Дата / Час

Обяви
Заповед №ДС-03-01-162/19.07.2021 г. на Областния управител на област Търговище,
за определяне на спечелил в проведения на 15.07.2021 г., търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-частна държавна собственост, в управление на Областен управител на област Търговище. ".
ОтвориЗаповед №ДС-03-01-125/18.06.2021 г. на Областния управител на област Търговище
за определяне на купувач, на имот-частна държавна собственост в управление на ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура".
ОтвориЗаповед №ДС-03-01-113/04.06.2021 г. на Областния управител на област Търговище
Отвори


Обявление за провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – ЧДС, същият представляващ:

ПИ с идентификатор 73626.504.247 с площ 5 916 кв.м. с построените в него четири сгради, намиращ се в област Търговище, община Търговище, град Търговище, Промишлена зона
Отвори


Тръжни условия
ОтвориЗаповед №ДС-03-01-82/23.04.2021 г. на Вр.И.Д. Областен управител на област Търговище
за спиране действието на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧДС
ОтвориЗаповед №ДС-03-01-77/09.04.2021 г. на За Областния управител на област Търговище
Отвори


Обявление за провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – ЧДС, същият представляващ:

ПИ с идентификатор 73626.504.247 с площ 5 916 кв.м. с построените в него четири сгради, намиращ се в област Търговище, община Търговище, град Търговище, Промишлена зона
Отвори


Тръжни условия
Отвори

Списък на свободни имоти– частна държавна собственост за предоставяне под наем чрез търг или без търг по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС
Отвори

Заповед ДС-03-01-11/24.01.2020 г.
Отвори

Обява за инвестиционно предложение
ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище