Дата / Час


вторник 26 март 2019 - 12:34:51
изглед за печат
Днес, 26.03.2019 г., в Областна администрация - Търговище се проведе редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Търговище /ООСППК/. То бе открито от заместник областния управител г-н Панайот Димитров в качеството му на заместник-председател на съвета.
На заседанието присъстваха представители на общините от област Търговище и териториалните структури на изпълнителната власт. На него бяха обсъдени Отчетния доклад за дейността за 2018 г. и Програма за дейността на ООСППК за 2019 г.
В годишния отчет е отразено, че през изминалата година институциите на областно ниво от изпълнителната власт са постигнали съгласуваност на действията си, което води до добре изградена система от антикорупционни мерки на местно ниво.
И през тази година институциите ще продължат да работят по общо три приоритета, които са включени в програмата за дейността на ООСППК. Те засягат изграждането на ефективна система от антикорупционни мерки. За всеки от приоритетите има набелязани цели с конкретен срок за изпълнение и отговорни институции. Така например по втория приоритет е предвидено провеждането на разяснителни кампании с оглед промяна на модела на поведение и мислене на гражданите, относно констатацията, че корупцията е част от самото управление и не може да бъде преодоляна лесно без активното участие на гражданите. Като цяло дейностите заложени в програмата имат превантивен характер и са разработени в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г.
Представените доклад и програма за дейността бяха единодушно приети от членовете на съвета.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище