Дата / Час

Административни услуги

ВАЖНО !!!

Във връзка с подаваните от гражданите или юридически лица заявления за административни услуги, които областната администрация е оправомощена да извършва в рамките на своите компетенции, следва да се попълва съгласие за съхранение и обработване на лични данни в администрацията, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и предвид, че Областна администрация – област Търговище има качеството „администратор“.

Образец на декларация може да свалите от ТУК


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ Отвори
МОЛБА ЗА ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Отвори
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБА ЗА ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Отвори


И Н Ф О Р М А Ц И Я
 
ОТНОСНО ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


1. Точно наименование на администрацията:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

2. Структура:3. Седалище и адрес:
гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 2

4. Данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет страница:
- телефон/факс: 0601/66654;
- e-mail: oblast@tg.government.bg;
- интернет страница: www.tg.government.bg;
- Център за административно обслужване –телефон 0601/613 32 - в рамките на работното време на звеното информация за начина на предоставяне на административните услуги и движението на преписките.

5. БУЛСТАТ :
125043455, ДДС № BG 125043455


6. Банкови сметки при банка ПИБ АД – клон Търговище:
- транзитна сметка-BG26 FINV 9150 3117 0928 15;
- набирателна сметка- BG82 FINV 9150 3317 0928 09.

7. Работно време на администрацията:

Работното време на работещите в областната администрация е 8 часа дневно с границите от 9,00 до 17,30 ч. с почивка 30 минути, която се ползва между 12,00 и 12,30 ч.

8. Работно време на Центъра за административно обслужване (ЦАО):
От 8.30 часа до 17.30
В случай, че в Центъра за административно обслужване (ЦАО) има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа.
В Центъра за административно обслужване (ЦАО) се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.

9. Административното обслужване в Областна администрация-Област Търговище е организирано на принципа „едно гише” .


10. Исканията за извършване на административни услуги се подават :
- лично в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, което е разположено на партера в сградата на Областна администрация – Област Търговище. До Центъра за административно обслужване /ЦАО/ е осигурен достъп за хора с увреждания, както и две безплатни паркоместа за паркиране на леки автомобили зад сградата на Областна администрация-Търговище, обозначени със съответния знак, които са разположени в близост до достъпния вход на сградата.
- по пощата на адрес: гр. Търговище, ул.Стефан Караджа” №2;
- на е-mail: oblast@tg.government.bg подписани с КЕП;
- чрез системата за сигурно електронно връчване.
- система за електронни форми
11. Разплащания:
Възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта чрез терминални устройства ПОС и/или в брой.

12. Информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.
Предложенията и сигналите се подават лично в Звеното за административно обслужване, по пощата, чрез кутията за сигнали на входа на администрацията, чрез форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения и чрез форма „Антикорупционна кутия” находящи се на интернет страницата на Областна администрация – Област Търговище.

13.Начинът на подаване, регистриране и разглеждане е уреден в АПК, Устройствения правилник на Областните администрации и във Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация – Област Търговище.
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище