Дата / Час


четвъртък 26 ноември 2015 - 12:06:27
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ), ръководено от зам.областния управител Йорданка Георгиева.

На заседанието, Дарина Димитрова – началник на РИО – Търговище запозна присъстващите със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.) и Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Тя поясни, че на територията на област Търговище статистиката за непосещаващи училище е следната: деца от ромски произход – 23,2%, деца от турски произход – 11,9%, етнически българи – 5,6%. Броят на напусналите по учебни години е следният: 2010/2011 г. е 57; 2011/2012 г. е 137; 2012/2013 г. е 111; 2013/2014 г. е 97; 2014/2015 г. е 83. Г-жа Димитрова сподели, че политиките и мерките за компенсиране на преждевременното напускане на училище са: допълнителните възможности за образование и обучение; придобиване на степен на професионална квалификация от лица със СОП; възможностите в клубове, библиотеки и др.

Като пример за преодоляване отпадането на ученици, г-жа Димитрова посочи Основно училище “Д-р Петър Берон” в с. Плъстина, което във взаимодействие с община Омуртаг е постигнало сериозни резултати за задържане на всички подлежащи на обучение ученици. В училището, с доходите от училищните земи, е напълно подновен интериора, оборудвани са всички учебни стаи с интерактивни /електронни/ дъски за подобряване на резултатите в учебно-възпитателния процес, създадена е привлекателна спортна база, организират се безплатни екскурзии.

Във Второ НУ „Васил Левски“ в гр. Омуртаг също се прилагат ефективни мерки за компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище. Сред тях са: завръщане на напусналите училище към формалната система на образование и обучение чрез използването на различни форми на обучение: самостоятелна, вечерна, задочна; участие на преждевременно напусналите училище в курсове за ограмотяване, допринасящи за социална интеграция и включване в пазара на труда. Училището реализира и проект „Нов шанс за успех“, като организира курсове за ограмотяване на преждевременно напуснали образователната система. Директорът на учебното заведение Татяна Петрова представи накратко проектите, по които работят и постигнатите резултати. Тя заяви, че в учебното заведение е обновена материалната база, изградена е кинозала, основавани са родителски колективи, кандидатства се по проект „Наука за интелигентен растеж“.

Дарина Димитрова представи и възможностите за реализиране на проекти и дейности за социална и културна интеграция на ниво област и община. Сред тях са: работа с родители и превенция на отпадането на деца и ученици от ромската общност от училище; отбелязване на деня на толерантността; честване на международния ден на ромите; изучаване на празници, обреди и обичаи на различните етноси в България; създаване на стаи на етносите в училищата с преобладаващо ромско население; участия в детски фолклорен фестивал „Отворено сърце“; създаване на клуб „По мостовете на фолклора на различните етноси“ с група за възстановка и представяне на празници и обичаи на различни етноси, песенно-инструментално представяне, работилница за сувенири.

На заседанието, Маргарита Ангелова от НЧ „Надежда-1904“ от с. Вардун запозна присъстващите с дейностите и мероприятията на Читалището, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етнокултура на ромите, включително в ранна детска възраст. Всички членове на Съвета бяха очаровани от представените изпълнения на децата от с. Вардун, от постигнатите високи резултати от съвместната дейност на читалище, училище и институции.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище