Новина: Търговище е сред четирите пилотни общини за страната по Европейска програма за учене на възрастни
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от user1
вторник 28 февруари 2023 - 14:30:40

В пресцентъра на Областна администрация Търговище днес се проведе информационна среща в рамките на проект „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“. Целта бе да се разясни процедурата за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, както и изискванията за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ. На работната среща присъстваха членове на Общинската координационна група за учене през целия живот – представители на фирми, образователни, културни и държавни институции.
Директорът на ПГТЛП гр. Омуртаг г-н Дамян Стойчев представи процедурата за провеждане на процеса по валидиране. Той разясни последователността на действията при кандидатстване. Първо се установяват резултатите от неформалното и самостоятелното учене на кандидата. Следващите стъпки са документиране, оценяване и сертифициране на резултатите.
Чрез презентация заместник-директорът на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово д-р Васка Неделчева обясни по какъв начин се осъществява обучението на възрастни в училището. Тя разясни, че от 2011 до 2020 година в гимназията се осъществява задочно обучение и представи резултатите от него.
Присъстващите представители на фирми-партньори предложиха да се изготви списък на професиите, които могат да се валидират в различните професионални гимназии в област Търговище. Целта е да се улеснят максимално възрастни хора, които желаят да се реализират в дадена сфера, но не притежават необходимия документ за това. В тази връзка фирмите също ще бъдат улеснени при наемането на служители, които нямат документ за професионална квалификация. Ако работодателите са убедени, че кандидатите притежават умения за започване на работа, те ще ги насочат към съответната професионална гимназия за валидиране на компетентностите им.
Срещата се проведе в изпълнение на т. 4.2. от Плана за действие към Партньорското споразумение между заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в община Търговище. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в подкрепа на политиката си за подпомагане на учене през целия живот и осигуряването на възможности за трудова и личностна реализация на всички членове на обществото.


Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.1945 )