Дата / Час

Главен секретар на област Търговище


Тодорка Танева - Главен секретар


Родена на 03.10.1966 г.

Образование и квалификация:
2005 г.-2006 г. – Институт за следдипломна квалификация отделение при УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ, професионална квалификация „ Публична администрация и европейска интеграция”
2002 г. – 2004 г. –Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов, магистър по икономика, специалност „Икономика на търговията”
2002 г. – 2004 г. – Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски” гр. Шумен магистър по икономика, специалност „Маркетинг”
1998 г. до 2002 г. – Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски” гр. Шумен бакалавър по икономика

Професионална кариера:
От 2012 г. до момента – Главен секретар в областна администрация – Търговище
2008 г. – 2012 г. – Директор Дирекция „ Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в областна администрация – Търговище
2007г. -2008г. – Финансов контрольор в областна администрация – Търговище
2005г. -2007 г. – Старши експерт в областна администрация – Търговище
1984 г. до 2005 г. работи в ТП „Далекосъобщения” гр. Търговище

Омъжена с две деца

За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 601 6 13 31

е-mail: oblast@tg.government.bg


Функции:

Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
4. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
6. утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
8. организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.
10. При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от областния управител директор на дирекция.Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище