Дата / Час


петък 10 ноември 2017 - 17:48:17
изглед за печат
В момента в администрацията се провежда обучение на екипа, който ще осъществява въвеждането на най-новата версия на СAF 2013. В него са включени служители от двете дирекции в администрацията. Обучението включва представяне на системата CAF 2013 и нейното прилагане от ръководството на организацията. Обясняват се ползите от внедряването, отделните роли в администрацията и способите на комуникация вътре и извън нея.

CAF е инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в Европа. Ефективното управление на администрацията налага ръководството да използва разнообразни управленски мерки и инструменти, за да отговори на предизвикателствата и непрекъснато нарастващите изисквания на гражданите. Основната цел на системата е повишаване качеството на административните услуги в общината, подобряване на взаимодействието със заинтересованите страни - граждани, фирми и организации, НПО и други, както и повишаване мотивацията на служителите за работа в нея. Стъпките към осъществяване на целите са свързани с няколко подхода, сред които са: ясна комуникационна стратегия, създаване на организация за самооценка, идентифициране на силните и слабите страни и тяхното подобрение на база анализ от самооценката. Резултат от всичко това ще бъде разработването и осъществяването на план за подобрение работата в администрацията и формиране на организационна култура.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище