Дата / Час

ПРОЗРАЧНОСТ(Декларации по ЗПУКИ)

Заемана Длъжност

Име и фамилия

Декларации

Областен управител

Валери Симеонов

отвори

Заместник областен управител

Стефан Иванов

отвори

Заместник областен управител

Недко Иванов

отвори

Главен секретар

Тодорка Танева

отвори

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

чл.12, т.4 (отвори)

ДИРЕКЦИЯ „Административно правно обслужване , финанси и управление на собствеността”

Директор

инж. Йоан Пеев

отвори

Главен счетоводител

Александър Тешовски

отвори

Главен юрисконсулт

Елина Драгиева

отвори

Главен експерт "Човешки ресурси"

Лили Чапликова

отвори

Главен експерт ”Финансово - стопанска дейност”

Мирослава Николова

отвори

Главен експерт "Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията ”

инж. Петър Петров

отвори

Специалист АОД Наташа Андонова
Специалист ДААК Донка Стамболова
Главен специалист "ИО" Тихомир Боев

ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

инж. Иванка Димчева

отвори

Гл. експерт "Регионално развитие, стратегическо планиране и проекти" Зорница Милушева

отвори

Гл.експерт "ДС и у-е на соб." инж. Йорданка Славова

отвори

Главен юрисконсулт Татяна Тодорова

отвори

Главен Експерт ДСНАО Тюркян Хайрулла

отвори

Главен експерт ДСУАО Диана Петрова

отвори

Гл. експерт "Териториално устройство, инфраструктура и строителство" инж. Кирил Кирилов

отвори

Главен експерт "Геодезия, кадастър и стопански дейности " Деян Енчев

отвори

Главен експерт "Регионално развитие и стратегическо планиране" Камелия Караджова
Главен експерт "Регионално развитие,транспорт, околна
среда
и води"
Мирослав Атанасов
Старши експерт СДОЗК Виолетка Апостолова

отвори

Технически сътрудник Катя Радева

отвори

Изпълнител Красимир Славов
Старши експерт "ХДМОП" Константина Моллова


Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище