Дата / Час

ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Утвърдени със Заповед № 157/27.04.2015 г.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
СВЕТЛИН БОНЕВ

Областен управител на област Търговище

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ,
ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ


м.Април 2015 г.

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила имат за цел да регламентират начина за работа в Областна администрация - Търговище /ОА – Търговище/, с цел открито и прозрачно управление, допринасящо за ефективно противодействие на корупционните практики.
Чл. 2. Корупцията по смисъла на настоящите правила е злоупотреба с власт – икономическа, политическа и административна, която води до лично или групово облагодетелстване, за сметка на правата и законните интереси на личността, на конкретна общност или на цялото общество.
Чл. 3. Корупционен риск е вероятността от създаване/настъпване на условия, които могат да доведат до корупционни практики.
Чл. 4. Корупционна практика е злоупотребата със служебно положение с цел лично облагодетелстване.
Чл. 5. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Чл. 6. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Чл. 7. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

ІІ ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В ОА ТЪРГОВИЩЕ

Чл. 8. Областна администрация - Търговище поддържа постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата, относно нововъведенията и слабостите в организацията на работа на администрацията, както и предложенията за подобряването й.
Чл. 9. За целите на публичността и прозрачността в работата на ОА - Търговище на интернет страницата на администрацията www.tg.government.bg се публикуват:
1. Годишен отчет за изпълнение на целите;
2. Вътрешни правила за работа в организацията /административно обслужване; държавна собственост; провеждане на процедури по ЗОП; финансово управление и контрол и пр./;
3. Информация за комисии и съвети към Областен управител на област Търговище;
4. Новини, обяви и актуална информация във връзка с дейността на администрацията /за конкурси, търгове, обществени поръчки, работни срещи, семинари, конференции и пр./;
5. Информация за структурните звена в администрацията с телефони за връзка;
6. Информация за предоставяните административни услуги;
7. Информация, съгласно изискванията на Наредбата за административно обслужване;
8. Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, при спазване на Закона за защита на личните данни;
9. Стратегически и планови документи, отнасящи се до дейността на администрацията;
10. Други материали и информация, регламентирани в нормативен акт.
Чл. 10. Главният секретар организира дейностите във връзка с измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОА - Търговище, като най-малко веднъж годишно, представя доклад на областния управител във връзка с проведеното проучване.
Чл. 11. Служител от администрацията координира и контролира организирането на информационните връзки и комуникации на Областния управител, заместник областните управители и администрацията като цяло, тяхното правилно и точно функциониране.
Чл. 12. Областният управител и заместник областните управители организират приемни дни в сградата на ОА - Търговище по предварително уточнен от тях график, който се оповестява на видно място в сградата на ОА - Търговище, както и на интернет страницата на администрацията www.tg.government.bg.
Чл. 13. Към ОА - Търговище е създаден Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – област Търговище.

ІІІ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В ОА - ТЪРГОВИЩЕ

Чл. 14. /1/ Индикаторите, които определят корупционния риск в ОА - Търговище са обективни и субективни.
/2/ Обективните индикатори, които могат да доведат до корупционен риск са:
1. Индикатор „Функции и правомощия" с коефициент на тежест 0.3, който се определя от следните условия:
1.1. управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи;
1.2. извършване на контролни дейности;
1.3. предоставяне на административни услуги, включително издаване на разрешения;
1.4. изготвяне на проекти на вътрешни нормативни актове или даване на становища по прилагане на законодателството;
1.5. управление, разходване, отчитане, координиране и контрол на средства от ЕС.
2. Индикатор „Нормативна уредба" с коефициент на тежест 0.2, който се определя от следните условия:
2.1. непълна и/или неясна нормативна уредба;
2.2. непълно дефиниране обсега на компетентност и на правомощия;
2.3. отсъствие на вътрешни правила и процедури;
2.4. неясни/непълни вътрешни правила за дейността на администрацията.
3. Индикатор „Липса на контрол" с коефициент на тежест 0.2, който се определя от следните условия:
3.1. недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол;
3.2. липса на прозрачност и/или проследимост в действията;
3.3. неупражнен контрол от ръководител или от контролен орган;
3.4. постъпили сигнали, публикации или репортажи в медиите за корупция, конфликт на интереси или злоупотреба с власт.
/3/ Субективни индикатори, които могат да доведат до корупционен риск са:
1. Индикатор „Личностни възприятия и нагласи" с коефициент на тежест 0.1, който се определя от следните условия:
1.1. склонност към злоупотреба със служебно положение с цел облагодетелстване;
1.2. изпадане в критична ситуация - остър недостиг на средства, болест, развод, смърт на член от семейството или на близък човек и др.;
1.3. непредоставена възможност за кариерно израстване и за справедливо възнаграждение;
1.4. влошени колегиални взаимоотношения.
2. Индикатор „Служебни задължения на отделни служители" с коефициент на тежест 0.1, който се определя от следните условия:
2.1. непознаване на нормативните актове, свързани с дейността на
администрацията;
2.2. непознаване на нормативните актове, свързани с дейността на
администрацията;
2.3. непознаване на действащите вътрешни актове, правила и процедури;
2.4. неизпълнение на служебните задължения, предвидени в нормативен или
вътрешноведомствен акт.
3. Индикатор „Административна среда" с коефициент на тежест 0.1, който се определя от следните условия:
3.1. недостиг на човешки ресурс, поради недостатъчна численост или незаети
щатни бройки;
3.2. недостатъчна квалификация на наличния човешки ресурс;
3.3. липса на обективна система за възлагане и отчитане изпълнението на задачите;
3.4. необосновани решения на прекия ръководител;
3.5. неспазване на вътрешните правила и процедури;
3.6. укриване на сигнали срещу дейността на структурата;
3.7. търпимост на средата към корупционни практики.
/4/ При настъпване на специфика в дейността на администрацията условията, включени в индикаторите за корупционен риск, могат да се допълват.
Чл. 15. /1/ Всяко от условията, включени в индикаторите, се оценява с точки в зависимост от влиянието за повишаване степента на корупционния риск, както следва:
1. С 0 (нула) се определя ниска степен на влияние;
2. С 1 (единица) се определя средна степен на влияние;
3. С 2 (двойка) се определя висока степен на влияние.
/2/ Оценката на всеки от индикаторите се формира, като средноаритметичният резултат от сбора на точките от условията се умножи по коефициента на тежест.
Чл. 16. Оценката за степента на корупционния риск се формира като сбор от получените оценки за всеки от индикаторите.
Чл. 17. /1/ Инструменти за събиране на информацията, необходима за определяне съществуването на един или повече от горните индикатори на корупционния риск са:
1. Анонимни анкети за проучване на субективните индикатори, които могат да доведат до корупционен риск, по образци Анонимни анкети №№1 и 2, съгласно Вътрешните правила за превенция и противодействие на корупцията в Областна администрация – Търговище.
2. Интервюта с ръководители и служители в структурата/звеното, респ. нарочно създадени въпросници.
3. Преглед на нормативните и вътрешноведомствените актове.
4. Запознаване с документи, във връзка с предишни проверки и одити.
5. Отчитане на мнения, становища, заключения, изводи и препоръки, включително и такива публикувани/отразени в медиите.
Чл. 18. Вътрешна оценка за корупционния риск в ОА - Търговище се извършва най-малко веднъж годишно.
Чл. 19. Оценката се извършва от комисия, назначена със заповед на областния управител.
Чл. 20. Комисията подготвя доклад за извършената оценка, в който се съдържат следните раздели:
1. обективни и безпристрастни констатации на състоянието на всички индикатори за корупционен риск;
2. анализ на състоянието;
3. оценка на корупционния риск.
Чл. 21. Докладът по чл. 20 се предоставя за последващо разпореждане на областния управител.
Чл. 22. /1/ Корупционният риск може да бъде оценен като „нисък”, „среден” и „висок”.
/2/ Корупционният риск се оценява като „нисък", когато оценката по чл. 10 е в интервала от 0 до 0.60.
/3/ Корупционният риск се оценява като „среден", когато оценката по чл. 10 е в интервала над 0.60 до 1.40.
/4/ Корупционният риск се оценява като „висок", когато оценката по чл. 10 е в интервала над 1.40 до 2.
Чл. 23. /1/ В съответствие с извършената оценка на корупционния риск, Областния управител на област Търговище, предприема действия за управление на риска.
/2/ Управлението на риска включва определяне на конкретни мерки, основаващи се на констатациите на комисията по чл. 19 от настоящите правила, по отделните индикатори, които да доведат до ограничаване на корупционния риск.
/3/ Мерките по предходната алинея се утвърждават от Областния управител на област Търговище.
/4/ Главният секретар на Областна администрация - Търговище проверява изпълнението на утвърдените мерки и докладва на Областния управител за резултатите от тях.
Чл. 24. Оценка на корупционния риск в ОА - Търговище може да бъде извършена и от външни експерти след изрично възлагане от страна на областен управител.


ІV ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОА ТЪРГОВИЩЕ

Чл. 25. Противодействие на корупцията в ОА - Търговище се осъществява чрез създадените работещи механизми за контрол, чрез устойчиво и целенасочено подобряване на административния капацитет в ключови области, свързани с висок корупционен риск – бюджетни средства, обществени поръчки, търгове, сделки с държавно имущество.
Чл. 26. /1/ С оглед недопускане на корупционни практики в ОА - Търговище се разработват и съблюдават вътрешни правила регламентиращи:
1. Вътрешния трудов ред в ОА - Търговище;
3. Дейностите по управление и разпореждане с държавната собственост;
4. Провеждането на процедури по ЗОП;
5. Съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета в ОА - Търговище;
6. Счетоводната политика в ОА - Търговище;
7. Бракуване на активи;
8. Подготовка и провеждане на инвентаризация;
9. Вътрешни разпоредби за работната заплата;
10. Система за финансово управление и контрол;
11. Стратегия за управление на риска;
14. Правата на потребителя на административни услуги в ОА - Търговище /Харта/.
/2/ В Областна администрация - Търговище се разработват и други вътрешни правила, отнасящи се до организацията на работа в администрацията, взаимодействието на ОА - Търговище с местната власт, териториалните звена на централната изпълнителна власт, НПО и пр.
/3/ Вътрешни правила за работа в ОА - Търговище се разработват на основание на нормативен акт и/или разпореждане на областен управител.
Чл. 27. Вътрешните правила, регламентиращи административното обслужване, провеждането на процедури по ЗОП, Харта на клиента, Етичен кодекс за поведение на служителите в областна администрация Търговище и Вътрешни правила за наблюдение прилагането на етичен кодекс за поведение на служителите в областна администрация Търговище са качени на интернет страницата на ОА - Търговище.
Чл. 28. /1/ Всеки гражданин или организация може да подава сигнал до Областна администрация Търговище за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление или за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служител/и от администрацията, с които се засягат обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
/2/ В администрацията е въведен принципът за защита на сигнализиращите – никои не може да бъде преследван само заради подаването на сигнал.
Чл. 29. Областна администрация Търговище е осигурила следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:
1. по пощата на адреса на ОА – Търговище: 7700, гр. Търговище, ул. “Стефан Караджа ” № 2;
2. в деловодството на ОА - Търговище;
3. по факса на ОА – Търговище – 0601 66654;
4. в специално поставената пощенска кутия за жалби и сигнали за корупция, която се намира във фоайето на сградата на Областна администрация - Търговище;
5. по електронната поща anticorupcia@tg.government.bg;
6. гласов портал: 0601/63625;
7. сигнали могат да се изпращат и чрез сайта на администрацията http://www.tg.government.bg.
Чл. 30. /1/ Сигналите по чл. 28 се разглеждат от назначената с вътрешна заповед, на областния управител, комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта.
/2/ Ако бъде констатирано, че документът съдържащ сигнал за корупция/ жалба не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение. В отделни случаи по преценка на Областния управител, сигналът може да бъде разгледан.
Чл. 31. /1/ При необходимост от допълнителни проучвания Областният управител може да определи със заповед за всеки конкретен случай, служители от отделните дирекции, които да участват в разглеждането на сигнала за корупция/ жалбата.
/2/ При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк състав.
Чл. 32. /1/ Комисията по чл. 30 от настоящите правила, осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административно-процесуалния кодекс, като:
1. приема и анализира постъпилия сигнал/жалба;
2. преценява основателността на сигнала/жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилия сигнал/жалба;
4. информира подателя на сигнала/жалбата за предприетите действия.
/2/ Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по сигнала/жалбата за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя протокол, към който се прилагат събраните материали. В протокола, комисията упоменава становището си, дали сигналът е основателен или не. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се предава на областния управител.
Чл. 33. Жалби и сигнали за корупция с обществена значимост се внасят от областния управител за разглеждане и на заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център град Търговище.
Чл. 34. Решението по сигнала се постановява от Областния управител и се изпраща на заинтересованите страни.
Чл. 35. Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателя.
Чл. 36. При наличие на данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответния прокурор.
Чл. 37. В областна администрация - Търговище действа Дисциплинарен съвет, назначен с вътрешна заповед на областния управител, който дава становище пред органа по назначаването, преди налагане на дисциплинарно наказание, свързано с понижаване в ранг и уволнение.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите вътрешни правила се разработват на основание чл. 1, ал. 1, т. 3 от Методика за оценка на корупционния риск, утвърдена от министър-председателя на Република България със заповед Р-68/31.03.2014 г.
§ 2. Ръководителите и служителите в Областна администрация – Търговище са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила.
§ 3. Контролът по спазване на настоящите вътрешните правила се осъществява от главния секретар на Областна администрация – Търговище.Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище