Договори

ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ

Приложение 1 - Публични активи Антоново

Приложение 1 - Публични активи Омуртаг

Приложение 1 - Публични активи Търговище

Приложение 2 - Нива на услугите

Приложение 3 - Обособена територия на "ВИК"ООД Търговище

Приложение 4 - Формат на регистъра на активите

Приложение 6 - Формат на докладите

Приложение 8 - Критерии за определяне на инвестициите

Приложение 9 - Дейности, включени в задължителното ниво на инвестиции

Приложение 10 - Формат на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите

Приложение 11 - План за управление на човешките ресурси на оператора

Приложение 12 - Решения на общото събрание на АВиК във връзка със сключването на договора


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към ДОГОВОР № АВиК-011(90)/22.04.2016 г.

За контакти