Дата / Час


понеделник 15 юли 2019 - 16:57:04
изглед за печат
Днес, 15 юли 2019 г., под председателството на областния управител г-н Митко Стайков в Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областния координационен център, във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Целта на ОКЦ е да регулира взаимодействието на институциите, ангажирани с обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.
На заседанието присъстваха началникът на Регионалното управление по образование, заместник-кметове и представители на петте общини от област Търговище, както и експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, ОДМВР - Търговище и Бюрата по труда.
Г-н Стайков откри заседанието, откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Търговище, дали резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.
По информация на началника на РУО - Търговище г-жа Елка Станчева през учебната 2018/2019 г. на територията на Областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за обхват, съставени от 334 участници.
Екипите за обхват имат възможност да проследяват, чрез изпълнението на предложените мерки, и ефектът им за връщането, включването и преодоляването на риска от отпадане на деца и ученици. По данни на Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ от 01.01.2018 г. до настоящия момент за 149 деца и ученици има зададени мерки. От тях 46 са върнати в училище.
С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование, екипите за обхват трябва регулярно да предоставят на общинските кметове информация за установени нарушения. По данни на Информационната система до кметовете са подадени 317 писма от директори за нарушения по чл. 347 от ЗПУО.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище