Дата / Час


сряда 09 януари 2019 - 12:11:32
изглед за печат
Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.
Основната цел на присъждането на Отличителния знак е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.
Повече информация може да намерите на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=292&lang=
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище