Новина: В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЕХА ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(Категория: Областна администрация Търговище)
Публикувано от admin
сряда 01 април 2015 - 11:04:58

Комисия, назначена със Заповед на областния управител Светлин Бонев прие помощен план за ползвателите и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4”а” и параграф 4”б” от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Имотите се намират в местностите „Драка”, „Драка–Б”, „Кованлък”, „Серсема”, „Юкя”, „Разбойнена кория” и „Чокя” в Търговище.

С приемането на плановете, обявяването им в „Държавен вестник” от общината, възраженията в законоустановения срок и одобряването им от областния управител, следва процедура по придобиване на собствеността върху земите по постановление от ползвателите.

Това са последните кадастрални райони с площ 31,64ха по параграф 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за община Търговище.Новина от Областна администрация Търговище
( http://tg.government.bg/news.php?extend.22 )