Дата / Час

По време на заседанието беше обсъдена и приета Областна стратегия на област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година).

четвъртък 07 юли 2022 - 12:58:42
изглед за печат
На заседанието присъстваха представители на областната администрация, секретари и експерти от общините, ОД на МВР, Регионалният инспекторат по образованието, Бюрата по труда, Регионалната служба по социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция, Клуб на НПО и др. По време на заседанието беше обсъдена и приета Областна стратегия на област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година).
Областната стратегия на област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) и Националния план за действие към нея за периода 2022 – 2023 година. Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) ще се осъществява чрез краткосрочни общински планове за действие, първият от които е за периода 2021 – 2023 година. Изработените общинските планове се базират на съответен анализ на потребностите на местните общности. Те са разработени максимално конкретно и е отбелязано кои дейности и мерки могат да се осъществяват с местен финансов ресурс и кои с друг такъв.
За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските общности в цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на живота, се изискват съвместни действия от всички участници в процеса.
Областната стратегия на област Търговище за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 година) и общински планове за действие могат да се видят и на официалната интернет страница на Областна администрация Търговище.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище