Дата / Час


петък 16 октомври 2015 - 07:07:15
изглед за печат
Днес, 15 октомври , в пресцентъра на Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ), ръководено от зам.областния управител Йорданка Георгиева.

На заседанието, д-р Марин Йовов от РЗИ Търговище запозна членовете на съвета с актуална информация, относно осигуряването на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми за хората от етническите малцинства, в частност на ромите в област Търговище. Той подчерта, че са налице негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от етническите малцинства и особено тези с ромски произход: по-висока заболеваемост, висока смъртност, ниска средна продължителност на живота, по-висока детска смъртност. Д-р Йовов поясни, че три са основните мерки, с които държавата осигурява социална защита на лица в неравностойно положение по отношение на достъпа им до здравеопазване – покриване на здравното осигуряване на лица в неравностойно положение, изплащане на целева помощ за оказана болнична медицинска помощ и предоставяне на акушерска помощ за здравно неосигурени жени. Той изрази становище, че усилията за подобряване здравето на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към малцинствени групи, не могат да бъдат съсредоточени само в областта на медицинските грижи, профилактиката и здравното образование. Задължително условие е намаляването на безработицата, повишаването на доходите, подобряването на инфраструктурата и на жилищните условия, повишаването на образователния статус. От голямо значение е и повишаването на обществените разходи за здравеопазване, както и намаляването на цените на някои животоспасяващи лекарства.

Директорите на дирекциите „Бюро по труда“ – Търговище, Попово и Омуртаг представиха актуална информация, относно осигуряването на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от ромските малцинства за 2015 г. Стана ясно, че безработните лица от малцинствените общности вкл. и самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници”. Постигнатото и през 2015 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище