен на потенциална опасност в областта, като членовете на комисията са проверили техническото и експлоатационното състояние на водоемите, изправността на язовирните стени и съоръженията към тях.
В тази връзка са съставени общо 41 констативни протокола. За 28 язовира бяха направени 43 предписания към общини, собственици и сдружения за напояване и са поставени конкретни срокове за изпълнение.
Предписанията са основно за: премахване на дървета и храсти от язовирните стени, профилиране на преливници и премахване на мрежи от преливници.
Към момента на проверките не са установени язовири с водно ниво близко до преливен ръб, т. е няма опасност от преливане.
Предстоят проверки и на проводимостта на речните корита, както и какво е състоянието на дигите и речните брегове.
Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1893 )