Дата / Час

Автомагистрала Хемус
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
О Б Я В А

Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (началото на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, , на територията на област Търговище и област Шумен, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка Първа инвестиционна банка АД по сметката на Областна администрация – област Търговище полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 527/26.07.2018 г., на Министерски съвет на Република България, засягащо съответно на територията на област Търговище землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт РМС № 527/26.07.2018 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.
Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето за административно обслужване в Областна администрация – област Търговище, съгласно утвърдена от Областния управител на област Търговище Процедура за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти или части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област Търговище, съгласно Решение на Министерски съвет № 527/26.07.2018 г., следните документи:
Процедурата регламентира общите правила за действие при обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г. Основание за провеждането е чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС).
На обезщетяване подлежат всички физически и юридически лица, собственици на отчуждени имоти в област Търговище, посочени в приложението към РМС №527/26.07.2018г., попадащи в хипотезите на чл. 39а от ЗДС.
Процедурата за обезщетяване на собствениците на отчуждените имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г., пред Областен управител на област Търговище започва с подаването на заявление по образец в "Центъра на административно обслужване" на Областна администрация – област Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 2, към което се прилагат следните документи:
- Декларация за изплащане на обезщетенията (по образец).
- Документ за актуална банкова сметка (IBAN), по който да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка - с дата, печат на банката и подпис на служител (в оригинал).
- Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите - в случаите, когато имотът е наследствен или съсобствен и сумата ще се изплаща на единия от наследниците/съсобствениците или на друго определено от тях лице.
- Други документи, изясняващи собствеността върху имота и доказващи правата на собствениците (заявителите). Когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчужден имот, сумата се изплаща на лицето, което установи правата си по съдебен ред или представи нотариално заверено споразумение за доброволна делба на сумата за обезщетение.
Съсобствениците/наследниците на имот, посочен в приложението на РМС №527/26.07.2018 г., подават общо заявление за изплащане на обезщетението, което собственоръчно подписват. Същите могат изрично да упълномощят (с нотариално заверено пълномощно) един от тях или трето лице, което да подаде заявлението и да посочи банкова сметка за превеждане на сумата, определена в приложението към Решението на Министерски съвет.
По изключение и по преценка на комисията по т. 2 се допуска изплащане на обезщетение по дадено заявление на един или част от наследниците/съсобствениците, съответстващо на техните дялове.
1. Депозираните заявления се регистрират в деловодната система и се представят на Областния управител за резолюция.
2. Заявленията, комплектовани с изискуемите по по-горе документи, се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Областния управител. В състава на комисията се включват задължително юрист, счетоводител/икономист и експерт „Държавна собственост".
Комисията по т. 2 разглежда преписките и въз основа на представените доказателства дава становище, относно изплащането на обезщетения на лицата, доказали качествата си на бивши собственици на отчуждения имот.
3. За работата на комисията се съставя протокол, който се представя на Областния управител за утвърждаване.
4. Основание за изплащане на обезщетението е утвърденият от Областния управител протокол, съдържащ положително становище на комисията за изплащане на обезщетението, при спазване на изискванията на чл. 41 от Закона за държавната собственост. Липсата или наличието на вещни тежести върху имота се установява с удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания Търговище или след служебно извършена електронна справка в имотния регистър.
5. Плащането се извършва с банков превод по посочена/и от правоимащите лица банкова/ви сметка/и, съгласно издаден от банката актуален документ за банкова сметка, приложен към заявлението.
6. В случай на утвърден от Областен управител протокол, съдържащ отрицателно становище на комисията, се изготвя уведомително писмо до лицето (лицата), поискало (поискали) обезщетение по чл. 39а от ЗДС.

Заявленията и документите към тях се приемат в „Център за административно обслужване“ на Областна администрация – област Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2.

1. Заявление по образец в „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2 от собствениците/наследниците на отчуждените имоти.
2. Декларация за изплащане на обезщетението по образец (за всеки един от собствениците)
3. Документ за актуална банкова сметка (IBAN) по която да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка – с дата, печат на банката и подпис на служител (оригинал).
4. При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите.
5. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите в оригинал в случаите, когато:
- заявлението се подава от упълномощено лице, или
- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;
Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (по Образец ) Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.
7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
8. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);

ІІ. За юридически лица:

1. Заявление – Образец № …………;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3. Скица на имота;
4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Търговище, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, 7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.
Документите по образец са достъпни на https://www.tg.government.bg
Визуализация на автомагистрала „Хемус“, при пътен възел "Буховци"

РМС № 5 2 7
/26 юли 2018 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбата на чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС), Областна администрация Търговище уведомява собствениците на имоти, засегнати от трасето на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет /РМС/ № 527 от 26.07.2018 г. е влязъл в законна сила.

Процедурата за изплащане на определените обезщетения започва с подаване на заявление по образец от собствениците/наследниците на отчуждените имоти, към което се прилагат декларации по образец (за всеки един от собствениците) и документ за актуална банкова сметка (IBAN). При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите.

Заявленията и документите към тях се приемат в „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При въпроси:

Г. Георгиев - тел. 0601/6-13-26

В.Ставрева - тел. 0601/6-13-22Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище