Дата / Час


БЪЛГАРИЯ С ГРИЖА ЗА ХОРАТА НА УКРАЙНА
БОЛГАРIЯ З ТУРБОТЮ ПРО ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ

Всички граждани и юридичиски лица, който желаят да помогнат на пострадалите от конфликта в Украйна могат да се обърнат към Областните организации на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ. Търговище - За връзка с БЧК –Търговище:
Дежурен- 0601/ 622 50 от 8:30ч.до 17:00ч.
БЧК- https://www.redcross.bg/
НА ВНИМАНИЕТО НА ХОТЕЛИЕРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА КЪЩИ ЗА ГОСТИ

​Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 от 10.03.22г., желаещите да настаняват лица в места за настаняване следва да попълнят приложения НАСТАНЯВАНЕ-ФОРМУЛЯР и да го изпратят на следния мейл: ua.displaced@tourism.government.bg.
ВХОД В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
О Б Я В А

Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (началото на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, , на територията на област Търговище и област Шумен, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка Първа инвестиционна банка АД по сметката на Областна администрация – област Търговище полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 527/26.07.2018 г., на Министерски съвет на Република България, засягащо съответно на територията на област Търговище землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт РМС № 527/26.07.2018 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.
Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето за административно обслужване в Областна администрация – област Търговище, съгласно утвърдена от Областния управител на област Търговище Процедура за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти или части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област Търговище, съгласно Решение на Министерски съвет № 527/26.07.2018 г., следните документи:
Процедурата регламентира общите правила за действие при обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г. Основание за провеждането е чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС).
На обезщетяване подлежат всички физически и юридически лица, собственици на отчуждени имоти в област Търговище, посочени в приложението към РМС №527/26.07.2018г., попадащи в хипотезите на чл. 39а от ЗДС.
Процедурата за обезщетяване на собствениците на отчуждените имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г., пред Областен управител на област Търговище започва с подаването на заявление по образец в "Центъра на административно обслужване" на Областна администрация – област Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 2, към което се прилагат следните документи:
- Декларация за изплащане на обезщетенията (по образец).
- Документ за актуална банкова сметка (IBAN), по който да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка - с дата, печат на банката и подпис на служител (в оригинал).
- Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите - в случаите, когато имотът е наследствен или съсобствен и сумата ще се изплаща на единия от наследниците/съсобствениците или на друго определено от тях лице.
- Други документи, изясняващи собствеността върху имота и доказващи правата на собствениците (заявителите). Когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчужден имот, сумата се изплаща на лицето, което установи правата си по съдебен ред или представи нотариално заверено споразумение за доброволна делба на сумата за обезщетение.
Съсобствениците/наследниците на имот, посочен в приложението на РМС №527/26.07.2018 г., подават общо заявление за изплащане на обезщетението, което собственоръчно подписват. Същите могат изрично да упълномощят (с нотариално заверено пълномощно) един от тях или трето лице, което да подаде заявлението и да посочи банкова сметка за превеждане на сумата, определена в приложението към Решението на Министерски съвет.
По изключение и по преценка на комисията по т. 2 се допуска изплащане на обезщетение по дадено заявление на един или част от наследниците/съсобствениците, съответстващо на техните дялове.
1. Депозираните заявления се регистрират в деловодната система и се представят на Областния управител за резолюция.
2. Заявленията, комплектовани с изискуемите по по-горе документи, се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Областния управител. В състава на комисията се включват задължително юрист, счетоводител/икономист и експерт „Държавна собственост".
Комисията по т. 2 разглежда преписките и въз основа на представените доказателства дава становище, относно изплащането на обезщетения на лицата, доказали качествата си на бивши собственици на отчуждения имот.
3. За работата на комисията се съставя протокол, който се представя на Областния управител за утвърждаване.
4. Основание за изплащане на обезщетението е утвърденият от Областния управител протокол, съдържащ положително становище на комисията за изплащане на обезщетението, при спазване на изискванията на чл. 41 от Закона за държавната собственост. Липсата или наличието на вещни тежести върху имота се установява с удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания Търговище или след служебно извършена електронна справка в имотния регистър.
5. Плащането се извършва с банков превод по посочена/и от правоимащите лица банкова/ви сметка/и, съгласно издаден от банката актуален документ за банкова сметка, приложен към заявлението.
6. В случай на утвърден от Областен управител протокол, съдържащ отрицателно становище на комисията, се изготвя уведомително писмо до лицето (лицата), поискало (поискали) обезщетение по чл. 39а от ЗДС.

Заявленията и документите към тях се приемат в „Център за административно обслужване“ на Областна администрация – област Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2.

1. Заявление по образец в „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2 от собствениците/наследниците на отчуждените имоти.
2. Декларация за изплащане на обезщетението по образец (за всеки един от собствениците)
3. Документ за актуална банкова сметка (IBAN) по която да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка – с дата, печат на банката и подпис на служител (оригинал).
4. При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите.
5. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите в оригинал в случаите, когато:
- заявлението се подава от упълномощено лице, или
- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;
Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (по Образец ) Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.
7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
8. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);

ІІ. За юридически лица:

1. Заявление – Образец № …………;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3. Скица на имота;
4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Търговище, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, 7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.
Документите по образец са достъпни на https://www.tg.government.bg

петък 20 януари 2023 - 15:38:28
изглед за печат
Уважаеми лекари и акушери,
За мен е изключително удоволствие да Ви поздравя по повод 21 януари – Деня на родилната помощ !

Изказвам своето уважение и благодарност към всички вас, които първи посрещате новия живот, които се грижите за създаването, опазването и появата на най-голямото чудо – раждането на човек и даряването на надежда и радост! Вашата професия Ви отрежда важно и безценно място в живота на всеки нов човек, за когото сте първи сте положили грижа и внимание.
Пожелавам ви сбъднати професионални мечти, сила и вдъхновение, много щастливи мигове, за да следвате все така всеотдайно призванието си и да дарявате радост на хиляди семейства!
Бъдете здрави!
Честит празник!

Станимир Парашкевов
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Областна администрация Търговище
Днес, 6.01.2023 г., се проведе традиционния Богоявленски ритуал за вадене на кръста в Търговище

петък 06 януари 2023 - 12:02:54
изглед за печат
По традиция ритуалът се провежда на площад „Свобода” край градския шадраван в Търговище. На събитието присъстваха областният управител г-н Станимир Парашкевов, заместник областният управител г-н Валери Симеонов, кмета на града д-р Дарин Димитров, председателя на общински съвет- г-жа Емине Якубова, секретаря на областна администрация г-жа Тодорка Танева, секретаря на община Търговище- г-жа Христалина Халачева, представители на различни държавни институции и много граждани.

Ритуалът за Йордановден започна с изпълнения на Духовия оркестър и представители на патриотичен клуб „Възраждане“.
Молебен за здраве и водосвет бе отслужен от ставрофорен иконом Славчо Проданов в съслужение с протойереите Анатоли Тодоров и Бисер Христов.
Точно в 12.00 ч. кръстът бе хвърлен във водите на шадравана, а шестима смелчаци се хвърлиха за улавянето му.
Пръв до него стигна Ваньо Василев, който е от Търговище, но живее и работи в София.
Областна администрация Търговище

петък 23 декември 2022 - 14:09:26
изглед за печат

Уважаеми госпожи и господа,
Жители и гости на Търговищка област,


Изминава една различна и трудна година за всички. Година, в която имаше много работа, проблеми, които изискваха трудни и отговорни решения, но постигнахме важни успехи и придобихме ценни уроци. Ежедневната работата по различните направления задаваше и работния ритъм на звената в администрацията. Редуваха се нормални административни дейности и задаващи се кризи и трудни моменти- припомняме ограничаване на риска от разпространение на COVID-19, справяне с кризата с украинските граждани, търсещи убежище и закрила от войната в Украйна, подпомагане и активно участие при организирането на свободни и демократични избори за Народно събрание, дейности по проекти в сферата инфраструктура, пътища и безопасност на движението, транспорт, култура, здравеопазване, трудова заетост, образование, социални дейности, спорт и др. Всичко това, детайлно, разбира се ще бъде отчетено пред Вас в годишния отчет за 2022 година на администрацията. С чест и задоволство партнирахме на

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 22 декември 2022 - 14:53:16
изглед за печат
Малките коледари при ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Стралджа поднесоха своя новогодишен поздрав към областния управител Станимир Парашкевов и екипа на Областна администрация – Търговище с коледарски песни. Те отправиха своята благословия към присъстващите с наричане за здраве и благоденствие. Областният управител раздаде на гостите лакомства, като благодари за топлите думи и им пожела догодина пак да гостуват.

По- късно децата на служителите на администрацията също бяха зарадвани с малки подаръчета и с пожелание да растат здрави, весели и добри деца
Областна администрация Търговище
Областният управител поздрави ветеринарите за техния професионелен празник

сряда 14 декември 2022 - 14:29:43
изглед за печат
Пожелавам Ви здраве и професионални успехи!

Бъдете все така всеотдайни и окрилени от мечти в личен план, имайте успехи и вярвайте в каузата на благородната си професия !
Честит празник!
Областна администрация Търговище
3 Декември е обявен за Международен ден на хората с увреждания през 1992 година от Генералната асамблея на ООН.

петък 02 декември 2022 - 12:34:58
изглед за печат
В клуба на общинската организация на хората с увреждания в Търговище, г-н В. Симеонов поздрави присъстващите и прочете поздравителен адрес от името на областния управител Станимир Парашкевов. „Вие сте достойна част от нашето общество и заслужавате нужното внимание и Ви уверявам, че и занапред ще правим всичко възможно, за да може животът Ви да бъде по-лек и приятен. От все сърце пожелавам на всички Вас много сили, воля и кураж за отстояване на своето достойно място в обществото“, се казва в обръщението на областния управител.

Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 269 270 271

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище