Дата / Час

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК. ДО:
коалиция „ГЕРБ – СДС“; коалиция „Продължаваме Промяната“; Партия „ДПС“; Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“; Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ; Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия - купувачи. За да ги защити по-добре. Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма ,,б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният административен орган, който прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu)

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.
Анкетата е достъпна тук --EUSurvey - Survey (europa.eu) (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук - Unfair trading practices (europa.eu).ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
О Б Я В А

Уведомявам собствениците на имоти, засегнати от обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (началото на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, , на територията на област Търговище и област Шумен, че в изпълнение на чл. 39 и чл. 39а от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обекта, е превела в банка Първа инвестиционна банка АД по сметката на Областна администрация – област Търговище полагащите им се парични обезщетения, постановени с влязлото в сила Решение № 527/26.07.2018 г., на Министерски съвет на Република България, засягащо съответно на територията на област Търговище землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище. В изпълнение на чл. 39а, ал. 2 от ЗДС, администрацията продължава да изплаща на собствениците определените им суми, за които отчуждителният акт РМС № 527/26.07.2018 г. е влязъл в законна сила, включително и чрез приключили съдебни процедури.
Собствениците на отчуждените имоти да представят на гишето за административно обслужване в Областна администрация – област Търговище, съгласно утвърдена от Областния управител на област Търговище Процедура за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти или части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област Търговище, съгласно Решение на Министерски съвет № 527/26.07.2018 г., следните документи:
Процедурата регламентира общите правила за действие при обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г. Основание за провеждането е чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС).
На обезщетяване подлежат всички физически и юридически лица, собственици на отчуждени имоти в област Търговище, посочени в приложението към РМС №527/26.07.2018г., попадащи в хипотезите на чл. 39а от ЗДС.
Процедурата за обезщетяване на собствениците на отчуждените имоти, съгласно РМС №527/26.07.2018 г., пред Областен управител на област Търговище започва с подаването на заявление по образец в "Центъра на административно обслужване" на Областна администрация – област Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 2, към което се прилагат следните документи:
- Декларация за изплащане на обезщетенията (по образец).
- Документ за актуална банкова сметка (IBAN), по който да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка - с дата, печат на банката и подпис на служител (в оригинал).
- Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите - в случаите, когато имотът е наследствен или съсобствен и сумата ще се изплаща на единия от наследниците/съсобствениците или на друго определено от тях лице.
- Други документи, изясняващи собствеността върху имота и доказващи правата на собствениците (заявителите). Когато съществува спор между няколко лица за правото върху дължимата сума или за права върху отчужден имот, сумата се изплаща на лицето, което установи правата си по съдебен ред или представи нотариално заверено споразумение за доброволна делба на сумата за обезщетение.
Съсобствениците/наследниците на имот, посочен в приложението на РМС №527/26.07.2018 г., подават общо заявление за изплащане на обезщетението, което собственоръчно подписват. Същите могат изрично да упълномощят (с нотариално заверено пълномощно) един от тях или трето лице, което да подаде заявлението и да посочи банкова сметка за превеждане на сумата, определена в приложението към Решението на Министерски съвет.
По изключение и по преценка на комисията по т. 2 се допуска изплащане на обезщетение по дадено заявление на един или част от наследниците/съсобствениците, съответстващо на техните дялове.
1. Депозираните заявления се регистрират в деловодната система и се представят на Областния управител за резолюция.
2. Заявленията, комплектовани с изискуемите по по-горе документи, се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Областния управител. В състава на комисията се включват задължително юрист, счетоводител/икономист и експерт „Държавна собственост".
Комисията по т. 2 разглежда преписките и въз основа на представените доказателства дава становище, относно изплащането на обезщетения на лицата, доказали качествата си на бивши собственици на отчуждения имот.
3. За работата на комисията се съставя протокол, който се представя на Областния управител за утвърждаване.
4. Основание за изплащане на обезщетението е утвърденият от Областния управител протокол, съдържащ положително становище на комисията за изплащане на обезщетението, при спазване на изискванията на чл. 41 от Закона за държавната собственост. Липсата или наличието на вещни тежести върху имота се установява с удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписвания Търговище или след служебно извършена електронна справка в имотния регистър.
5. Плащането се извършва с банков превод по посочена/и от правоимащите лица банкова/ви сметка/и, съгласно издаден от банката актуален документ за банкова сметка, приложен към заявлението.
6. В случай на утвърден от Областен управител протокол, съдържащ отрицателно становище на комисията, се изготвя уведомително писмо до лицето (лицата), поискало (поискали) обезщетение по чл. 39а от ЗДС.

Заявленията и документите към тях се приемат в „Център за административно обслужване“ на Областна администрация – област Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2.

1. Заявление по образец в „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Търговище, ул. „Стефан Караджа“ №2 от собствениците/наследниците на отчуждените имоти.
2. Декларация за изплащане на обезщетението по образец (за всеки един от собствениците)
3. Документ за актуална банкова сметка (IBAN) по която да бъдат преведени средствата, издаден от съответната банка – с дата, печат на банката и подпис на служител (оригинал).
4. При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите.
5. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите в оригинал в случаите, когато:
- заявлението се подава от упълномощено лице, или
- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;
Забележка: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (по Образец ) Забележка: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.
7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
8. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);

ІІ. За юридически лица:

1. Заявление – Образец № …………;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.
3. Скица на имота;
4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Търговище, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, 7. Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.
Документите по образец са достъпни на https://www.tg.government.bg

сряда 22 март 2023 - 15:05:08
изглед за печат
По повод Световният ден на водата- 22март, деца от Омуртаг бяха на посещение в областна администрация Търговище. Там те подариха свои рисунки на областният управител Станимир Парашкевов, в които изобразяват своите мечти и желания проблема с безводието в Омуртаг да бъде решен.

Г-н Парашкевов увери децата и техните родители , че всички институции, имащи отношение , не са спирали да работят по отстраняването на проблема от преди десетилетия в община Омуртаг.
Областна администрация Търговище

четвъртък 02 март 2023 - 14:45:37
изглед за печат
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ,

ИМАМ ЧЕСТТА ДА ВИ ПОЗДРАВЯ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ


Навършват се 145 години от деня, в който България отново зае своето достойно и заслужено място на картата на Европа. В нашата памет с особен плам ще свети примера на всички ония, които доброволно се пожертваха в името на родината. Народът ни скъпо тачи и приема като свои герои войните загинали за нашата свобода, чиито последен дом бе българската земя. Спомените за славното минало са неподвластни на времето и в тях откриваме смисъл да продължим напред и сили да преодоляваме новите предизвикателства. Затова Трети март е ден за почит, но и ден за обединение. Отговорността пред нас днес е голяма, защото трябва да помним идеалите на нашите герои не само в деня на националния ни празник, но и да ги следваме ден след ден, търпеливо и всеотдайно, за да я има България.

Поклон пред паметта на героите!

Станимир Парашкевов
Областен управител на област Търговище

Областна администрация Търговище

вторник 28 февруари 2023 - 14:30:40
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище днес се проведе информационна среща в рамките на проект „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“. Целта бе да се разясни процедурата за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, както и изискванията за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ. На работната среща присъстваха членове на Общинската координационна група за учене през целия живот – представители на фирми, образователни, културни и държавни институции.
Директорът на ПГТЛП гр. Омуртаг г-н Дамян Стойчев представи процедурата за провеждане на процеса по валидиране. Той разясни последователността на действията при кандидатстване. Първо се установяват резултатите от неформалното и самостоятелното учене на кандидата. Следващите стъпки са документиране, оценяване и сертифициране на резултатите.
Чрез презентация заместник-директорът на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово д-р Васка Неделчева обясни по какъв начин се осъществява обучението на възрастни в училището. Тя разясни, че от 2011 до 2020 година в гимназията се осъществява задочно обучение и представи резултатите от него.
Присъстващите представители на фирми-партньори предложиха да се изготви списък на професиите, които могат да се валидират в различните професионални гимназии в област Търговище. Целта е да се улеснят максимално възрастни хора, които желаят да се реализират в дадена сфера, но не притежават необходимия документ за това. В тази връзка фирмите също ще бъдат улеснени при наемането на служители, които нямат документ за професионална квалификация. Ако работодателите са убедени, че кандидатите притежават умения за започване на работа, те ще ги насочат към съответната професионална гимназия за валидиране на компетентностите им.
Срещата се проведе в изпълнение на т. 4.2. от Плана за действие към Партньорското споразумение между заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни в община Търговище. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в подкрепа на политиката си за подпомагане на учене през целия живот и осигуряването на възможности за трудова и личностна реализация на всички членове на обществото.
Областна администрация Търговище

понеделник 27 февруари 2023 - 15:01:49
изглед за печат
Срещата се организира по покана на областният управител Станимир Парашкевов. В нея взеха участие заместник областния управител Валери Симеонов, секретаря на областна администрация Тодорка Танева, председателят на Районната избирателна комисия Диана Игнатова и секретаря на РИК-Търговище –Дениз Хюсниев, зам. кметове и секретари на общини, ГРАО, представители на „Информационно обслужване“ АД– клон Търговище, ОДМВР – Търговище, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Търговище, ЕНЕРГО ПРО, РЗИ и др.
Присъстващите обсъдиха дейностите, разписани по хронограмата за подготовката и провеждането на изборите. Всички участници в изборния процес следват поставените срокове и изпълняват вменените им отговорности за гарантиране нормалното протичане на изборния ден. По време на съвещанието се обсъдиха и въпроси свързани, с подготовката на структурите на ОДМВР за охрана на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност в районите на избирателните секции.
Г-жа Диана Игнатова- Председател на РИК- Търговище информира присъстващите, че в края на утрешния ден изтича срока, в който партии, коалиции или инициативни комитети могат да регистрират своите листи в РИК изборен район №28 Търговище за парламентарните избори, насрочени на 2 април 2023 г. 118 181 избиратели са с право на глас в област Търговище, докато на последния вот са били 118 349. Съгласно информацията на сайта на ЦИК са образувани 263 избирателни секции в областта.
Предизборната кампания се открива на 3 март 2023 г.
Областна администрация Търговище

петък 17 февруари 2023 - 13:54:01
изглед за печат
В рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван от Министерство на образованието и науката на 17 февруари 2023 г. в пресцентъра на Областна администрация Търговище бе проведено заседание на Общинската координационна група за учене през целия живот.

Целта на заседанието бе планиране на дейности в рамките на Проект №101051614-IRPEAAL-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“.
Събитието бе организирано за заинтересованите страни, представители на институции и организации с ангажименти за изпълнение на политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни. Срещата се проведе в изпълнение на новата работна програма за учене на възрастни, одобрена за периода 2022 – 2023 година. Заместник областният координатор Симеон Симеонов, експерт в РУО на МОН- Търговище, запозна членовете на групата с новия проект и очерта основните задачи, които следва да бъдат изпълнени в неговите рамки. Община Търговище е една от четирите пилотни общини, в която ще се разработи и тества т.нар. „Модел на споделена отговорност на заинтересованите страни за повишаване на квалификацията на възрастни“.
Между заинтересованите страни – фирми, образователни, културни и държавни институции, в сектора за учене на възрастни в община Търговище, се подписа партньорско споразумение, с което страните се договарят да си сътрудничат ефективно с цел разширяване на възможностите и осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот в община Търговище.
Членовете на Групата приеха План за действие, в който са разписани всички дейности за изпълнение на проекта.
В края на м. февруари предстои провеждането на форум по проекта с участието на координатора на Групата.
Областна администрация Търговище
Днес, 16.02.2023г. в пресцентъра на Областна администрация заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище

четвъртък 16 февруари 2023 - 14:01:24
изглед за печат
Държавния план- прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и специалностите по професии и по форма на обучение- дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение. Заседанието, бе ръководено от областния управител на област Търговище и председател на Kомисията г-н Станимир Парашкевов. Участваха представители на областната и общински администрации, на РУО-Търговище, дирекциите „Бюро по труда“, КНСБ– Търговище, Търговско промишлената палата, НСО, регионалната служба по заетостта, директори на училища от областта. Г-жа Елка Станчева представи реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за Държавния план прием и допълнителния план прием за учебната 2023/ 2024г. Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа в областта, с обобщените резултати от анкетното проучване на областната администрация, съвместно с бюра по труда и агенция по заетостта, броя на завършващите седмокласници, анализа на план- приема за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др. Директорите на професионалните гимназии и средни училища имаха възможност да защитят своите предложения за броя и вида на паралелките за следващата учебна година.
941 ученици завършват 7 клас през тази учебна година в нашата област. Техният брой е почти същият от миналата учебна година. За тях училищата са заявили прием в 13 профилирани и 24 професионални паралелки, съобщи по време на представянето на план-приема началникът на РУО Търговище –г-жа Елка Станчева. За сравнение през миналата година училищата в Търговищка област са заявили 39 паралелки, а реално реализираните са 38.
В община Търговище 7 клас завършват

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 16 февруари 2023 - 07:36:41
изглед за печат
На състоялата се снощи церемония в НЧ “Напредък“-Търговище бяха отличени 10-те най-добри спортисти за 2022 година на Спортно училище „Никола Симов“- Търговище.
Поздравителен адрес до най- добрите млади шампиони, техните треньори и ръководители изпрати областният управител на област Търговище –Станимир Парашкевов.

„Пожелавам Ви във всеки един момент да следвате своите мечти, да бъдете упорити, и да бъдете добри хора за пример. Превръщайте предизвикателствата във възможности, а след трудностите излизайте като победители. И знайте – успехът е във Вашите ръце!“- се казва в поздравителния адрес.

на снимката: г-жа Камелия Караджова- експерт в областна администрация връчва поздравителен адрес на г-жа Н.Коева -директор на училището
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 270 271 272

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище