Дата / Час


четвъртък 26 януари 2017 - 17:49:00
изглед за печат
На 29.01.2017 г. (неделя) от 13,00 часа в пресцентъра на Областна администрация – Област Търговище ще се проведат консултациите за назначаване на Районна избирателна комисия за изборен район двадесет и осми Търговищки.
На основание чл. 60 от Изборния кодекс
При областния управител се провеждат консултации, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.
(2) В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

(3) При консултациите партиите и коалициите по ал. 2 представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
(4) Към предложението си по ал. 3, т. 1 партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
(5) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
(6) Когато не е постигнато съгласие между партиите и коалициите, участвали в консултациите, областният управител не по-късно от 55 дни преди изборния ден изпраща на Централната избирателна комисия документите по ал. 3, 4 и 5.
(7) Когато е постигнато съгласие, областният управител представя в Централната избирателна комисия:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) писмено предложение за състав на районната избирателна комисия заедно със списък на резервните членове, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 65, ал. 3;
2. документите по ал. 3 и 4, представени от партиите и коалициите;
3. протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите, включително и писмените им възражения;
4. копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.
(8) Областният управител прави предложението по ал. 7 не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
(9) Когато областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, той изпраща незабавно документите по ал. 3, 4 и 5 в Централната избирателна комисия.
(10) В случаите, когато е постигнато съгласие, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по предложението на областния управител, направено по реда на ал. 7.
(11) В случаите, когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение в срока по ал. 8, Централната избирателна комисия назначава районната избирателна комисия по направените предложения на партиите и коалициите.
С уважение,
СВЕТЛИН БОНЕВ
Областен управител на област Търговище
26.01.2017 г.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище