Дата / Час


сряда 30 ноември 2016 - 13:41:56
изглед за печат
Регионалният съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР) проведе редовно заседание на 29 ноември 2016 г. в Заседателната зала на Областна администрация - Шумен. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 25 членове от общо 36-членния състав на РСР, който, съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), включва представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Донка Иванова, Областен управител на област с административен център Шумен, председател на РСР в СИР с мандат 01.07-31.12.2016 г. Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), членовете на РСР в СИР одобриха представената от председателя информация за изпълнението на решенията от заседанието на 4 октомври 2016 г., проведено съвместно с Регионалния координационен комитет и за изпълнените дейности в периода между двете заседания.

Във връзка с функциите на членовете на РСР в СИР като представители в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Оперативните програми 2014-2020 г., бяха приети решения за подобряване на механизмите за регионална координация в процеса на наблюдението на изпълнението на Програмите на територията на Североизточен район.

Един от акцентите в дневния ред на заседанието беше темата за превенцията на риска и защитата от природни бедствия, особено актуална преди началото на зимния сезон и пряко касаеща изпълнението на функциите на областните управители и кметове на общини от Североизточен район в рамките на предоставените им правомощия, както и функциите на териториалните структури на Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) към МВР. Директорът на Дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ в ГД «ПБЗН», запозна членовете на Регионалния съвет за развитие с изпълнението на дейностите, произтичащи от промените в Закона за защита при бедствия и предостави полезна информация по организацията на превенцията - съвети за намаляване на риска от бедствия на общинско, областно и национално ниво, възможни участници и функции, както и препоръки за изготвяне на новите планове за защита при бедствия. Актуална информация за мерките, свързани с превенцията на риска и справянето с природни бедствия на територията на Североизточен район, докладваха и представителите на Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. В дискусията се включиха областните управители и кметове на общини от района, като очертаха констатирани общи проблеми, споделиха успешно прилагани ефективни мерки и добри практики за справяне с природните бедствия. Представената информация ще бъде изпратена до всички кметове на общини от района.

Представител на МРРБ, водещата институция в процедурите за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво, информира членовете на РСР в СИР за възможността българските общини, и в частност общините от Североизточен район, да приемат предизвикателството и да кандидатстват по поредната Четвърта процедура. Етикетът е основен елемент от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа и е гаранция, че общините спазват 12-те принципа на добро управление в услуга на гражданите. Представители на общинитe от СИР с присъден Етикет - Вълчи дол, Добрич, Смядово и Търговище - запознаха членовете на Съвета със своя опит и ползи от участие в предходни процедури.

„Географика“ ООД е дружеството на което Министерството на регионалното развитие и благоустройството е възложило изготвянето на проекта „Разработване на Последваща оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода (НСРР) 2005-2015 г.“ Представител на дружеството запозна членовете на РСР в СИР с основни изводи, отнасящи се до оценките за степента на постигане целите на НСРР, общото въздействие на Стратегията, ефективността и ефикасността на използваните ресурси. На основание чл. 34, ал. 1 от ЗРР, Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на НСРР 2005-2015 г.

Съгласно законоустановения срок на ротация и определения за председателите жребий, председателството на РСР в СИР за първото полугодие на 2017 г. ще поеме г-н Стоян Пасев - областен управител на област Варна.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище