Дата / Час

Административни услуги - извън СУНАУ
И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно функциите и организацията на работа в Областна администрация – Област Търговище във връзка с предоставянето на административни услуги


Административни услуги, които предлага Областна администрация – област Търговище на физически и юридически лица извън тези посочени в списъка на унифицираните наименования на административните услуги


Отписване в полза на търговските дружества


Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост, преминали в собственост на общините


Отписване на имоти възстановени с решение на Поземлена комисия


Отписване на имоти в стопанските дворове и парцеларните планове


Отписване на реституирани имоти със съдебно решение или заповед на кмета


Отписване на имоти от актовите книги,придобити чрез правна сделка


Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот


Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост, които са преминали в собственост на общините по реда на Закона за водитеПоследни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище