Дата / Час

Телефонен указател - Област Търговище

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, фамилия

Телефон

факс

директен

Централа+Вътрешен

Областен управител

Митко Стайков

613 11

66654

Заместник областен управител

613 25

Заместник областен управител

инж. Стефан Иванов

613 13

Главен секретар

Тодорка Танева

613 31

ДИРЕКЦИЯ „Административно правно обслужване , финанси и управление на собствеността”

Директор

инж. Йоан Пеев

613 43

Главен счетоводител

Цветомира Николова

613 46

Старши счетоводител

Александър Тешовски

613 16

Главен юрисконсулт

Елина Драгиева

613 45

Специалист"Държавна администрация, архивиране и консултиране" Донка Стамболова 613 32
Главен специалист "Информационно обслужване" Тихомир Боев 613 23
Главен експерт ”Финансово-стопански дейности и управление на собственоста” Мирослава Николова 613 46
Главен експерт ОМПСИ инж. Петър Петров 613 36

Главен експерт "Човешки ресурси"

Лили Чапликова

613 15

ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Зорница Милушева

613 26

Главен експерт „Териториално устройство, инфраструктура и строителство”

инж. Кирил Кирилов

613 22

Главен експерт "Държавна собственост, кадастър и устройствени планове за държавните имоти"

инж. Иванка Димчева

613 20

Главен експерт"Държавна собственост и управление на собствеността"

инж. Йорданка Славова

613 17

Главен юрисконсулт

Татяна Тодорова

613 33

Гл.експерт "ДС, управление, актуване и отписване"

Диана Петрова

613 33

Гл.експерт"ДС, надзор, актуване и отписване"

Тюркян Хайрулла

613 34

Главен експерт "Социална политика, младежки дейности, интеграция, образование и наука" Камелия Караджова 613 35
Старши експерт "Регионално развитие, здравеопазване, култура, туризъм и условия на труд" Константина Моллова 613 35
Главен експерт "Регионално развитие,транспорт, околна среда и води" Мирослав Атанасов 613 21
Специалист организационна подготовка и комуникация Емел Мустафова 613 28
Технически сътрудник Свилена Георгиева 613 28 61328
Главен специалист КООР Николай Алексиев 613 29

Портал

613 51

Дежурни ОСС

613 18

62571Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище