Дата / Час

Нормативни актове
Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:

 • Конституция на Република България;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за администрацията;
 • Устройствен правилник на областните администрации;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за държавната собственост;
 • Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за защита от дискриминацията;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията;
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 • Закон за електронното управление и наредбите към него;
 • Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
 • Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
 • Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за общинската собственост;
 • Закон за регионалното развитие;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Изборен кодекс.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище