Дата / Час

Автомагистрала Хемус

Визуализация на автомагистрала „Хемус“, при пътен възел "Буховци"

РМС № 5 2 7
/26 юли 2018 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбата на чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС), Областна администрация Търговище уведомява собствениците на имоти, засегнати от трасето на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет /РМС/ № 527 от 26.07.2018 г. е влязъл в законна сила.

Процедурата за изплащане на определените обезщетения започва с подаване на заявление по образец от собствениците/наследниците на отчуждените имоти, към което се прилагат декларации по образец (за всеки един от собствениците) и документ за актуална банкова сметка (IBAN). При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите.

Заявленията и документите към тях се приемат в „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При въпроси:

Г. Георгиев - тел. 0601/6-13-26

В.Ставрева - тел. 0601/6-13-22Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище