Дата / Час


петък 26 юни 2015 - 08:31:08
изглед за печат
На 25 юни 2015 г., от 10.30 часа в зала «Пресцентър» на Фестивален и конгресен център в гр. Варна се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 29 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. За участие в работата на днешното заседание бяха поканени г-жа Ирена Соколова - Пpeдceдaтeл нa РСР в Югозападен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Перник, г-н Димитър Сяров - Председател на РСР в Югоизточен район и Областен управител на област с административен център Сливен, г-н Пeнчo Пeнчeв - Пpeдceдaтeл нa РСР в Северен централен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Вeликo Tъpнoвo, г-н Стефко Бурджиев - Областен управител на област с административен център Русе и г-н Вълчо Чолаков - Областен управител на област с административен център Бургас.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев - Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01- 30.06.2015 г.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., представен от Секретаря на Съвета. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ в Североизточен район, което е и Секретариат на РСР СИР, и обхваща една календарна година от периода на действие на Плана. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни на следващата година. Въз основа на данни, свързани с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана през 2014 г., както и за действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана.
Докладът бе обсъден и одобрен от членовете на Регионалния съвет за развитие на СИР, който съгласно Закона за регионално развитие е един от шестте органа за наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие в районите от ниво 2 в страната.
Четири от точките в дневния ред на заседанието бяха свързани с нормативно регламентираните задължения на членовете на Регионалния координационен комитет, за осъществяване на ефективна регионална координация и взаимодействие при изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на Североизточен район. В тази връзка, представителите на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ в Регионалния координационен комитет, запознаха членовете на Съвета с данните за първото шестмесечие на 2015 г., относно хода на изпълнението и финализирането на проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г., а също и за стартиралите проекти в Североизточен район по новите ОП за периода 2014-2020 г.
На заседанието бяха представени три от приетите от Европейската комисия програми, като форма на финансиране от Структурните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. - Оперативните програми «Транспорт и транспортна инфраструктура» и «Иновации и конкурентоспособност», както и Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България”. Присъстващите бяха запознати с разписаните цели и приоритети заложени в програмите, с допустимите бенефициенти за Североизточен район и с отворените схеми за кандидатстване към настоящия момент.
Представител на екипа по управлението на проект «Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3 (VTMIS)”, съфинансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., представи резултатите от неговото изпълнение пред членовете на РСР СИР и други потенциални крайни ползватели. Изградената в рамките на проекта система се явява част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet) и има за цел да осигури ефективно и безопасно корабоплаване в акваторията на Черно море. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информиранността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.
Като гости по тези четири теми от дневния ред, с право на съвещателен глас бяха поканени представители на ИА "Морска администрация”, ТП-Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД, Пристанищен комплекс Русе ЕАД, «Поддържане чистотата на морските води» АД, Сектор “Рибарство и контрол“–Варна към ИАРА, Летище – Варна, Началник Гара РЦ – Варна, Район ПЖПС – Варна, Щаб на ВМС, РД „Гранична полиция – Бургас и ГПУ – Варна, Висше военноморско училище, Факултет „Морски науки и екология” към Технически университет – Варна, Институт по океанология БАН – Варна, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав - Варна, Българска морска камара – Варна, РЦ - Варна на Националната транспортна камара, УС на СНЦ „Морски клъстър България”, Асоциация на българските частни пристанища, Българска асоциация на корабните брокери и агенти - Варна, Асоциация на българските Черноморски общини, както и представителите за СИР на Сдружение «Форум Гражданско участие» и на Екип „Общински капацитет” към НСОРБ.
Регионалният съвет за развитие подкрепи аргументите на кмета на община Търговище и гласува да бъде отправено искане към Министъра на туризма, в Концепцията за туристическо райониране на България, община Търговище да бъде преместена от Туристически район Дунав с административен център - гр. Русе в Туристически район Северно Черноморие с административен център - гр. Варна, което да бъде извършено преди предстоящите промени в Закона за туризма и учредяването на Организациите за управление на туристическите райони. Прието бе и решение, Концепцията за туристическо райониране на България да бъде представена и обсъдена с членовете на РСР СИР на следващото редовно заседание.
Във връзка с необходимостта от реформиране и усъвършенстване на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020“, на вниманието на двата органа бе представена информация с предложенията за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обобщени от Фондация за реформа в местното самоуправление „Консулт”.
Председателството на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район през второто полугодие на 2015 г., ще бъде поето от областния управител на област Търговище, съгласно законноустановения срок на ротация и предварително определения за председателите жребий.


Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище