Дата / Час

ЗАПОВЕДИ В ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.
ЗАПОВЕДИ


Заповед и Указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места.
Отвори


З А П О В Е Д №ДС-432 от 21.09.2012 г. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот публична държавна собственост, находящ се в град Търговище, ул. Стефан Караджа № 1
Отвори


З А П О В Е Д № 80 на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал.1 от Закона за горите и във връзка с предложение на Директора на РДГ Шумен вх. № 66.00 – 5/09.03.2015 г. с цел осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на област Търговище
Отвори


Заповед №332/04.09.2012 г. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация, във връзка с чл. 21, ал.1, 3 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Отвори


Заповед №106/21.03.2015 г. На основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявление вх. №04.06-2/16.03.2015г. от Валентин Трохаров – упълномощен представител на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” гр. София, съгласно Пълномощно рег. №0094-1159/28.03.2014г. на нот. с рег. №358 в район Р.С. София, придружено с проекти по части „Технологична“ и „Геодезия“
Отвори


З А П О В Е Д № 84/11.03.2015 г. На основание чл.7a от Устройствения правилник на областните администрации и Глава VIII „Предложения и сигнали” от Административнопроцесуалния кодекс, както и с оглед оптимизация на работния процес на комисията
Отвори


Публикувано на 01.09.2015 г.
З А П О В Е Д № 312/01.09.2015 за учредяване право на прокарване на „Напорен тръбопровод за отпадни води на „ЕнерСис“ АД "
Отвори
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище