Дата / Час


сряда 23 ноември 2022 - 14:39:16
изглед за печат
На 23 ноември 2022 г. се състоя онлайн работна среща на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, ръководена от г-н Валери Симеонов - зам. областен управител на област Търговище.
В срещата участваха всички членове на Координационния център – началника и експерти от Регионалното управление по образованието /РУО/, представители на петте общини от област Търговище, експерти от РДСП, ДСП, РЗИ, Бюрата по труда, ГРАО и ОД на МВР, както и директори на всички учебни заведения в област Търговище.
За учебната 2022/ 2023 г. в област Търговище са определени и функционират 36 екипа за обхват, разпределени в 5-те общини на територията на областта, стана ясно от презентацията на г-жа Елка Станчева – началник на Регионалното управление на образованието. В тези екипи участват 477 членове - представители на учебните заведения, РУО, общините, МВР и дирекциите „Социално подпомагане“ от област Търговище. Основна тяхна задача е да осъществят пряк контакт на терен със семействата на отпадналите или застрашените от отпадане от училище ученици, да установят причините и рисковите фактори за това и да набележат конкретни мерки за приобщаване и задържане на децата в образователния процес.
Екипите за обхват са посетили през годината 253 адреса в областта, установени 5670 деца и ученици със статут „в чужбина“ и 1831, които никога не са били записвани в учебно заведение или детска градина. Изтъкнаха се някои от основните причини за отпадане от образователната система – като липсата на имунизации за децата в детските градини, етнокултурни съображения, тежки здравословни проблеми и др.

В резултат от дейностите по Механизма и посещенията на екипите обхванатите в образователната система деца и ученици са 99,59% от всички деца и ученици, подлежащи на задължително образование.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище