Дата / Час

Недко Иванов - Зам.областен управител


Недко Иванов

Роден на 16 април 1969 г.

Образование и квалификация:


1989 - 1994 г. - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" Варна, магистър, инженер корабоводител със специалност "Корабоводене за граждански флот, експлоатация и ремонт на корабна техника"

Професионална кариера:

януари 2011 г. – декември 2016 г. – РОЗ в "АРЕСГАЗ" АД

май 2008 - януари 2011 г. – Икономист в "АРЕСГАЗ" АД

ноември 2003 г. – май 2008 г. – Организатор търговия в "Нафтекс Петрол" ЕООД

май 2003 г. - октомври 2003 г. - Управител в "Сателит Никис"ЕООД

юли 1997 г. - април 2003 г. - Началник снабдяване в "Търговище Ботълинг Къмпани" ООД

март 1995 г. - януари 1996 г. - трети помощник капитан в параходство "Български морски флот"


За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 601 6 13 51, 6 13 28.

е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна

Приемно време: Всеки петък от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28

РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
- Регионално развитие;
- Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация за община Търговище и Община Попово;
- Енергийна ефективност;
- Транспорт и безопасност на движението;
- Устройство на територията;
- Инфраструктура (пътища, ВиК и др.);
- Строителство;
- Процедури по §4 - §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ;
- Околна среда и води;
- Земеделие, животновъдство и гори;
- Образование;
- Здравеопазване;
- Заетост и социална политика;
- Предложения и сигнали;
- Административно-териториални промени;
- Младежта, спорта и туризма;
- Наука и Култура;
- Етнически и интеграционни въпроси;
- Неправителствени организации;
- Синдикати и организации на работодатели;

2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Областен съвет за развитие
- Областен съвет по енергийна ефективност
- Областен експертен съвет по устройство на територията
- Областен съвет по условия на труд
- Областен съвет за социално включване и подкрепа
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
- Областен съвет за тристранно сътрудничество
- Комисии по §4 - §4л от ЗСПЗЗ
- Областна епизоотична комисия
- Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие
- Комисията по чл.7а от УПОА
- Постоянна комисия по транспорт
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище

3. В съответствие с определения ресор отговаря за изпълнението на функциите на „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, съгласно гл.І, т.1 от настоящата заповед.

4. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Търговище и Попово.


Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище